Thiết kế một mạch dao động tạo xung vuông với tần số theo yêu cầu sử dụng ic555Trong đời sống, con người thường trao đổi thông tin với nhau (âm thanh, hình ảnh,…). Điều đó rất cần thiết, phụ thuộc vào các hệ thống điện tử. Những tín hiệu được đưa ra được biến đổi thành các đại lượng dòng, áp. Và nó tỉ lệ với lượng tin tức đó. Ví dụ: camera biến đổi hình ảnh thành tín hiệu điện, micro biến đổi âm thanh thành tín hiệu điện. Đó là các tín hiệu liên tục (tương tự) hoặc tín hiệu gián đoạn (xung và số). Các thiết bị điện tử tương tự, điện tử xung được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại (rada, điện tử ứng dụng, điều khiển,…). Từ những tính ứng dụng rất cao trong thực tế, chúng em chọn đề tài: “THIẾT KẾ MỘT MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG VUÔNG VỚI TẦN SỐ THEO YÊU CẦU SỬ DỤNG IC555” làm đề tài nghiên cứu.


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI…………………………………

Giới thiệu về mạch dao động tạo xung vuông………………

Lý do chọn đề tài……………………………………………

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN – IC 555……………………

Giới thiệu IC 555……………………………………………

Cấu trúc bên trong IC 555…………………………………..

Sự dao động………………………………………………….

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG……………………………

Sơ đồ mạch điện tổng quát…………………………………..

Cơ sở lý thuyết……………………………………………….

THIẾT KẾ MẠCH…………………………………………

Các phương pháp thiết kế mạch……………………………..

Số liệu mạch đã thiết kế……………………………………..

Mô hình mạch đã được thực hiện…………………………..

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………

Kết luận………………………………………………………

Hướng phát triển……………………………………………..


Trong đời sống, con người thường trao đổi thông tin với nhau (âm thanh, hình ảnh,…). Điều đó rất cần thiết, phụ thuộc vào các hệ thống điện tử. Những tín hiệu được đưa ra được biến đổi thành các đại lượng dòng, áp. Và nó tỉ lệ với lượng tin tức đó. Ví dụ: camera biến đổi hình ảnh thành tín hiệu điện, micro biến đổi âm thanh thành tín hiệu điện. Đó là các tín hiệu liên tục (tương tự) hoặc tín hiệu gián đoạn (xung và số). Các thiết bị điện tử tương tự, điện tử xung được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại (rada, điện tử ứng dụng, điều khiển,…). Từ những tính ứng dụng rất cao trong thực tế, chúng em chọn đề tài: “THIẾT KẾ MỘT MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG VUÔNG VỚI TẦN SỐ THEO YÊU CẦU SỬ DỤNG IC555” làm đề tài nghiên cứu.


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI…………………………………

Giới thiệu về mạch dao động tạo xung vuông………………

Lý do chọn đề tài……………………………………………

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN – IC 555……………………

Giới thiệu IC 555……………………………………………

Cấu trúc bên trong IC 555…………………………………..

Sự dao động………………………………………………….

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG……………………………

Sơ đồ mạch điện tổng quát…………………………………..

Cơ sở lý thuyết……………………………………………….

THIẾT KẾ MẠCH…………………………………………

Các phương pháp thiết kế mạch……………………………..

Số liệu mạch đã thiết kế……………………………………..

Mô hình mạch đã được thực hiện…………………………..

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN…………………

Kết luận………………………………………………………

Hướng phát triển……………………………………………..
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: