Nghiên cứu sử dụng Vitamin B-Complex trong chăn nuôi gà bán chăn thả tại trại gà thương phẩm thuộc xã Khe Mo - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái NguyênNghiên cứu sử dụng Vitamin B-Complex trong chăn nuôi gà bán chăn thả tại trại gà thương phẩm thuộc xã Khe Mo - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên


NỘI DUNG:


Phần 1: MỞ ĐẦU  ............................................................................................  1

1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................  1

1.2 Mục tiêu và yêu cầu của đề tài  ....................................................................  2

1.3. Ý nghĩa của đề tài  .......................................................................................  3

1.3.1. Ý nghĩa về khoa học  ................................................................................  3

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn  .....................................................................................  3

Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU  .................................................................  4

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài  ..........................................................................  4

2.1.1. Một vài nét về giống gà thí nghiệm  ........................................................  4

2.1.2. Đặc điểm sinh lý, sinh trưởng của gia cầm  .............................................  5

2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất thịt của gà.  ...............................  7

2.1.4. Cơ sở khoa học về tiêu tốn thức ăn  .........................................................  9

2.1.5. Những hiểu biết về vitamin B-Complex và ảnh hưởng của  Vitamin BComplex trong chăn nuôi gà  ...........................................................................  11

2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước  ..............................................  16

2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước  ..........................................................  16

Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

.........................................................................................................................  18

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ............................................................  18

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành  ...............................................................  18

3.3. Nội dung nghiên cứu  ................................................................................  18

3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi  ...................................  18

3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm  .............................................................  18

3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi  ..............................................................................  20

3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu  .....................................................................  23 

vi

Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  .............................  24

4.1. Kết quả phục vụ sản xuất  .........................................................................  24

4.1.1. Công tác giống  ......................................................................................  24

4.1.2. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng  .............................................................  24

4.1.3. Công tác vệ sinh thú y  ...........................................................................  27

4.1.4. Công tác phòng và điều trị bệnh  ...........................................................  27

4.1.5. Công tác khác  ........................................................................................  31

4.2. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của Vitamin B-Complex tới khả năng 

sinh trưởng và sức đề kháng của gà qua các giai đoạn.  .................................  32

4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm  ........................................................  32

4.2.2. Khả năng sinh trưởng của gà thí nghiệm  ..............................................  33

4.2.3. Tình hình mắc bệnh của gà thả vườn  ....................................................  38

4.2.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn cho gà thí nghiệm  ........................................  39

4.2.5. Chi phí trực tiếp của việc bổ sung vitamin B-complex trong chăn nuôi gà  41

Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI  ...................................................................  42

5.1. Kết luận  ....................................................................................................  42

5.2. Đề nghị  .....................................................................................................  42

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOADNghiên cứu sử dụng Vitamin B-Complex trong chăn nuôi gà bán chăn thả tại trại gà thương phẩm thuộc xã Khe Mo - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên


NỘI DUNG:


Phần 1: MỞ ĐẦU  ............................................................................................  1

1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................  1

1.2 Mục tiêu và yêu cầu của đề tài  ....................................................................  2

1.3. Ý nghĩa của đề tài  .......................................................................................  3

1.3.1. Ý nghĩa về khoa học  ................................................................................  3

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn  .....................................................................................  3

Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU  .................................................................  4

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài  ..........................................................................  4

2.1.1. Một vài nét về giống gà thí nghiệm  ........................................................  4

2.1.2. Đặc điểm sinh lý, sinh trưởng của gia cầm  .............................................  5

2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất thịt của gà.  ...............................  7

2.1.4. Cơ sở khoa học về tiêu tốn thức ăn  .........................................................  9

2.1.5. Những hiểu biết về vitamin B-Complex và ảnh hưởng của  Vitamin BComplex trong chăn nuôi gà  ...........................................................................  11

2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước  ..............................................  16

2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước  ..........................................................  16

Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

.........................................................................................................................  18

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ............................................................  18

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành  ...............................................................  18

3.3. Nội dung nghiên cứu  ................................................................................  18

3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi  ...................................  18

3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm  .............................................................  18

3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi  ..............................................................................  20

3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu  .....................................................................  23 

vi

Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  .............................  24

4.1. Kết quả phục vụ sản xuất  .........................................................................  24

4.1.1. Công tác giống  ......................................................................................  24

4.1.2. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng  .............................................................  24

4.1.3. Công tác vệ sinh thú y  ...........................................................................  27

4.1.4. Công tác phòng và điều trị bệnh  ...........................................................  27

4.1.5. Công tác khác  ........................................................................................  31

4.2. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của Vitamin B-Complex tới khả năng 

sinh trưởng và sức đề kháng của gà qua các giai đoạn.  .................................  32

4.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm  ........................................................  32

4.2.2. Khả năng sinh trưởng của gà thí nghiệm  ..............................................  33

4.2.3. Tình hình mắc bệnh của gà thả vườn  ....................................................  38

4.2.4. Hiệu quả sử dụng thức ăn cho gà thí nghiệm  ........................................  39

4.2.5. Chi phí trực tiếp của việc bổ sung vitamin B-complex trong chăn nuôi gà  41

Phần 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI  ...................................................................  42

5.1. Kết luận  ....................................................................................................  42

5.2. Đề nghị  .....................................................................................................  42

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: