BÁO CÁO QUẢN LÝ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG CELLPHONES (Phạm Viết Trần Hoàng)


1. Bộ câu hỏi chính phỏng vấn

• Đối tượng website mà bạn hướng đến là ai?

• Bạn đã thao khảo những web nào như thế chưa ?

• Ai sẽ là người quản lý trang web đó ?

• Bạn muốn phân loại sản phẩm trong hệ thống như thế nào?

• Chức năng mà bạn xem là quan trọng nhất của hệ thống là gì?

• Quy trình bán hàng của cửa hàng bạn hoạt động như thế nào?

• Chức năng quản lí kho hàng sẽ bao gồm các hoạt động gì?

• Bạn muốn có chức chức năng hỗ trợ chăm sóc khách hàng không?

• Việc báo cáo tính doanh số sẽ được lưu trong hệ thống bao lâu?

• Bạn có muốn thêm chức năng đánh giá hiệu suất làm việc của nhânviên trong

hệ thống không?

• Bạn muốn hệ thống của mình sẽ được bảo mật thông tin cao chứ?

• Bạn nghĩ sao về việc phát triển thêm tính năng quét mã thanh toán trên hệ

thống?

• Bạn nghĩ sao về việc phát triển thêm chức năng thanh toán lương  cho nhân

viên trên hệ thống?

• Thông tin khách hàng sẽ được quản lí như thế nào?

• Trang web có hỗ trợ đa ngôn ngữ không?

• Mục đích của trang web là gì?

• Thời gian thiết kế website trong bao lâu?

• Quảng cáo website bằng cách nào?

• Trang web có các công cụ thanh toán nào?

• Trang web có hỗ trợ liên hệ 24/24 không?

• Trang web có hỗ trợ đổi trả online hay không?

• Trang web có hỗ trợ người dùng hủy đơn hàng sau khi hàng đã được vận

chuyển hay không?

• Nếu trong trường hợp hàng bị lỗi , hệ thống sẽ phát hiện và xử lí như thế nào?

• Khách hàng thành viên sẽ có những ưu đãi đặc biệt nào?


NỘI DUNG:


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN............................................................................3

MỤC LỤC........................................................................................................................................4

A. PHỎNG VẤN..........................................................................................................................7

1. Bộ câu hỏi chính phỏng vấn.................................................................................................7

2. Kịch bản phỏng vấn.............................................................................................................8

1. Phỏng vấn giám đốc......................................................................................................8

2. Phỏng vấn nhân viên.....................................................................................................9

3. Phiếu khảo sát....................................................................................................................12

1. Phiếu khảo sát dành cho nhân viên..............................................................................12

2. Phiếu khảo sát dành cho người dùng...........................................................................14

4. Tài liệu tham khảo.............................................................................................................16

5. Kết quả thu được................................................................................................................16

6. Post interview chức năng...................................................................................................17

3. Xem danh sách sản phẩm............................................................................................17

4. Xem thông tin sản phẩm..............................................................................................17

5. Đăng nhập, đăng ký.....................................................................................................17

6. Tìm kiếm.....................................................................................................................17

7. Thống kê, báo cáo.......................................................................................................18

8. Quản lý sản phẩm........................................................................................................18

9. Thanh toán...................................................................................................................19

B. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG.................................................................................. 20

I. Mô tả hệ thống bán hàng.......................................................................................................20

II. Yêu cầu của khách hàng....................................................................................................23

III. Tổng quan về phần mềm....................................................................................................23

1. Yêu cầu chung về hệ thống..........................................................................................23

C. PHÂN TÍCH...........................................................................................................................24

I. Actor.....................................................................................................................................24

II. Use Case............................................................................................................................25

Nhóm: NHỮNG CHÀNG TRAI | PTTKHT 4

QUẢN LÝ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG CELLPHONES

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

III. Đặc tả Use Case.................................................................................................................26

IV. Use Case Diagram.............................................................................................................31

V. Class Diagram....................................................................................................................32

1. Danh sách Classes.......................................................................................................32

2. Mô tả Classes..............................................................................................................33

3. Class Diagram.............................................................................................................35

VI. Sequence Diagram.............................................................................................................36

1. Danh sách sản phẩm....................................................................................................36

2. Thông tin sản phẩm.....................................................................................................36

3. Đăng ký.......................................................................................................................37

4. Tìm kiếm.....................................................................................................................37

5. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng......................................................................................38

6. Đăng nhập...................................................................................................................38

7. Đặt mua.......................................................................................................................39

8. Thanh toán...................................................................................................................39

9. Xem danh sách đơn hàng.............................................................................................40

10. Quản lý đơn hàng........................................................................................................40

11. Quản lý sản phẩm........................................................................................................41

12. Quản lý khách hàng.....................................................................................................41

13. Thống kê, báo cáo.......................................................................................................42

14. Quản lý nhân viên........................................................................................................42

VII. Activities Diagram......................................................................................................43

1. Danh sách sản phẩm....................................................................................................43

2. Thông tin sản phẩm.....................................................................................................43

3. Đăng ký.......................................................................................................................43

4. Tìm kiếm.....................................................................................................................43

5. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng......................................................................................44

6. Đăng nhập...................................................................................................................44

7. Đặt mua.......................................................................................................................44

8. Thanh toán...................................................................................................................44

Nhóm: NHỮNG CHÀNG TRAI | PTTKHT 5

QUẢN LÝ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG CELLPHONES

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

9. Xem danh sách đơn hàng.............................................................................................45

10. Quản lý đơn hàng........................................................................................................45

11. Quản lý sản phẩm........................................................................................................46

12. Quản lý khách hàng.....................................................................................................46

13. Thống kê, báo cáo.......................................................................................................46

14. Quản lý nhân viên........................................................................................................46

VIII. Giao diện phần mềm....................................................................................................47

1. Trang chủ.....................................................................................................................47

2. Trang sản phẩm...........................................................................................................48

3. Trang thông tin sản phẩm............................................................................................48

4. Trang thanh toán..........................................................................................................49

5. Trang đăng nhập..........................................................................................................49

6. Trang đăng ký....LINK DOWNLOAD


1. Bộ câu hỏi chính phỏng vấn

• Đối tượng website mà bạn hướng đến là ai?

• Bạn đã thao khảo những web nào như thế chưa ?

• Ai sẽ là người quản lý trang web đó ?

• Bạn muốn phân loại sản phẩm trong hệ thống như thế nào?

• Chức năng mà bạn xem là quan trọng nhất của hệ thống là gì?

• Quy trình bán hàng của cửa hàng bạn hoạt động như thế nào?

• Chức năng quản lí kho hàng sẽ bao gồm các hoạt động gì?

• Bạn muốn có chức chức năng hỗ trợ chăm sóc khách hàng không?

• Việc báo cáo tính doanh số sẽ được lưu trong hệ thống bao lâu?

• Bạn có muốn thêm chức năng đánh giá hiệu suất làm việc của nhânviên trong

hệ thống không?

• Bạn muốn hệ thống của mình sẽ được bảo mật thông tin cao chứ?

• Bạn nghĩ sao về việc phát triển thêm tính năng quét mã thanh toán trên hệ

thống?

• Bạn nghĩ sao về việc phát triển thêm chức năng thanh toán lương  cho nhân

viên trên hệ thống?

• Thông tin khách hàng sẽ được quản lí như thế nào?

• Trang web có hỗ trợ đa ngôn ngữ không?

• Mục đích của trang web là gì?

• Thời gian thiết kế website trong bao lâu?

• Quảng cáo website bằng cách nào?

• Trang web có các công cụ thanh toán nào?

• Trang web có hỗ trợ liên hệ 24/24 không?

• Trang web có hỗ trợ đổi trả online hay không?

• Trang web có hỗ trợ người dùng hủy đơn hàng sau khi hàng đã được vận

chuyển hay không?

• Nếu trong trường hợp hàng bị lỗi , hệ thống sẽ phát hiện và xử lí như thế nào?

• Khách hàng thành viên sẽ có những ưu đãi đặc biệt nào?


NỘI DUNG:


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN............................................................................3

MỤC LỤC........................................................................................................................................4

A. PHỎNG VẤN..........................................................................................................................7

1. Bộ câu hỏi chính phỏng vấn.................................................................................................7

2. Kịch bản phỏng vấn.............................................................................................................8

1. Phỏng vấn giám đốc......................................................................................................8

2. Phỏng vấn nhân viên.....................................................................................................9

3. Phiếu khảo sát....................................................................................................................12

1. Phiếu khảo sát dành cho nhân viên..............................................................................12

2. Phiếu khảo sát dành cho người dùng...........................................................................14

4. Tài liệu tham khảo.............................................................................................................16

5. Kết quả thu được................................................................................................................16

6. Post interview chức năng...................................................................................................17

3. Xem danh sách sản phẩm............................................................................................17

4. Xem thông tin sản phẩm..............................................................................................17

5. Đăng nhập, đăng ký.....................................................................................................17

6. Tìm kiếm.....................................................................................................................17

7. Thống kê, báo cáo.......................................................................................................18

8. Quản lý sản phẩm........................................................................................................18

9. Thanh toán...................................................................................................................19

B. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG.................................................................................. 20

I. Mô tả hệ thống bán hàng.......................................................................................................20

II. Yêu cầu của khách hàng....................................................................................................23

III. Tổng quan về phần mềm....................................................................................................23

1. Yêu cầu chung về hệ thống..........................................................................................23

C. PHÂN TÍCH...........................................................................................................................24

I. Actor.....................................................................................................................................24

II. Use Case............................................................................................................................25

Nhóm: NHỮNG CHÀNG TRAI | PTTKHT 4

QUẢN LÝ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG CELLPHONES

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

III. Đặc tả Use Case.................................................................................................................26

IV. Use Case Diagram.............................................................................................................31

V. Class Diagram....................................................................................................................32

1. Danh sách Classes.......................................................................................................32

2. Mô tả Classes..............................................................................................................33

3. Class Diagram.............................................................................................................35

VI. Sequence Diagram.............................................................................................................36

1. Danh sách sản phẩm....................................................................................................36

2. Thông tin sản phẩm.....................................................................................................36

3. Đăng ký.......................................................................................................................37

4. Tìm kiếm.....................................................................................................................37

5. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng......................................................................................38

6. Đăng nhập...................................................................................................................38

7. Đặt mua.......................................................................................................................39

8. Thanh toán...................................................................................................................39

9. Xem danh sách đơn hàng.............................................................................................40

10. Quản lý đơn hàng........................................................................................................40

11. Quản lý sản phẩm........................................................................................................41

12. Quản lý khách hàng.....................................................................................................41

13. Thống kê, báo cáo.......................................................................................................42

14. Quản lý nhân viên........................................................................................................42

VII. Activities Diagram......................................................................................................43

1. Danh sách sản phẩm....................................................................................................43

2. Thông tin sản phẩm.....................................................................................................43

3. Đăng ký.......................................................................................................................43

4. Tìm kiếm.....................................................................................................................43

5. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng......................................................................................44

6. Đăng nhập...................................................................................................................44

7. Đặt mua.......................................................................................................................44

8. Thanh toán...................................................................................................................44

Nhóm: NHỮNG CHÀNG TRAI | PTTKHT 5

QUẢN LÝ HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG CELLPHONES

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

9. Xem danh sách đơn hàng.............................................................................................45

10. Quản lý đơn hàng........................................................................................................45

11. Quản lý sản phẩm........................................................................................................46

12. Quản lý khách hàng.....................................................................................................46

13. Thống kê, báo cáo.......................................................................................................46

14. Quản lý nhân viên........................................................................................................46

VIII. Giao diện phần mềm....................................................................................................47

1. Trang chủ.....................................................................................................................47

2. Trang sản phẩm...........................................................................................................48

3. Trang thông tin sản phẩm............................................................................................48

4. Trang thanh toán..........................................................................................................49

5. Trang đăng nhập..........................................................................................................49

6. Trang đăng ký....LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: