SỔ TAY - Công tác lập quy hoạch & thiết kế công trình, tư vấn thẩm tra dự án & dự toán, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án & tư vấn giám sát - CONINCO (FULL)1. SỔ TAY CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHIÊN BẢN 2.0/2010 

2. SỔ TAY CÔNG TÁC TƯ VẤN THẨM TRA DỰ ÁN, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN- PHIÊN BẢN 1.0/2010

3. SỔ TAY CÔNG TÁC TƯ VẤN ĐẤU THẦU – PHIÊN BẢN 1.0/2010 

4. SỔ TAY CÔNG TÁC TƯ VẤN HIỆN TRƯỜNG: QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ VẤN GIÁM SÁT - PHIÊN BẢN 1.0/2010 

5. TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH

P.1 

A. CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN. 

B. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG. 

C. CÔNG TRÌNH DÂNDỤNG 

P.2 

D. GIÁM SÁT ATLĐ-VSMT-PCCN-ANTT 

E. HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO THÁNG TƯ VẤN GIÁM SÁT. 

F. HƯỚNG DẪN HOẠTĐỘNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 

G. CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK R’TIH
SỔ TAY - QUYỂN 1 CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHIÊN BẢN 2.0/2010 


LINK DOWNLOAD


SỔ TAY - QUYỂN 2 CÔNG TÁC TƯ VẤN THẨM TRA DỰ ÁN, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN- PHIÊN BẢN 1.0/2010


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


SỔ TAY  - QUYỂN 2 CÔNG TÁC TƯ VẤN ĐẤU THẦU – PHIÊN BẢN 1.0/2010 


LINK DOWNLOAD


SỔ TAY - QUYỂN 4.1 CÔNG TÁC TƯ  VẤN HIỆN TRƯỜNG  - QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ  VẤN GIÁM SÁT PHIÊN BẢN 1.0_2010 - PHẦN 1


LINK DOWNLOAD


SỔ TAY - QUYỂN 4.2 CÔNG TÁC TƯ  VẤN HIỆN TRƯỜNG  - QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ  VẤN GIÁM SÁT PHIÊN BẢN 1.0_2010 - PHẦN 2


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


SỔ TAY - QUYỂN 5.1 TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH PHIÊN BẢN 1.0_2011 - PHẦN 1


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


SỔ TAY - QUYỂN 5.2 TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH PHIÊN BẢN 1.0_2011 - PHẦN 2 


LINK DOWNLOAD1. SỔ TAY CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHIÊN BẢN 2.0/2010 

2. SỔ TAY CÔNG TÁC TƯ VẤN THẨM TRA DỰ ÁN, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN- PHIÊN BẢN 1.0/2010

3. SỔ TAY CÔNG TÁC TƯ VẤN ĐẤU THẦU – PHIÊN BẢN 1.0/2010 

4. SỔ TAY CÔNG TÁC TƯ VẤN HIỆN TRƯỜNG: QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ VẤN GIÁM SÁT - PHIÊN BẢN 1.0/2010 

5. TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH

P.1 

A. CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN. 

B. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG. 

C. CÔNG TRÌNH DÂNDỤNG 

P.2 

D. GIÁM SÁT ATLĐ-VSMT-PCCN-ANTT 

E. HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO THÁNG TƯ VẤN GIÁM SÁT. 

F. HƯỚNG DẪN HOẠTĐỘNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 

G. CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK R’TIH
SỔ TAY - QUYỂN 1 CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHIÊN BẢN 2.0/2010 


LINK DOWNLOAD


SỔ TAY - QUYỂN 2 CÔNG TÁC TƯ VẤN THẨM TRA DỰ ÁN, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN- PHIÊN BẢN 1.0/2010


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


SỔ TAY  - QUYỂN 2 CÔNG TÁC TƯ VẤN ĐẤU THẦU – PHIÊN BẢN 1.0/2010 


LINK DOWNLOAD


SỔ TAY - QUYỂN 4.1 CÔNG TÁC TƯ  VẤN HIỆN TRƯỜNG  - QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ  VẤN GIÁM SÁT PHIÊN BẢN 1.0_2010 - PHẦN 1


LINK DOWNLOAD


SỔ TAY - QUYỂN 4.2 CÔNG TÁC TƯ  VẤN HIỆN TRƯỜNG  - QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ  VẤN GIÁM SÁT PHIÊN BẢN 1.0_2010 - PHẦN 2


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


SỔ TAY - QUYỂN 5.1 TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH PHIÊN BẢN 1.0_2011 - PHẦN 1


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


SỔ TAY - QUYỂN 5.2 TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH PHIÊN BẢN 1.0_2011 - PHẦN 2 


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: