Thiết kế và chế tạo thiết bị đo điện tim ECG (Nguyễn Thanh Phụng)Thiết kế và chế tạo thiết bị đo điện tim ECG (Nguyễn Thanh Phụng)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I. DẪN NHẬP  ...................................................................................  1

1.1 Đặt vấn đề  .........................................................................................................  1

1.2 Lý do đề tài .......................................................................................................  1

1.3 Mục tiêu đề tài  ...................................................................................................  3

1.4 Giới hạn đề tài  ...................................................................................................  3

1.5 Bố cụ đề tài .......................................................................................................  3

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN LÍ THUYẾT ......................................................  4

2.1 Cấu tạo và hoạt động của tim  ...........................................................................  4

2.1.1 Cấu tạo của tim  ..............................................................................................  4

2.2.2 Hoạt động của tim  .........................................................................................  5

2.2 Tín hiệu điện tim (ECG)  ...................................................................................  6

2.2.1 Giới thiệu về tín hiệu điện tim  .......................................................................  6

2.2.2 Sóng của tín hiệu điện tim  .............................................................................  7

2.2.3 Cơ sở của tín hiệu điện tim  ............................................................................  8

2.2.4 Các giai đoạn tạo sóng điện tim  ....................................................................  9

2.3 Hệ thống các chuyển đạo  ................................................................................  13

2.3.1 Chuyển đạo chuẩn  .......................................................................................  14

2.3.2 Chuyển đạo đơn cực  ....................................................................................  14

2.3.3 Chuyển đạo trước tim  ..................................................................................  16

2.4 Sự thu tín hiệu ................................................................................................  17 

vi

2.5 Tìm hiểu PIC 16F887  .....................................................................................  18

2.5.1 Sơ đồ chân và chức năng các chân PIC 16F887  .........................................  18

2.5.2 Sơ đồ khối và chức năng các khối bên trong PIC 16F887  ..........................  22

2.5.3 Bộ chuyển đổi tương tự sang số  ..................................................................  24

2.5.4 Timer  ...........................................................................................................  25

2.6 Tìm hiểu LCD.................................................................................................  26

2.6.1 Cấu tạo  .........................................................................................................  26

2.6.2 Hoạt động  ....................................................................................................  27

2.5.3 Hiển thị  ........................................................................................................  28

2.7 Tìm hiểu AD620  .............................................................................................  29

2.7.1 Chức năng  ....................................................................................................  29

2.7.2 Sơ đồ chân và chức năng các chân  ..............................................................  29

2.8 Tìm hiểu OP07  ...............................................................................................  30

2.8.1 Chức năng  ....................................................................................................  30

2.8.2 Sơ đồ chân và chức năng các chân  ..............................................................  30

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TÍN HIỆU ECG  .......................  31

3.1 Mạch khuếch đại vi sai....................................................................................  32

3.2 Mạch điều khiển chân phải  .............................................................................  34

3.3 Mạch lọc tích cực  ............................................................................................  35

3.3.1 Mạch lọc thông thấp  .....................................................................................  36

3.3.2 Mạch lọc thông cao  ......................................................................................  38

3.3.3 Mạch lọc chắn dải  ........................................................................................  39

3.4 Mạch lọc thụ động...........................................................................................  41

3.4.1 Mạch lọc thông thấp  .....................................................................................  41

3.4.2 Mạch lọc thông cao  ......................................................................................  42

3.4.3 Mạch lọc thông dải  .......................................................................................  42

3.4.3 Mạch lọc chắn dải  ........................................................................................  44

CHƯƠNG IV. CÁC CHUẨN GIAO TIẾP…………………….........  ...........  46

4.1 Mục đích    ........................................................................................................  46

4.2 Chế độ SPI  ......................................................................................................  46 

vi

4.2.1 Khái niệm  ....................................................................................................  46

4.2.2 Hoạt động  ....................................................................................................  48

4.3 Chế độ I2C  ......................................................................................................  49

4.3.1 Giới thiệu  .....................................................................................................  49

4.3.2 Các chế độ tryền nhận dữ liệu  .....................................................................  50

4.4 Bộ truyền nhận dữ liệu đồng bộ  .....................................................................  51

4.4.1 Giới thiệu  .....................................................................................................  51

4.4.2 Các chế độ truyền  ........................................................................................  52

4.4.3 Chế độ EUSART không đồng bộ  ................................................................  52

CHƯƠNG V. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG  .....................................................  57

5.1 Xác định các thông số của hệ thống  ...............................................................  57

5.2 Sơ đồ khối và chức năng từng khối  ................................................................  57

5.2.1 Sơ đồ khối  ....................................................................................................  57

5.2.2 Chức năng từng khối  ...................................................................................  57

5.3 Thiết kế sơ đồ nguyên lí  .................................................................................  58

5.3.1 Khối thu tín hiệu điện tim  ............................................................................  58

5.3.2 Khối khuếch đại - lọc nhiễu ........................................................................  58

5.4 Thiết kế chi tiết các khối trong khối khuếch đại-lọc nhiễu  ............................  59

5.5 Khối khuếch đại dịch mức  ..............................................................................  70

5.6 Khối xử lí và hiển thị điện áp đo được   ..........................................................  76

5.7 Mô phỏng trên ECG Simulator  ......................................................................  83

5.8 Mạch đo thực tế trên người  ............................................................................  85

CHƯƠNG VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.  ....................................................  76

CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.  ..........................  77

7.1 Kết luận .  ........................................................................................................  77

7.2 Hướng phát triển  .............................................................................................  78

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD Thiết kế và chế tạo thiết bị đo điện tim ECG (Nguyễn Thanh Phụng)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I. DẪN NHẬP  ...................................................................................  1

1.1 Đặt vấn đề  .........................................................................................................  1

1.2 Lý do đề tài .......................................................................................................  1

1.3 Mục tiêu đề tài  ...................................................................................................  3

1.4 Giới hạn đề tài  ...................................................................................................  3

1.5 Bố cụ đề tài .......................................................................................................  3

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN LÍ THUYẾT ......................................................  4

2.1 Cấu tạo và hoạt động của tim  ...........................................................................  4

2.1.1 Cấu tạo của tim  ..............................................................................................  4

2.2.2 Hoạt động của tim  .........................................................................................  5

2.2 Tín hiệu điện tim (ECG)  ...................................................................................  6

2.2.1 Giới thiệu về tín hiệu điện tim  .......................................................................  6

2.2.2 Sóng của tín hiệu điện tim  .............................................................................  7

2.2.3 Cơ sở của tín hiệu điện tim  ............................................................................  8

2.2.4 Các giai đoạn tạo sóng điện tim  ....................................................................  9

2.3 Hệ thống các chuyển đạo  ................................................................................  13

2.3.1 Chuyển đạo chuẩn  .......................................................................................  14

2.3.2 Chuyển đạo đơn cực  ....................................................................................  14

2.3.3 Chuyển đạo trước tim  ..................................................................................  16

2.4 Sự thu tín hiệu ................................................................................................  17 

vi

2.5 Tìm hiểu PIC 16F887  .....................................................................................  18

2.5.1 Sơ đồ chân và chức năng các chân PIC 16F887  .........................................  18

2.5.2 Sơ đồ khối và chức năng các khối bên trong PIC 16F887  ..........................  22

2.5.3 Bộ chuyển đổi tương tự sang số  ..................................................................  24

2.5.4 Timer  ...........................................................................................................  25

2.6 Tìm hiểu LCD.................................................................................................  26

2.6.1 Cấu tạo  .........................................................................................................  26

2.6.2 Hoạt động  ....................................................................................................  27

2.5.3 Hiển thị  ........................................................................................................  28

2.7 Tìm hiểu AD620  .............................................................................................  29

2.7.1 Chức năng  ....................................................................................................  29

2.7.2 Sơ đồ chân và chức năng các chân  ..............................................................  29

2.8 Tìm hiểu OP07  ...............................................................................................  30

2.8.1 Chức năng  ....................................................................................................  30

2.8.2 Sơ đồ chân và chức năng các chân  ..............................................................  30

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TÍN HIỆU ECG  .......................  31

3.1 Mạch khuếch đại vi sai....................................................................................  32

3.2 Mạch điều khiển chân phải  .............................................................................  34

3.3 Mạch lọc tích cực  ............................................................................................  35

3.3.1 Mạch lọc thông thấp  .....................................................................................  36

3.3.2 Mạch lọc thông cao  ......................................................................................  38

3.3.3 Mạch lọc chắn dải  ........................................................................................  39

3.4 Mạch lọc thụ động...........................................................................................  41

3.4.1 Mạch lọc thông thấp  .....................................................................................  41

3.4.2 Mạch lọc thông cao  ......................................................................................  42

3.4.3 Mạch lọc thông dải  .......................................................................................  42

3.4.3 Mạch lọc chắn dải  ........................................................................................  44

CHƯƠNG IV. CÁC CHUẨN GIAO TIẾP…………………….........  ...........  46

4.1 Mục đích    ........................................................................................................  46

4.2 Chế độ SPI  ......................................................................................................  46 

vi

4.2.1 Khái niệm  ....................................................................................................  46

4.2.2 Hoạt động  ....................................................................................................  48

4.3 Chế độ I2C  ......................................................................................................  49

4.3.1 Giới thiệu  .....................................................................................................  49

4.3.2 Các chế độ tryền nhận dữ liệu  .....................................................................  50

4.4 Bộ truyền nhận dữ liệu đồng bộ  .....................................................................  51

4.4.1 Giới thiệu  .....................................................................................................  51

4.4.2 Các chế độ truyền  ........................................................................................  52

4.4.3 Chế độ EUSART không đồng bộ  ................................................................  52

CHƯƠNG V. THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG  .....................................................  57

5.1 Xác định các thông số của hệ thống  ...............................................................  57

5.2 Sơ đồ khối và chức năng từng khối  ................................................................  57

5.2.1 Sơ đồ khối  ....................................................................................................  57

5.2.2 Chức năng từng khối  ...................................................................................  57

5.3 Thiết kế sơ đồ nguyên lí  .................................................................................  58

5.3.1 Khối thu tín hiệu điện tim  ............................................................................  58

5.3.2 Khối khuếch đại - lọc nhiễu ........................................................................  58

5.4 Thiết kế chi tiết các khối trong khối khuếch đại-lọc nhiễu  ............................  59

5.5 Khối khuếch đại dịch mức  ..............................................................................  70

5.6 Khối xử lí và hiển thị điện áp đo được   ..........................................................  76

5.7 Mô phỏng trên ECG Simulator  ......................................................................  83

5.8 Mạch đo thực tế trên người  ............................................................................  85

CHƯƠNG VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.  ....................................................  76

CHƯƠNG VII. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.  ..........................  77

7.1 Kết luận .  ........................................................................................................  77

7.2 Hướng phát triển  .............................................................................................  78

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD 

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: