ĐỒ ÁN - Dây chuyền công nghệ sản xuất Ximăng

 


NỘI DUNG:


Lời Cảm Ơn                                                                                          2                                                        

Phần I   : Tổng quan                                                                            3

Chương I    :  Đặt vấn đề                                                           3

Chương II  :  Giới thiệu về Ximăng PBC                                 4

Chương III : Những yếu tố cơ bản để xây dựng một 

                       nhà máy Ximăng                                                5                                                

Phần II : Công nghệ sản xuất Ximăng                                              6

Chương I  : Lý thuyết công nghệ sản xuất xi măng               6

Chương II : Sơ đồ công nghệ sản xuát ximăng                       8

Phần III : Tính toán thiết kế thiết bị                                                10

Chương I   : Tính toán thiét kế máy nghiền bi                      10

1.1, Nguyên lý làm việc và phân loại                            10                             

1.2, Các chi tiết chủ yếu của máy nghiền bi.               12

1.3, Tính toán máy nghiền bi.                                       14

1.4, Sửa chữa và lắp ráp máy nghiền bi.                      63

Chương II  : Thiết bị phân ly cơ học                                       66

Chương III : Tính toán thiết kế Cyclone                                69

Chương IV : Tính toán thiết kế thiết bị lọc điện                    77

4.1, Tìm hiểu chung về thiết bị lọc bụi tĩnh điện         77

4.2, Nguyên lý phân riêng                                              77                               

4.3, Cơ sở khoa học để tính toán thiết kế                      85                                                          

4.4, Tính toán công nghệ thiết bị lọc bụi tĩnh điện      86

Chương V   : Tính toán , chọn hệ thống quạt                       105

Phần IV: Kết luận                                                                             108

Tài liệu tham khảo                                                                            109

 


NỘI DUNG:


Lời Cảm Ơn                                                                                          2                                                        

Phần I   : Tổng quan                                                                            3

Chương I    :  Đặt vấn đề                                                           3

Chương II  :  Giới thiệu về Ximăng PBC                                 4

Chương III : Những yếu tố cơ bản để xây dựng một 

                       nhà máy Ximăng                                                5                                                

Phần II : Công nghệ sản xuất Ximăng                                              6

Chương I  : Lý thuyết công nghệ sản xuất xi măng               6

Chương II : Sơ đồ công nghệ sản xuát ximăng                       8

Phần III : Tính toán thiết kế thiết bị                                                10

Chương I   : Tính toán thiét kế máy nghiền bi                      10

1.1, Nguyên lý làm việc và phân loại                            10                             

1.2, Các chi tiết chủ yếu của máy nghiền bi.               12

1.3, Tính toán máy nghiền bi.                                       14

1.4, Sửa chữa và lắp ráp máy nghiền bi.                      63

Chương II  : Thiết bị phân ly cơ học                                       66

Chương III : Tính toán thiết kế Cyclone                                69

Chương IV : Tính toán thiết kế thiết bị lọc điện                    77

4.1, Tìm hiểu chung về thiết bị lọc bụi tĩnh điện         77

4.2, Nguyên lý phân riêng                                              77                               

4.3, Cơ sở khoa học để tính toán thiết kế                      85                                                          

4.4, Tính toán công nghệ thiết bị lọc bụi tĩnh điện      86

Chương V   : Tính toán , chọn hệ thống quạt                       105

Phần IV: Kết luận                                                                             108

Tài liệu tham khảo                                                                            109

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: