Thiết kế và chế tạo thiết bị đo ECG giao tiếp với máy tính (Quách Mỹ Phượng)Thiết kế và chế tạo thiết bị đo ECG giao tiếp với máy tính (Quách Mỹ Phượng)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 5 

1.1. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI  .............................................................................. 6 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ .................................... 6 

1.3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI............................................................ 7 

1.3.1.  Mục tiêu  ........................................................................................................... 7 

1.3.2.  Nhiệm vụ ........................................................................................................... 8 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT.......................................................................... 10 

2.1. CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TIM...................................................... 11

2.2.  TÍN HIỆU ĐIỆN TIM............................................................................................. 14

2.2.1.  Cơ sở phát sinh điện thế tế bào ................................................................... 14 

2.2.2.  Cơ sở hình thành tín hiệu điện tim .............................................................. 14

2.2.1.1.  Giai đoạn khử cực .............................................................................. 15 

2.2.1.2.  Giai đoạn tái cực ................................................................................ 15

2.2.1.3.  Giai đoạn tạo sóng ............................................................................. 16 

2.2.2.  Hệ thống các chuyển đạo.............................................................................. 20 

2.2.2.1.  Chuyển đạo chuẩn (Standar) ........................................................... 21

2.2.2.2.  Chuyển đạo đơn cực các chi ............................................................. 22

2.2.2.3.  Chuyển đạo trước tim ....................................................................... 24

2.3.  CÁC DẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TÍN HIỆU ĐIỆN TIM .............................. 25

2.4.  SỰ THU TÍN HIỆU.............................................................................................. 26 

Luận văn tốt nghiệp    Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 

3

2.5.  THIẾT BỊ GHI SÓNG ĐIỆN TIM .................................................................... 29

2.5.1.  Bộ điện cực bệnh nhân................................................................................. 29 

2.5.2.  Cáp nguồn cung cấp ...................................................................................... 30 

2.5.3.  Cáp nối đất ..................................................................................................... 30 

2.5.4.  Giấy ghi ........................................................................................................... 31 

2.5.5.  Máy ghi điện tim ............................................................................................ 31 

2.5.6.  Sơ đồ khối của máy ghi sóng điện tim......................................................... 33 

2.6.  MỘT VÀI LOẠI MÁY ........................................................................................ 33 

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG ............................................................................. 35 

3.1.  SƠ ĐỒ KHỐI ........................................................................................................ 36 

3.2.  THIẾT KẾ CHI TIẾT......................................................................................... 36 

3.2.1.  Chọn điện cực................................................................................................. 36 

3.2.2.  Bộ khuếch đại - lọc nhiễu ............................................................................ 36 

3.2.2.1.  Khuếch đại.......................................................................................... 36 

3.2.2.2.  Lọc nhiễu............................................................................................. 38 

3.2.2.3.  Ýnghĩa của bộ lọc............................................................................... 41

3.2.2.4.  Thiết kế ............................................................................................... 42 

3.2.3.  Bộ chuyển đổi ADC ....................................................................................... 51 

3.2.3.1.  Khái niệm chung ................................................................................ 51 

3.2.3.2.  Giới thiệu Chip ADC 0809 ................................................................ 51 

3.2.3.3.  Phối hợp tín hiệu ................................................................................ 58

3.2.3.4.  Thiết kế chi tiết.................................................................................. 58 

3.2.4.  Bộ giao tiếp với máy tính .............................................................................. 65 

Luận văn tốt nghiệp    Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 

4

3.2.3.1.  Giới thiệu chung ................................................................................. 65 

3.2.3.2.  Truyền thông nối tiếp và cổng rs232 .............................................. 65 

3.2.3.3.  Giới thiệu về vi điều khiển 8051 ...................................................... 75 

3.2.3.4.  Các đặc điểm chung của họ 8051/8031............................................ 75 

3.2.3.5.  Cấu trúc bên trong vi điều khiển .................................................... 76 

3.2.3.6.  Chức năng các chân vi điều khiển................................................... 77 

3.2.5.  THIẾT KẾ CHI TIẾT................................................................................... 79 

3.3.  THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH........................................................................... 85 

3.3.1.  Lưu đồ giải thuật chương trình cho vi điều khiển 8051 viết bằng ngôn 

ngữ Assembler................................................................................................ 85 

3.3.2.  Lưu đồ giải thuật chương trình nhận dữ liệu trên máy tính viết bằng 

ngôn ngữ Mablat 7.04 .................................................................................... 86 

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN........................................................................... 87 

4.1.  Kết quả chuyển đổi của ADC ............................................................................ 88 

4.2.  Kết quả thu nhận tín hiệu của máy tính........................................................... 89 

4.3.  Kết luận................................................................................................................. 92 

KẾT LUẬN..LINK DOWNLOAD Thiết kế và chế tạo thiết bị đo ECG giao tiếp với máy tính (Quách Mỹ Phượng)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 5 

1.1. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI  .............................................................................. 6 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ .................................... 6 

1.3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI............................................................ 7 

1.3.1.  Mục tiêu  ........................................................................................................... 7 

1.3.2.  Nhiệm vụ ........................................................................................................... 8 

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT.......................................................................... 10 

2.1. CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TIM...................................................... 11

2.2.  TÍN HIỆU ĐIỆN TIM............................................................................................. 14

2.2.1.  Cơ sở phát sinh điện thế tế bào ................................................................... 14 

2.2.2.  Cơ sở hình thành tín hiệu điện tim .............................................................. 14

2.2.1.1.  Giai đoạn khử cực .............................................................................. 15 

2.2.1.2.  Giai đoạn tái cực ................................................................................ 15

2.2.1.3.  Giai đoạn tạo sóng ............................................................................. 16 

2.2.2.  Hệ thống các chuyển đạo.............................................................................. 20 

2.2.2.1.  Chuyển đạo chuẩn (Standar) ........................................................... 21

2.2.2.2.  Chuyển đạo đơn cực các chi ............................................................. 22

2.2.2.3.  Chuyển đạo trước tim ....................................................................... 24

2.3.  CÁC DẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TÍN HIỆU ĐIỆN TIM .............................. 25

2.4.  SỰ THU TÍN HIỆU.............................................................................................. 26 

Luận văn tốt nghiệp    Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 

3

2.5.  THIẾT BỊ GHI SÓNG ĐIỆN TIM .................................................................... 29

2.5.1.  Bộ điện cực bệnh nhân................................................................................. 29 

2.5.2.  Cáp nguồn cung cấp ...................................................................................... 30 

2.5.3.  Cáp nối đất ..................................................................................................... 30 

2.5.4.  Giấy ghi ........................................................................................................... 31 

2.5.5.  Máy ghi điện tim ............................................................................................ 31 

2.5.6.  Sơ đồ khối của máy ghi sóng điện tim......................................................... 33 

2.6.  MỘT VÀI LOẠI MÁY ........................................................................................ 33 

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG ............................................................................. 35 

3.1.  SƠ ĐỒ KHỐI ........................................................................................................ 36 

3.2.  THIẾT KẾ CHI TIẾT......................................................................................... 36 

3.2.1.  Chọn điện cực................................................................................................. 36 

3.2.2.  Bộ khuếch đại - lọc nhiễu ............................................................................ 36 

3.2.2.1.  Khuếch đại.......................................................................................... 36 

3.2.2.2.  Lọc nhiễu............................................................................................. 38 

3.2.2.3.  Ýnghĩa của bộ lọc............................................................................... 41

3.2.2.4.  Thiết kế ............................................................................................... 42 

3.2.3.  Bộ chuyển đổi ADC ....................................................................................... 51 

3.2.3.1.  Khái niệm chung ................................................................................ 51 

3.2.3.2.  Giới thiệu Chip ADC 0809 ................................................................ 51 

3.2.3.3.  Phối hợp tín hiệu ................................................................................ 58

3.2.3.4.  Thiết kế chi tiết.................................................................................. 58 

3.2.4.  Bộ giao tiếp với máy tính .............................................................................. 65 

Luận văn tốt nghiệp    Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 

4

3.2.3.1.  Giới thiệu chung ................................................................................. 65 

3.2.3.2.  Truyền thông nối tiếp và cổng rs232 .............................................. 65 

3.2.3.3.  Giới thiệu về vi điều khiển 8051 ...................................................... 75 

3.2.3.4.  Các đặc điểm chung của họ 8051/8031............................................ 75 

3.2.3.5.  Cấu trúc bên trong vi điều khiển .................................................... 76 

3.2.3.6.  Chức năng các chân vi điều khiển................................................... 77 

3.2.5.  THIẾT KẾ CHI TIẾT................................................................................... 79 

3.3.  THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH........................................................................... 85 

3.3.1.  Lưu đồ giải thuật chương trình cho vi điều khiển 8051 viết bằng ngôn 

ngữ Assembler................................................................................................ 85 

3.3.2.  Lưu đồ giải thuật chương trình nhận dữ liệu trên máy tính viết bằng 

ngôn ngữ Mablat 7.04 .................................................................................... 86 

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN........................................................................... 87 

4.1.  Kết quả chuyển đổi của ADC ............................................................................ 88 

4.2.  Kết quả thu nhận tín hiệu của máy tính........................................................... 89 

4.3.  Kết luận................................................................................................................. 92 

KẾT LUẬN..LINK DOWNLOAD 

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: