Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của gà nhiều cựa theo phương thức và mật độ nuôi tại trại chăn nuôi gà, Trường Đại học Nông Lâm Thái NguyênNghiên cứu khả năng sinh trưởng của gà nhiều cựa theo phương thức và mật độ nuôi tại trại chăn nuôi gà, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên


NỘI DUNG:


Phần 1: MỞ ĐẦU  ......................................................................................................  1

1.1. Đặt vấn đề  .........................................................................................................  1

1.2. Mục tiêu  ............................................................................................................  2

Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU  ...................................................................  3

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài  .................................................................................  3

2.1.1. Ngoại hình của gà  .......................................................................................  3

2.1.2. Tập tính và sức đề  kháng của gà  ................................................................  4

2.1.2. Một số đặc điểm sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh 

trưởng của gà  ........................................................................................................  5

2.1.3. Một số đặc điểm sinh sản của gà  ..............................................................  11

2.1.4. Ấp trứng gà  ...............................................................................................  14

2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam  .........................................  20

2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới  ...........................................................  20

2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam  ............................................................  20

Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ......  24

3.1. Đối tượng, nội dung và địa điểm nghiên cứu  .................................................  24

3.2. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................  24

3.3. Phương pháp nghiên cứu  ................................................................................  24

3.3.1. Phương pháp ấp trứng  ..............................................................................  24

3.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm  .................................................................  25

3.3.3. Phương pháp thực hiện các chỉ tiêu theo dõi ...........................................  26

3.3.4. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng gà thí nghiệm  ...........................................  28

3.3.5. Biện pháp thú y phòng bệnh:  ....................................................................  29

Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  ..................................................................  30

4.1. Kết quả ấp nở gà nhiều cựa ............................................................................  30

4.1.1. Tỷ lệ trứng có phôi của gà nhiều cựa  .......................................................  30

4.1.2. Tỷ lệ gà nở trong số trứng có phôi và trứng ấp  ........................................  30 

v

4.1.3. Tỷ lệ gà loại I trong số gà nở  ....................................................................  31

4.1.4. Tỷ lệ gà nhiều cựa (nhiều ngón) trong số gà nở  .......................................  32

4.2. Kết quả thí nghiệm nuôi gà nhiều cựa theo phương thức nuôi.  ......................  32

4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống gà nhiều cựa theo phương thức nuôi  ..............................  32

4.2.2. Khả năng sinh trưởng của gà nhiều cựa theo phương thức nuôi  ..............  34

4.2.3. Lượng thức ăn thu nhận của gà thí nghiệm  ..............................................  36

4.3. Theo dõi sinh trưởng của gà nhiều cựa theo mật độ nuôi...............................  38

4.3.1. Tỷ lệ nuôi sống gà  ....................................................................................  38

4.3.2. Khối lượng gà thí nghiệm ở các mật độ nuôi khác nhau..........................  40

4.3.3. Lượng thức ăn thu nhận của gà thí nghiệm  ..............................................  42

Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  .......................................................................  45

5.1. Kết luận  ...........................................................................................................  45

5.2. Đề nghị  ............................................................................................................  45

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....LINK DOWNLOADNghiên cứu khả năng sinh trưởng của gà nhiều cựa theo phương thức và mật độ nuôi tại trại chăn nuôi gà, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên


NỘI DUNG:


Phần 1: MỞ ĐẦU  ......................................................................................................  1

1.1. Đặt vấn đề  .........................................................................................................  1

1.2. Mục tiêu  ............................................................................................................  2

Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU  ...................................................................  3

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài  .................................................................................  3

2.1.1. Ngoại hình của gà  .......................................................................................  3

2.1.2. Tập tính và sức đề  kháng của gà  ................................................................  4

2.1.2. Một số đặc điểm sinh trưởng và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh 

trưởng của gà  ........................................................................................................  5

2.1.3. Một số đặc điểm sinh sản của gà  ..............................................................  11

2.1.4. Ấp trứng gà  ...............................................................................................  14

2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam  .........................................  20

2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới  ...........................................................  20

2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam  ............................................................  20

Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ......  24

3.1. Đối tượng, nội dung và địa điểm nghiên cứu  .................................................  24

3.2. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................  24

3.3. Phương pháp nghiên cứu  ................................................................................  24

3.3.1. Phương pháp ấp trứng  ..............................................................................  24

3.3.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm  .................................................................  25

3.3.3. Phương pháp thực hiện các chỉ tiêu theo dõi ...........................................  26

3.3.4. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng gà thí nghiệm  ...........................................  28

3.3.5. Biện pháp thú y phòng bệnh:  ....................................................................  29

Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  ..................................................................  30

4.1. Kết quả ấp nở gà nhiều cựa ............................................................................  30

4.1.1. Tỷ lệ trứng có phôi của gà nhiều cựa  .......................................................  30

4.1.2. Tỷ lệ gà nở trong số trứng có phôi và trứng ấp  ........................................  30 

v

4.1.3. Tỷ lệ gà loại I trong số gà nở  ....................................................................  31

4.1.4. Tỷ lệ gà nhiều cựa (nhiều ngón) trong số gà nở  .......................................  32

4.2. Kết quả thí nghiệm nuôi gà nhiều cựa theo phương thức nuôi.  ......................  32

4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống gà nhiều cựa theo phương thức nuôi  ..............................  32

4.2.2. Khả năng sinh trưởng của gà nhiều cựa theo phương thức nuôi  ..............  34

4.2.3. Lượng thức ăn thu nhận của gà thí nghiệm  ..............................................  36

4.3. Theo dõi sinh trưởng của gà nhiều cựa theo mật độ nuôi...............................  38

4.3.1. Tỷ lệ nuôi sống gà  ....................................................................................  38

4.3.2. Khối lượng gà thí nghiệm ở các mật độ nuôi khác nhau..........................  40

4.3.3. Lượng thức ăn thu nhận của gà thí nghiệm  ..............................................  42

Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ  .......................................................................  45

5.1. Kết luận  ...........................................................................................................  45

5.2. Đề nghị  ............................................................................................................  45

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ....LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: