Quy trình tạo Nước quả lên menQuy trình tạo Nước quả lên men


NỘI DUNG:


I.Tổng quan về nước trái cây lên men........................................ 2 

II.Nguyên liệu ....................................................................... 3 

A. Nguyên liệu chính............................................................ 3 

B. Nguyên liệu phụ ............................................................... 7 

III. Qui trình công nghệ ............................................................ 9 

IV.Thuyết minh qui trình công nghệ ........................................ 10 

1. Lựa chọn và phân loại nguyên liệu........................................ 10 

2. Rửa ................................................................................ 10 

3. Xử lý sơ bộ ...................................................................... 11 

4. Thu hồi dịch quả .............................................................. 12 

5.Pha chế dịchlên men........................................................ 12 

6. Thanh trùng bằng SO2..................................................... 13 

7. Lên men chính ................................................................ 13 

8. Lọc và làm lạnh............................................................... 16 

9. Lên men phụ................................................................... 16 

10. Lọc ............................................................................... 17 

11. Thanh trùng.................................................................. 17 

12. Bão hòa CO2và chiếtchai ............................................... 17 

13. Các sản phẩm phụ củaquá trình lên men ......................... 18 

V.Sản phẩm............................................................................ 18 

1. Các dạng hư hỏng của sản phẩm lên men................................ 18 

2. Chỉ tiêu của sản phẩm......................................................... 19 

Phụ lục .................................................................................. 20 

A. Nguồn nguyên liệu.......................................................... 20 

B. Các thiết bị....................................................................... 25 

Tài liệu tham khảo .LINK DOWNLOADQuy trình tạo Nước quả lên men


NỘI DUNG:


I.Tổng quan về nước trái cây lên men........................................ 2 

II.Nguyên liệu ....................................................................... 3 

A. Nguyên liệu chính............................................................ 3 

B. Nguyên liệu phụ ............................................................... 7 

III. Qui trình công nghệ ............................................................ 9 

IV.Thuyết minh qui trình công nghệ ........................................ 10 

1. Lựa chọn và phân loại nguyên liệu........................................ 10 

2. Rửa ................................................................................ 10 

3. Xử lý sơ bộ ...................................................................... 11 

4. Thu hồi dịch quả .............................................................. 12 

5.Pha chế dịchlên men........................................................ 12 

6. Thanh trùng bằng SO2..................................................... 13 

7. Lên men chính ................................................................ 13 

8. Lọc và làm lạnh............................................................... 16 

9. Lên men phụ................................................................... 16 

10. Lọc ............................................................................... 17 

11. Thanh trùng.................................................................. 17 

12. Bão hòa CO2và chiếtchai ............................................... 17 

13. Các sản phẩm phụ củaquá trình lên men ......................... 18 

V.Sản phẩm............................................................................ 18 

1. Các dạng hư hỏng của sản phẩm lên men................................ 18 

2. Chỉ tiêu của sản phẩm......................................................... 19 

Phụ lục .................................................................................. 20 

A. Nguồn nguyên liệu.......................................................... 20 

B. Các thiết bị....................................................................... 25 

Tài liệu tham khảo .LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: