Báo cáo đồ án lập trình java – đề tài quản lý điểm sinh viênPhần mềm quản lý điểm sinh viên để quản lý thông tin sinh viên và điểm của sinh viên các môn tương ứng. Giúp cho người quản lý dễ dàng xem và cập nhật điểm của sinh viên theo môn học.NỘI DUNG:


I. Tổng quan............................................................................................................2

1.1. Giới thiệu đề tài.............................................................................................2

1.2. Các kiến thức sử dụng trong bài...................................................................2

1.2.1. Cơ sở dữ liệu...........................................................................................2

1.2.2. Ngôn ngữ lập trình..................................................................................2

II. Nội dung..............................................................................................................4

2.1. Phân tích và thiết kế hệ thống.......................................................................4

2.1.1. Phân tích chương trình............................................................................4

2.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.............................................................................5

2.2. Xây dựng các chức năng...............................................................................8

2.3. Giao diện chương trình.................................................................................9

2.4. Một số đoạn code chính..............................................................................12

III. Kết luận.LINK DOWNLOADPhần mềm quản lý điểm sinh viên để quản lý thông tin sinh viên và điểm của sinh viên các môn tương ứng. Giúp cho người quản lý dễ dàng xem và cập nhật điểm của sinh viên theo môn học.NỘI DUNG:


I. Tổng quan............................................................................................................2

1.1. Giới thiệu đề tài.............................................................................................2

1.2. Các kiến thức sử dụng trong bài...................................................................2

1.2.1. Cơ sở dữ liệu...........................................................................................2

1.2.2. Ngôn ngữ lập trình..................................................................................2

II. Nội dung..............................................................................................................4

2.1. Phân tích và thiết kế hệ thống.......................................................................4

2.1.1. Phân tích chương trình............................................................................4

2.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.............................................................................5

2.2. Xây dựng các chức năng...............................................................................8

2.3. Giao diện chương trình.................................................................................9

2.4. Một số đoạn code chính..............................................................................12

III. Kết luận.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: