Những biến đổi sinh hóa cây thuốc lá trong quá trình sấyI. Những biến đổi hóa học xảy ra trong quá trình sấy thuốc lá


1. Sự thoát ẩm

2. Hao hụt chất khô

3. Chất khoáng

4. Biến đổi Gluxit

5. Biến đổi các hợp chất Nito

6. Biến đổi các chất pectin

7. Biến đổi các axit hữu cơ

8. Biến đổi màu sắc lá

9. Biến đổi nhựa và dầu thơmLINK DOWNLOADI. Những biến đổi hóa học xảy ra trong quá trình sấy thuốc lá


1. Sự thoát ẩm

2. Hao hụt chất khô

3. Chất khoáng

4. Biến đổi Gluxit

5. Biến đổi các hợp chất Nito

6. Biến đổi các chất pectin

7. Biến đổi các axit hữu cơ

8. Biến đổi màu sắc lá

9. Biến đổi nhựa và dầu thơmLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: