Xây dựng quy trình chiết tách tinh dầu từ lá tía tô (Perilla frutescens L.) bằng phương pháp trích ly sử dụng CO2 siêu tới hạn, Nguyễn Ngọc DuySTT Nội dung thực hiện Kết quả cần đạt

1 Nội dung 1: Khảo sát sự ảnh hu ỏng của các phương pháp sáy đén hàrn lượng tinh dàu trong lá tía tồ. Xác định được phương pháp sáy, xử lý nguyên liệu.


STT Nội dung thực hiện Kết quả cần đạt

2 Nội dung 2: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến đến hiệu suất ly trích tinh dầu từ tía tô bằng phương pháp ly trích sử dụng CO2 siêu tới hạn. Xác định đuợc áp suất, nhiệt độ thích hợp cho hiệu suất ly trích và chất luọng tinh dầu từ cây tía tồ.

3 Nội dung 3: Đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của phuơng pháp CO2 siêu tới hạn và phuơng pháp chung cất bằng hơi nuớc trong ly trích tinh dấu tía tô. Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật ở mồ hình sản xuất thử nghiệm.

4. Sản phẫm của nhiệm vụ

- 500g tinh dầu tía tô: Hàm lượng squalene trên 4% (w/w) trong tinh dầu.

- Quy trình chiết tách tinh dầu từ cây tía tồ bằng phương pháp ly trích sử dụng CO2 siêu tới hạn khả thi úng dụng cho sản xuất.LINK DOWNLOADSTT Nội dung thực hiện Kết quả cần đạt

1 Nội dung 1: Khảo sát sự ảnh hu ỏng của các phương pháp sáy đén hàrn lượng tinh dàu trong lá tía tồ. Xác định được phương pháp sáy, xử lý nguyên liệu.


STT Nội dung thực hiện Kết quả cần đạt

2 Nội dung 2: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến đến hiệu suất ly trích tinh dầu từ tía tô bằng phương pháp ly trích sử dụng CO2 siêu tới hạn. Xác định đuợc áp suất, nhiệt độ thích hợp cho hiệu suất ly trích và chất luọng tinh dầu từ cây tía tồ.

3 Nội dung 3: Đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật của phuơng pháp CO2 siêu tới hạn và phuơng pháp chung cất bằng hơi nuớc trong ly trích tinh dấu tía tô. Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật ở mồ hình sản xuất thử nghiệm.

4. Sản phẫm của nhiệm vụ

- 500g tinh dầu tía tô: Hàm lượng squalene trên 4% (w/w) trong tinh dầu.

- Quy trình chiết tách tinh dầu từ cây tía tồ bằng phương pháp ly trích sử dụng CO2 siêu tới hạn khả thi úng dụng cho sản xuất.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: