Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệtNghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt


NỘI DUNG:


Chương1: Mở đầu…………………………………………………..……10

1.1 Giới thiệu chung ……………………………………………………………10

1.1.1. Điều khiển quá trình.............................................................10

1.1.2 Các tính chất của hệ điều khiển quá trình …………………..11

1.2 Cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển quá trình………………………..15

1.2.1. Cơ cấu chấp hành……………….…….…………….....…....15

1.2.2. Các cảm biến:……………………..….………………....…..18

1.2.3. Các cảm biến áp lực:….……………….. ……...........22 

1.3.Đặc điểm Điều khiển quá trình gia nhiệt……………………………22

1.4.Kết luận...............................................................................................23

Chương 2 : Tổng quan về phương pháp điều khiên hiện đại điều khiển quá 

trình..................................................................................... ................................. ...................24

2.1 .Đặt vấn đề ………………………...................................................... 24

2.2. Các phương pháp điều khiển cơ bản ................................................24 

2.2.1 Phương pháp điều khiển truyền thẳng………………………..24

2.2.2 Phương pháp điều khiển phản hồi……………………………31

2.2.3. Phương pháp điều khiển tỉ lệ ……………………………….41

1.2.4 Phương pháp điều khiển tầng ……………………………….47 

LuËn v¨n th¹c sü kü thuËt

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên    2   http://www.lrc-tnu.edu.vn

2.2.5 Phương pháp điều khiển suy diÔn………….. ........................50

2.2.6 Phương pháp điều khiển  lựa chọn…………………….............51

2.2.7 Phương pháp điều khiển . . . . .…….………………..............52

2.3 Các phương pháp điều khiển hiện đại.........................................................53

2.3.1 Phương pháp điều khiển thích nghi.........................................53

2.3.1.1Khái niệm chung của hệ thống điều khiển thích nghi..... . ...53

2.3.1.2 điều khiển thích nghi trực tiếp và gián tiếp................. . .....55

2.3.1.3 Hệ thống điều khiển thích nghi tự chỉnh...................... . . ....59

2.3.2 Phương pháp điều khiển mờ....................................................61

2.3.2.1Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ.....................................62

2.3.2.2. Bộ điều khiển mờ tĩnh.....................................................64

2.3.2.3. Bộ điều khiển mờ động.....................................................64

2.3.2.4. Hệ điều khiển mờ lai F-PID..............................................67

2.4. kết luận.....................................................................................................69

Chương 3 : Áp dụng phương pháp điều khiển hiện đại cho quá trình gia 

nhiệt................................................................................................................ 71

Đặt vấn đề....................................................................................... ....71

3.1Đối tượng.............................................................................. 71

3.2 Thiết kế sơ đồ điều khiển hệ thống.......................................72

Chương 4. Mô phỏng hệ thống..............................................................86

Kết luận..................................................................................................89  

Tài liệu tham khảo LINK DOWNLOADNghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao chất lượng điều khiển quá trình gia nhiệt


NỘI DUNG:


Chương1: Mở đầu…………………………………………………..……10

1.1 Giới thiệu chung ……………………………………………………………10

1.1.1. Điều khiển quá trình.............................................................10

1.1.2 Các tính chất của hệ điều khiển quá trình …………………..11

1.2 Cấu trúc cơ bản của hệ điều khiển quá trình………………………..15

1.2.1. Cơ cấu chấp hành……………….…….…………….....…....15

1.2.2. Các cảm biến:……………………..….………………....…..18

1.2.3. Các cảm biến áp lực:….……………….. ……...........22 

1.3.Đặc điểm Điều khiển quá trình gia nhiệt……………………………22

1.4.Kết luận...............................................................................................23

Chương 2 : Tổng quan về phương pháp điều khiên hiện đại điều khiển quá 

trình..................................................................................... ................................. ...................24

2.1 .Đặt vấn đề ………………………...................................................... 24

2.2. Các phương pháp điều khiển cơ bản ................................................24 

2.2.1 Phương pháp điều khiển truyền thẳng………………………..24

2.2.2 Phương pháp điều khiển phản hồi……………………………31

2.2.3. Phương pháp điều khiển tỉ lệ ……………………………….41

1.2.4 Phương pháp điều khiển tầng ……………………………….47 

LuËn v¨n th¹c sü kü thuËt

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên    2   http://www.lrc-tnu.edu.vn

2.2.5 Phương pháp điều khiển suy diÔn………….. ........................50

2.2.6 Phương pháp điều khiển  lựa chọn…………………….............51

2.2.7 Phương pháp điều khiển . . . . .…….………………..............52

2.3 Các phương pháp điều khiển hiện đại.........................................................53

2.3.1 Phương pháp điều khiển thích nghi.........................................53

2.3.1.1Khái niệm chung của hệ thống điều khiển thích nghi..... . ...53

2.3.1.2 điều khiển thích nghi trực tiếp và gián tiếp................. . .....55

2.3.1.3 Hệ thống điều khiển thích nghi tự chỉnh...................... . . ....59

2.3.2 Phương pháp điều khiển mờ....................................................61

2.3.2.1Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ.....................................62

2.3.2.2. Bộ điều khiển mờ tĩnh.....................................................64

2.3.2.3. Bộ điều khiển mờ động.....................................................64

2.3.2.4. Hệ điều khiển mờ lai F-PID..............................................67

2.4. kết luận.....................................................................................................69

Chương 3 : Áp dụng phương pháp điều khiển hiện đại cho quá trình gia 

nhiệt................................................................................................................ 71

Đặt vấn đề....................................................................................... ....71

3.1Đối tượng.............................................................................. 71

3.2 Thiết kế sơ đồ điều khiển hệ thống.......................................72

Chương 4. Mô phỏng hệ thống..............................................................86

Kết luận..................................................................................................89  

Tài liệu tham khảo LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: