NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẤT NHŨ HÓA SORBITAN ESTER TRONG SẢN PHẨM MỸ PHẨM (Phan Khánh Duy)I. TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẤT NHŨ HÓA SORBITAN ESTER TRONG SẢN PHẨM MỸ PHẨM.

Tên  tiếng  anh:  Investigating and applicating sorbitan  ester emulsifier  in  cosmetic products.

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:    

Khảo sát sản phẩm kem mỹ phẩm trên thị trường và lựa chọn thông số mục tiêu.

Khảo sát ảnh hưởng của các thành phần chính đến đặc tính cảm quan của sản phẩm, 

từ đó xây dựng công thức nền sản phẩm.

Đánh giá đặc tính cấu trúc, đặc tính cảm quan của sản phẩm sử dụng chất nhũ hóa mới theo điều kiện lưu trữ và so sánh với các chất nhũ hóa thông thường.

Phát triển sản phẩm thông qua đánh giá khả năng bảo vệ dẫn xuất vitamin C.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ............................................................................. 2

1.1. Cấu trúc và chức năng của da ................................................................. 2

1.1.1. Cấu trúc da ...................................................................................... 2

1.1.2. Chức năng sinh lý của da ................................................................ 4

1.1.3. Các vấn đề liên quan đến da ............................................................ 5

1.2. Cơ chế giữ ẩm da .................................................................................... 6

1.2.1. Chất làm ẩm .................................................................................... 6

1.2.2. Chất làm mềm ................................................................................. 6

1.3. Sản phẩm kem dưỡng da ........................................................................ 7

1.3.1. Tổng quan ........................................................................................ 7

1.3.2. Thành phần ...................................................................................... 8

1.3.3. Phân loại ........................................................................................ 11

1.3.4. Vai trò của sản phẩm kem, lotion .................................................. 12

1.4. Dẫn truyền qua da ................................................................................ 12

1.5. Một số hệ chất nhũ hóa ........................................................................ 15

1.6. Chất nhũ hóa sorbitan ester .................................................................. 20

1.7. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .......................................... 23

1.7.1. Các nghiên cứu nước ngoài ........................................................... 23 

vi

1.7.2. Các nghiên cứu trong nước ........................................................... 26

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM ...................................................................... 28

2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu ......................................................... 28

2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................... 28

2.1.2. Nội dung nghiên cứu ..................................................................... 28

2.2. Nguyên liệu, hóa chất và dụng cụ, thiết bị ........................................... 29

2.2.1. Nguyên liệu, hóa chất .................................................................... 29

2.2.2. Dụng cụ, thiết bị ............................................................................ 30

2.3. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 30

2.3.1. Đánh giá đặc tính sản phẩm .......................................................... 30

2.3.2. Đánh giá đặc tính cảm quan .......................................................... 34

2.3.3. Đánh giá hiệu quả bảo vệ dẫn xuất vitamin C ............................... 37

2.4. Nội dung thực nghiệm .......................................................................... 39

2.4.1. Khảo sát sản phẩm thị trường ........................................................ 39

2.4.2. Xây dựng công thức nền kem với chất nhũ hóa Arlacel 2121 ...... 39

2.4.3. Xây dựng công thức nền kem đối chứng với chất nhũ hóa ........... 42

2.4.4. Đánh giá đặc tính sản phẩm .......................................................... 42

2.4.5. Đánh giá hiệu quả sản phẩm ......................................................... 42

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ..................................................... 43

3.1. Đánh giá sản phẩm thị trường và lựa chọn thông số mục tiêu ............. 43

3.1.1. Đánh giá sản phẩm thị trường ....................................................... 43

3.1.2. Lựa chọn thông số mục tiêu .......................................................... 48

3.2. Xây dựng công thức với Arlacel 2121 ................................................. 50

3.2.1. Ảnh hưởng của phụ gia lưu biến ................................................... 53 

vii

3.2.2. Ảnh hưởng của thành phần dạng sáp ............................................ 55

3.2.3. Ảnh hưởng của các chất làm mềm ................................................ 56

3.2.4. Ảnh hưởng của chất nhũ hóa Arlacel 2121 ................................... 58

3.2.5. Công thức sản phẩm Arlacel 2121 đề xuất .................................... 60

3.2.6. Xây dựng công thức sản phẩm đối chứng ..................................... 61

3.3. Đánh giá tính chất sản phẩm ................................................................ 62

3.3.1. Đặc tính cảm quan – khả năng dàn trải ......................................... 63

3.3.2. Đặc tính cấu trúc ........................................................................... 66

3.3.3. Tính ổn định .................................................................................. 73

3.4. Phát triển công thức sản phẩm Arlacel 2121 ........................................ 79

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN ............................................................................... 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 88

PHỤ LỤC ..LINK DOWNLOAD - FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)I. TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHẤT NHŨ HÓA SORBITAN ESTER TRONG SẢN PHẨM MỸ PHẨM.

Tên  tiếng  anh:  Investigating and applicating sorbitan  ester emulsifier  in  cosmetic products.

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:    

Khảo sát sản phẩm kem mỹ phẩm trên thị trường và lựa chọn thông số mục tiêu.

Khảo sát ảnh hưởng của các thành phần chính đến đặc tính cảm quan của sản phẩm, 

từ đó xây dựng công thức nền sản phẩm.

Đánh giá đặc tính cấu trúc, đặc tính cảm quan của sản phẩm sử dụng chất nhũ hóa mới theo điều kiện lưu trữ và so sánh với các chất nhũ hóa thông thường.

Phát triển sản phẩm thông qua đánh giá khả năng bảo vệ dẫn xuất vitamin C.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ............................................................................. 2

1.1. Cấu trúc và chức năng của da ................................................................. 2

1.1.1. Cấu trúc da ...................................................................................... 2

1.1.2. Chức năng sinh lý của da ................................................................ 4

1.1.3. Các vấn đề liên quan đến da ............................................................ 5

1.2. Cơ chế giữ ẩm da .................................................................................... 6

1.2.1. Chất làm ẩm .................................................................................... 6

1.2.2. Chất làm mềm ................................................................................. 6

1.3. Sản phẩm kem dưỡng da ........................................................................ 7

1.3.1. Tổng quan ........................................................................................ 7

1.3.2. Thành phần ...................................................................................... 8

1.3.3. Phân loại ........................................................................................ 11

1.3.4. Vai trò của sản phẩm kem, lotion .................................................. 12

1.4. Dẫn truyền qua da ................................................................................ 12

1.5. Một số hệ chất nhũ hóa ........................................................................ 15

1.6. Chất nhũ hóa sorbitan ester .................................................................. 20

1.7. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .......................................... 23

1.7.1. Các nghiên cứu nước ngoài ........................................................... 23 

vi

1.7.2. Các nghiên cứu trong nước ........................................................... 26

CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM ...................................................................... 28

2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu ......................................................... 28

2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................... 28

2.1.2. Nội dung nghiên cứu ..................................................................... 28

2.2. Nguyên liệu, hóa chất và dụng cụ, thiết bị ........................................... 29

2.2.1. Nguyên liệu, hóa chất .................................................................... 29

2.2.2. Dụng cụ, thiết bị ............................................................................ 30

2.3. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 30

2.3.1. Đánh giá đặc tính sản phẩm .......................................................... 30

2.3.2. Đánh giá đặc tính cảm quan .......................................................... 34

2.3.3. Đánh giá hiệu quả bảo vệ dẫn xuất vitamin C ............................... 37

2.4. Nội dung thực nghiệm .......................................................................... 39

2.4.1. Khảo sát sản phẩm thị trường ........................................................ 39

2.4.2. Xây dựng công thức nền kem với chất nhũ hóa Arlacel 2121 ...... 39

2.4.3. Xây dựng công thức nền kem đối chứng với chất nhũ hóa ........... 42

2.4.4. Đánh giá đặc tính sản phẩm .......................................................... 42

2.4.5. Đánh giá hiệu quả sản phẩm ......................................................... 42

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ..................................................... 43

3.1. Đánh giá sản phẩm thị trường và lựa chọn thông số mục tiêu ............. 43

3.1.1. Đánh giá sản phẩm thị trường ....................................................... 43

3.1.2. Lựa chọn thông số mục tiêu .......................................................... 48

3.2. Xây dựng công thức với Arlacel 2121 ................................................. 50

3.2.1. Ảnh hưởng của phụ gia lưu biến ................................................... 53 

vii

3.2.2. Ảnh hưởng của thành phần dạng sáp ............................................ 55

3.2.3. Ảnh hưởng của các chất làm mềm ................................................ 56

3.2.4. Ảnh hưởng của chất nhũ hóa Arlacel 2121 ................................... 58

3.2.5. Công thức sản phẩm Arlacel 2121 đề xuất .................................... 60

3.2.6. Xây dựng công thức sản phẩm đối chứng ..................................... 61

3.3. Đánh giá tính chất sản phẩm ................................................................ 62

3.3.1. Đặc tính cảm quan – khả năng dàn trải ......................................... 63

3.3.2. Đặc tính cấu trúc ........................................................................... 66

3.3.3. Tính ổn định .................................................................................. 73

3.4. Phát triển công thức sản phẩm Arlacel 2121 ........................................ 79

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN ............................................................................... 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 88

PHỤ LỤC ..LINK DOWNLOAD - FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: