BÁO CÁO THÍ NGHIỆM AN TOÀN ĐIỆN - BÀI 3 SƠ ĐỒ TTA1. Môhìnhthínghiệm :

Nguồn : MBA 3 pha 400/230 (V), 4KVA , ; điệntrởnốiđấttrungtính MBA RB =3,9 Ohm , dây PE nốivàotrungtính N.

CB tổng Q1 16A , 3 phatíchhợp CB và RCCB (RCBO) , cóthểchỉnh I∆n= 0-1A , t = 0-1s , Q21, Q22 (10A) và Q33 (6A) có  RCBO vớiI∆n= 300 miliampe, t = 0s ; Q31 (10A) là RCCB 1pha,I∆n =10mA , t= 0s , CB Q32 (6A) tíchhợp CB và RCCB cóI∆n =30mA , t= 0s. 

MôhìnhngườicóđiệntrởRng = 1000Ω hoặc 2000 Ω ; Ud =230V ; Up=230/ √3(V).

A2.Kếtnốisơđồ TT nhưhìnhvẽ TT1: SơđồTT , RA=22 Ω , RB=22 Ω ;200W.

Thaotác 1 : chưanốivỏthiếtbị R2

Đóngcác CB  Q1 , Q21, Q32

Nhấnnút Bp2 tạosựcốchạmvỏthiếtbị R2 ; sơđồmạchtươngđươngnhưhìnhvẽ

Đođiệnápgiữahaivỏthiếtbị R1 vàR2 . Uc12= Up=130 V : nguyhiểm

Kếtquảđo . Uc12= Up=130.5 V

Đođiệnápgiữavỏthiếtbị R2 vàđất . Uc2=Up= 130 V : nguyhiểm

Kếtquảđo . Uc12= Up=130.3 V

Hìnhảnh: LINK DOWNLOADA1. Môhìnhthínghiệm :

Nguồn : MBA 3 pha 400/230 (V), 4KVA , ; điệntrởnốiđấttrungtính MBA RB =3,9 Ohm , dây PE nốivàotrungtính N.

CB tổng Q1 16A , 3 phatíchhợp CB và RCCB (RCBO) , cóthểchỉnh I∆n= 0-1A , t = 0-1s , Q21, Q22 (10A) và Q33 (6A) có  RCBO vớiI∆n= 300 miliampe, t = 0s ; Q31 (10A) là RCCB 1pha,I∆n =10mA , t= 0s , CB Q32 (6A) tíchhợp CB và RCCB cóI∆n =30mA , t= 0s. 

MôhìnhngườicóđiệntrởRng = 1000Ω hoặc 2000 Ω ; Ud =230V ; Up=230/ √3(V).

A2.Kếtnốisơđồ TT nhưhìnhvẽ TT1: SơđồTT , RA=22 Ω , RB=22 Ω ;200W.

Thaotác 1 : chưanốivỏthiếtbị R2

Đóngcác CB  Q1 , Q21, Q32

Nhấnnút Bp2 tạosựcốchạmvỏthiếtbị R2 ; sơđồmạchtươngđươngnhưhìnhvẽ

Đođiệnápgiữahaivỏthiếtbị R1 vàR2 . Uc12= Up=130 V : nguyhiểm

Kếtquảđo . Uc12= Up=130.5 V

Đođiệnápgiữavỏthiếtbị R2 vàđất . Uc2=Up= 130 V : nguyhiểm

Kếtquảđo . Uc12= Up=130.3 V

Hìnhảnh: LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: