DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC - Chế tạo thiết bị tạo áp suất làm việc đến 600 bar (Thuyết minh + Bản vẽ)Dựán SXTN độc lập cấp nhà nước năm 2005 “Chếtạo thiết bịtạo áp suất làm việc đến 600 bar” được thực hiện trên cơsở Đềtài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nghiệm thu đạt kết quảxuất sắc của Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/ Tổng cục Kỹ thuật năm 2004 “Nghiên cứu, thiết kếchếtạo thiết bịtạo áp suất 2 cấp, áp suất làm việc đến 600 bar”. Mục đích của Dựán 

-Chếtạo thiết bịtạo áp suất hai cấp, áp suất làm việc đến 600 bar, đạt các yêu cầu trong Văn bản kỹthuật đo lường Việt Nam (ĐLVN 08:1998, ĐLVN 54:1999, ĐLVN 76:2001), Quy trình kiểm định 23 TKĐ1.033:2001. 

-Hoàn thiện thiết kếvà công nghệchếtạo đểsản xuất hàng loạt thiết bịnày. 


Phương pháp 

Thiết bịtạo áp suất 2 cấp, áp suất làm việc đến 600 bar là sản phẩm tổng hợp có nhiều chi tiết kim loại, phi kim loại kết cấu khá phức tạp, làm việc trong môi trường dầu, để đạt được mục đích đặt ra, Dựán đã thực hiện theo trình tựphương pháp sau: 

- Từbản vẽthiết kếcủa thiết bịtạo áp, xây dựng Quy trình Công nghệchếtạo gia công các chi tiết. 

-Triển khai chếtạo thửnghiệm các chi tiết trên cơsởQuy trình công nghệ đã xác lập. 

-Kiểm tra, lắp ráp, vận hành thửnghiệm sản phẩm. 

-Chỉnh sửa thiết kế, xác lập QTCN hợp lý. 

-Chếtạo loạt sản phẩm mới dựa trên thiết kế, quy trình công nghệ đã hoàn thiện. 

-Lắp ráp, vận hành thửnghiệm sản phẩm. 

-Sản xuất loạt sản phẩm. 

Kết quả

Dựán đã thu được kết quảcụthểlà: 

-Hoàn thiện thiết kếchi tiết sản phẩm, với cơsởdữliệu thiết kếtự động bằng phần mềm thiết kế3D-Catia. 

-Xây dựng các quy trình công nghệcho phép triển khai chếtạo các chi tiết của sản phẩm, phù hợp với công nghệhiện có. 


Báo cáo Tổng kết Khoa học và Công nghệ

Dựán SXTN độc lập cấp nhà nước năm 2005”Chếtạo thiết bịtạo áp suất làm việc đến 600 bar” 

-Sản xuất được 40 sản phẩm Thiết bịtạo áp suất làm việc đến 600 bar, đáp ứng các yêu cầu đặt ra của Văn bản kỹthuật đo lường Việt Nam (ĐLVN 08:1998, ĐLVN 54:1999, ĐLVN 76:2001) đối với hệthống tạo áp, phương pháp đo và thửnghiệm V04.PP3.08, Quy trình kiểm định 23 QTKĐ1.033:2001. 

- Sản phẩm thiết kếcó kiểu dáng công nghiệp đẹp, rất tiện lợi trong việc sửdụng, đảm bảo độbền, độchính xác. 

Dựán đã triển khai thành công việc gia công chếtạo những chi tiết chủyếu của một thiết bịáp lực nhưvan thuỷlực chịu áp suất cao, chi tiết thông khoang thuỷlực với kết cấu hợp lý, các chi tiết gioăng phớt thuỷlực. 

Dựán đã mởra khảnăng chếtạo các thiết bịtạo áp suất lớn cỡhàng ngàn bar sau này. 

Báo cáo Tổng kết Khoa học và Công nghệ

Dựán SXTN độc lập cấp nhà nước năm 2005”Chếtạo thiết bịtạo áp suất làm việc đến 600 bar” 

5

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU ........................ 6 

I.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.................... 7 

II. LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU....................... 8 

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN............................... 9 

VI. NHỮNG KẾT QUẢTHU ĐƯỢC....................... 45 

PHỤLỤC.................................... 54 

A. MỘT SỐHÌNH ẢNH SẢN PHẨM................... 55 

B.CÁC CHI TIẾT HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ...................... 57 

C. BẢNG KÊ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ


Các bản vẽ gồm bản vẽ lắp, xylanh cao áp, bạc ren, trục vít pitton cao áp, trục nối, đai ốc nối trục, đệm cầu, vòng đệm tay quay, ...
LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - FULL BẢN VẼ (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Dựán SXTN độc lập cấp nhà nước năm 2005 “Chếtạo thiết bịtạo áp suất làm việc đến 600 bar” được thực hiện trên cơsở Đềtài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nghiệm thu đạt kết quảxuất sắc của Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/ Tổng cục Kỹ thuật năm 2004 “Nghiên cứu, thiết kếchếtạo thiết bịtạo áp suất 2 cấp, áp suất làm việc đến 600 bar”. Mục đích của Dựán 

-Chếtạo thiết bịtạo áp suất hai cấp, áp suất làm việc đến 600 bar, đạt các yêu cầu trong Văn bản kỹthuật đo lường Việt Nam (ĐLVN 08:1998, ĐLVN 54:1999, ĐLVN 76:2001), Quy trình kiểm định 23 TKĐ1.033:2001. 

-Hoàn thiện thiết kếvà công nghệchếtạo đểsản xuất hàng loạt thiết bịnày. 


Phương pháp 

Thiết bịtạo áp suất 2 cấp, áp suất làm việc đến 600 bar là sản phẩm tổng hợp có nhiều chi tiết kim loại, phi kim loại kết cấu khá phức tạp, làm việc trong môi trường dầu, để đạt được mục đích đặt ra, Dựán đã thực hiện theo trình tựphương pháp sau: 

- Từbản vẽthiết kếcủa thiết bịtạo áp, xây dựng Quy trình Công nghệchếtạo gia công các chi tiết. 

-Triển khai chếtạo thửnghiệm các chi tiết trên cơsởQuy trình công nghệ đã xác lập. 

-Kiểm tra, lắp ráp, vận hành thửnghiệm sản phẩm. 

-Chỉnh sửa thiết kế, xác lập QTCN hợp lý. 

-Chếtạo loạt sản phẩm mới dựa trên thiết kế, quy trình công nghệ đã hoàn thiện. 

-Lắp ráp, vận hành thửnghiệm sản phẩm. 

-Sản xuất loạt sản phẩm. 

Kết quả

Dựán đã thu được kết quảcụthểlà: 

-Hoàn thiện thiết kếchi tiết sản phẩm, với cơsởdữliệu thiết kếtự động bằng phần mềm thiết kế3D-Catia. 

-Xây dựng các quy trình công nghệcho phép triển khai chếtạo các chi tiết của sản phẩm, phù hợp với công nghệhiện có. 


Báo cáo Tổng kết Khoa học và Công nghệ

Dựán SXTN độc lập cấp nhà nước năm 2005”Chếtạo thiết bịtạo áp suất làm việc đến 600 bar” 

-Sản xuất được 40 sản phẩm Thiết bịtạo áp suất làm việc đến 600 bar, đáp ứng các yêu cầu đặt ra của Văn bản kỹthuật đo lường Việt Nam (ĐLVN 08:1998, ĐLVN 54:1999, ĐLVN 76:2001) đối với hệthống tạo áp, phương pháp đo và thửnghiệm V04.PP3.08, Quy trình kiểm định 23 QTKĐ1.033:2001. 

- Sản phẩm thiết kếcó kiểu dáng công nghiệp đẹp, rất tiện lợi trong việc sửdụng, đảm bảo độbền, độchính xác. 

Dựán đã triển khai thành công việc gia công chếtạo những chi tiết chủyếu của một thiết bịáp lực nhưvan thuỷlực chịu áp suất cao, chi tiết thông khoang thuỷlực với kết cấu hợp lý, các chi tiết gioăng phớt thuỷlực. 

Dựán đã mởra khảnăng chếtạo các thiết bịtạo áp suất lớn cỡhàng ngàn bar sau này. 

Báo cáo Tổng kết Khoa học và Công nghệ

Dựán SXTN độc lập cấp nhà nước năm 2005”Chếtạo thiết bịtạo áp suất làm việc đến 600 bar” 

5

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU ........................ 6 

I.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.................... 7 

II. LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU....................... 8 

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN............................... 9 

VI. NHỮNG KẾT QUẢTHU ĐƯỢC....................... 45 

PHỤLỤC.................................... 54 

A. MỘT SỐHÌNH ẢNH SẢN PHẨM................... 55 

B.CÁC CHI TIẾT HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ...................... 57 

C. BẢNG KÊ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ


Các bản vẽ gồm bản vẽ lắp, xylanh cao áp, bạc ren, trục vít pitton cao áp, trục nối, đai ốc nối trục, đệm cầu, vòng đệm tay quay, ...
LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - FULL BẢN VẼ (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: