NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ HỖ TRỢ NGƯỜI MÙ SỬ DỤNG SÓNG SIÊU ÂM (Nguyễn Hùng)Đồ án trình bày quá trình nhóm tìm hiểu, thiết kế và kiểm tra tính thực tiễn của thiết 

bị bao gồm 4 chương:

  Chương 1: Khái niệm về siêu âm và các ứng dụng

Trình bày về các khái niệm cơ bản cần biết về sóng siêu âm, các tính chất vật 

lý của sóng siêu âm và ứng dụng của sóng siêu âm trong thực tế.

  Chương 2: Cảm biến siêu âm

Trình bày một cách cơ bản về  cấu tạo của một cảm biến siêu âm, các thông 

số  cần quan tâm của một cảm biến siêu âm, nêu cấu tạo và các chế  độ  hoạt 

động của siêu âm HC-SR04 được sử dụng trong đồ án.

  Chương 3: Phân tích và thiết kế

Trình bày về một số đặc điểm đặc trưng của đối tượng sử dụng thiết bị, phân 

tích các bài toán thực tế, các yêu cầu cần thiết đối với việc thiết kế  thiết bị. 

Sau đó, dựa trên các phân tích đưa ra được các giải pháp thiết kế, chế  tạo  để

giải quyết các bài toán thực tế. 

8

  Chương 4: Kết quả đạt được và thử nghiệm

Trình bày về quá trình thử nghiệm thiết bị trong thực tế, đánh giá kết quả thu 

được, từ  đó rút ra các kết luận, đánh giá tổng kết quá trình triển khai thực 

hiện đề tài.LINK DOWNLOADĐồ án trình bày quá trình nhóm tìm hiểu, thiết kế và kiểm tra tính thực tiễn của thiết 

bị bao gồm 4 chương:

  Chương 1: Khái niệm về siêu âm và các ứng dụng

Trình bày về các khái niệm cơ bản cần biết về sóng siêu âm, các tính chất vật 

lý của sóng siêu âm và ứng dụng của sóng siêu âm trong thực tế.

  Chương 2: Cảm biến siêu âm

Trình bày một cách cơ bản về  cấu tạo của một cảm biến siêu âm, các thông 

số  cần quan tâm của một cảm biến siêu âm, nêu cấu tạo và các chế  độ  hoạt 

động của siêu âm HC-SR04 được sử dụng trong đồ án.

  Chương 3: Phân tích và thiết kế

Trình bày về một số đặc điểm đặc trưng của đối tượng sử dụng thiết bị, phân 

tích các bài toán thực tế, các yêu cầu cần thiết đối với việc thiết kế  thiết bị. 

Sau đó, dựa trên các phân tích đưa ra được các giải pháp thiết kế, chế  tạo  để

giải quyết các bài toán thực tế. 

8

  Chương 4: Kết quả đạt được và thử nghiệm

Trình bày về quá trình thử nghiệm thiết bị trong thực tế, đánh giá kết quả thu 

được, từ  đó rút ra các kết luận, đánh giá tổng kết quá trình triển khai thực 

hiện đề tài.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: