Xây dựng hệ thống điều khiển một bình mứcBÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

Hiệu chỉnh :

+ Start time : 0.0s , Stop time : 7000s , Type : Fixed Step , Solve : Ode 4 , Fixed Step size : 0.5s

Các tham số trong khối single tank:

+ couse number : 54

+ class number : 16

+ name list number : 70


BÀI 1: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỘT BÌNH MỨC


I. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHO ĐỐI TƯỢNG BÌNH MỨC.

1.Xác định các tín hiệu vào/ra và nhiễu hệ thống.

 + Tín hiệu vào : Độ mở van vào (In Valve) – F1

...LINK DOWNLOADBÁO CÁO THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

Hiệu chỉnh :

+ Start time : 0.0s , Stop time : 7000s , Type : Fixed Step , Solve : Ode 4 , Fixed Step size : 0.5s

Các tham số trong khối single tank:

+ couse number : 54

+ class number : 16

+ name list number : 70


BÀI 1: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỘT BÌNH MỨC


I. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHO ĐỐI TƯỢNG BÌNH MỨC.

1.Xác định các tín hiệu vào/ra và nhiễu hệ thống.

 + Tín hiệu vào : Độ mở van vào (In Valve) – F1

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: