Thiết kế tính toán điều khiển mức nước cho đối tượng bình chứa (Phạm Văn Sơn)Thiết kế tính toán điều khiển mức nước cho đối tượng bình chứa (Phạm Văn Sơn)


NỘI DUNG:


Chương 1: Phương trình trạng thái cho đối tượng bình mức 4

1.1 Giới thiệu về bình mức chứa chất lỏng. 4

1.2 Mô hình bình mức. 5

1.2.1 Xác định các biến quá trình. 6

1.2.2 Phương trình mô tả trạng thái của bình mức. 6

1.2.3 Tuyến tính hóa xung quanh điểm làm việc. 7

Chương 2: Mô hình hóa và thiết kế bộ điều khiển cho đối tượng bình mức 8

2.1. Mô hình hóa đối tượng. 8

2.2 Thiết kế bộ điều khiển PID. 9

2.2.1 Các phương pháp tổng hợp bộ điều chỉnh PID. 9

2.2.2 Tính toán thông số bộ điều khiển. 12

Chương 3: Mô phỏng trên Matlab – Simulink. 13

3.1 Mô phỏng sử dụng bộ PI chưa chỉnh định và chưa sử bụng bộ bù nhiễu. 13

3.2 Mô phỏng sử dụng bộ PI chưa chỉnh định có sử bụng bộ bù nhiễu. 14

3.3 Chỉnh định thông số bộ điều khiển PID kết hợp bù nhiễu. 15

TÀI LIỆU THAM KHẢO 19


Thiết kế tính toán điều khiển mức nước cho đối tượng bình chứa (Phạm Văn Sơn)


NỘI DUNG:


Chương 1: Phương trình trạng thái cho đối tượng bình mức 4

1.1 Giới thiệu về bình mức chứa chất lỏng. 4

1.2 Mô hình bình mức. 5

1.2.1 Xác định các biến quá trình. 6

1.2.2 Phương trình mô tả trạng thái của bình mức. 6

1.2.3 Tuyến tính hóa xung quanh điểm làm việc. 7

Chương 2: Mô hình hóa và thiết kế bộ điều khiển cho đối tượng bình mức 8

2.1. Mô hình hóa đối tượng. 8

2.2 Thiết kế bộ điều khiển PID. 9

2.2.1 Các phương pháp tổng hợp bộ điều chỉnh PID. 9

2.2.2 Tính toán thông số bộ điều khiển. 12

Chương 3: Mô phỏng trên Matlab – Simulink. 13

3.1 Mô phỏng sử dụng bộ PI chưa chỉnh định và chưa sử bụng bộ bù nhiễu. 13

3.2 Mô phỏng sử dụng bộ PI chưa chỉnh định có sử bụng bộ bù nhiễu. 14

3.3 Chỉnh định thông số bộ điều khiển PID kết hợp bù nhiễu. 15

TÀI LIỆU THAM KHẢO 19
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: