BÀI TẬP LÝ THUYẾT Ô TÔ - Tính toán động lực học ô tô (Phạm Lê Ngọc Tín)B. ĐẶT VẤN ĐỀ

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:Tính toán các thông số kĩ thuật của động cơ diezle 4 kì .

PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

1. Công suất tương ứng tốc độ của động cơ để xây dựng đặc tính ngoài của  động cơ.

2.Tốc độ của ô tô ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

3. Lực kéo trên bánh xe chủ động ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

4.Lực cản không khí ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

5.Lực cản lăn ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

6.Nhân tố động lực học ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

7.Độ dốc tối đa mà ô tô có thể vượt được ứng với tay số .

8.Gia tốc của ô tô ứng với tay số ( các số truyền của hộp số).

9.Tính thời gian và quãng đường tăng tốc của ô tô.


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :Nhằm hiểu biết, lí giải một cách khoa học về  thông số kĩ thuật ô tô để từ đó vận dụng vào tính toán đồ án môn học  lí thuyết ô tô , trong bảo dưỡng ,khai thác,chẩn đoán kĩ thuật để nâng cao hiệu quả động cơ đốt trong nói chung và ô tô nói riêng.


B. ĐẶT VẤN ĐỀ

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:Tính toán các thông số kĩ thuật của động cơ diezle 4 kì .

PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

1. Công suất tương ứng tốc độ của động cơ để xây dựng đặc tính ngoài của  động cơ.

2.Tốc độ của ô tô ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

3. Lực kéo trên bánh xe chủ động ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

4.Lực cản không khí ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

5.Lực cản lăn ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

6.Nhân tố động lực học ứng với tay số (các số truyền của hộp số).

7.Độ dốc tối đa mà ô tô có thể vượt được ứng với tay số .

8.Gia tốc của ô tô ứng với tay số ( các số truyền của hộp số).

9.Tính thời gian và quãng đường tăng tốc của ô tô.


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :Nhằm hiểu biết, lí giải một cách khoa học về  thông số kĩ thuật ô tô để từ đó vận dụng vào tính toán đồ án môn học  lí thuyết ô tô , trong bảo dưỡng ,khai thác,chẩn đoán kĩ thuật để nâng cao hiệu quả động cơ đốt trong nói chung và ô tô nói riêng.
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: