THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG - Gói thầu Thi công xây dựng BTXM đường số 2A phía Nam đài tưởng niệm thị trấn Bình DươngCông trình:  BTXM đường số 2A phía Nam đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương (Khu dân cư phía Nam Đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương) Địa điểm XD: TT. Bình Dương - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định. 


PHẦN I 

GIỚI THIỆU CHUNG 

 

1.  Những căn cứ để lập biện pháp thi công : 

- Căn cứ vào hồ sơ mời thầu xây lắp công trình: BTXM đường số 2A phía Nam đài 

tưởng niệm thị trấn Bình Dương (Khu dân cư phía Nam Đài tưởng niệm thị trấn Bình 

Dương); 

- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Công trình: BTXM đường số 2A phía Nam 

đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương (Khu dân cư phía Nam Đài tưởng niệm thị trấn 

Bình Dương); 

- Căn cứ vào luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

- Căn cứ vào Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình. 

- Căn cứ vào thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

- Căn cứ vào Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các tài liệu liên quan đến công tác thi 

công và nghiệm thu công trình xây dựng. 

2.  Giới thiệu công trình: 

2.1.  Địa điểm xây dựng : 

- Công trình: BTXM đường số 2A phía Nam đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương (Khu 

dân cư phía Nam Đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương); 

- Địa điểm xây dựng: TT. Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

- ĐD Chủ đầu tư: UBND thị trấn Bình Dương 

2.2.  Quy mô xây dựng : 

- Công trình xây dựng với quy mô là đường giao thông nông thôn;  

+ Tổng chiều dài các tuyến đường: tuyến số 1 L = 493,3m; tuyến số 2 L=81,7m 

- Các thông số kỹ thuật chính: 

+ Bề rộng nền đường Bn = 18,0m;  

+ Bề rộng mặt đường BTXM Bm=8,0m;  

+ Bề rộng lề đường Bl= 2x5=10m

...LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Công trình:  BTXM đường số 2A phía Nam đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương (Khu dân cư phía Nam Đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương) Địa điểm XD: TT. Bình Dương - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định. 


PHẦN I 

GIỚI THIỆU CHUNG 

 

1.  Những căn cứ để lập biện pháp thi công : 

- Căn cứ vào hồ sơ mời thầu xây lắp công trình: BTXM đường số 2A phía Nam đài 

tưởng niệm thị trấn Bình Dương (Khu dân cư phía Nam Đài tưởng niệm thị trấn Bình 

Dương); 

- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Công trình: BTXM đường số 2A phía Nam 

đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương (Khu dân cư phía Nam Đài tưởng niệm thị trấn 

Bình Dương); 

- Căn cứ vào luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

- Căn cứ vào Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình. 

- Căn cứ vào thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

- Căn cứ vào Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các tài liệu liên quan đến công tác thi 

công và nghiệm thu công trình xây dựng. 

2.  Giới thiệu công trình: 

2.1.  Địa điểm xây dựng : 

- Công trình: BTXM đường số 2A phía Nam đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương (Khu 

dân cư phía Nam Đài tưởng niệm thị trấn Bình Dương); 

- Địa điểm xây dựng: TT. Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

- ĐD Chủ đầu tư: UBND thị trấn Bình Dương 

2.2.  Quy mô xây dựng : 

- Công trình xây dựng với quy mô là đường giao thông nông thôn;  

+ Tổng chiều dài các tuyến đường: tuyến số 1 L = 493,3m; tuyến số 2 L=81,7m 

- Các thông số kỹ thuật chính: 

+ Bề rộng nền đường Bn = 18,0m;  

+ Bề rộng mặt đường BTXM Bm=8,0m;  

+ Bề rộng lề đường Bl= 2x5=10m

...LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: