Đề tài Nghiên cứu marketing - Nước mắm KnorrTÓM TẮT BÁO CÁO

 Đây là bản báo cáo nghiên cứu lý do người tiêu dùng (các bà bội trợ) không, hay ngừng sử dụng sản phẩm nước mắm Knorr.

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là: 

Tìm hiểu về các sản phẩm đang nước mắm đang được sử dụng và đánh giá của người tiêu dùng về chúng.

Tìm hiểu về đánh giá của người tiêu dùng về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nước mắm của người tiêu dùng.

Tìm hiểu đánh giá của người tiêu dùng về nước mắm Knorr của Unilever và lý do họ không hay dừng sử dụng sản phẩm.

Phần đầu của báo cáo chúng tôi giới thiệu chung về Unilever và Unilever Việt Nam, nhãn hàng Knorr của Unilever và nước mắm Knorr, phương pháp luận nghiên cứu.

Phần tiếp theo của báo cáo là phàn trình bày cụ thể các kết quả nghiên cứu thu được và kết luận, kiến nghị chi tiết hơn. 

Nhìn chung thì các kết quả mà chúng tôi đạt được thông qua cuộc nghiên cứu này là:

Loại nước mắm đang được sử dụng phổ biến hiện nay là Nam Ngư và Chinsu sau đó là các loại nước mắm đã có từ lâu đời ở Việt Nam có nguồn gốc ở Cát Hải, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc. Họ có đánh giá khá tốt về chất lượng sản phẩm họ đang sử dụng cũng như giá thành sản phẩm.

Người tiêu dùng ngày càng thực dụng hơn trong mua săm, họ có chọn lọc để tìm kiếm nguồn thông tin tốt, hình thức khuyến mãi thực tế.

Lý do khiến người tiêu dùng không hay dừng sử dụng nước mắm là do giá cao và độ mặm không còn phù hợp.


Kiến nghị mà chúng tôi rút ra được từ các kết luận trên là:

Cần có sự điều chỉnh lại về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành của sản phẩm.

Chú ý các thông tin về độ mặn, hương vị, ATVSTP trong các chương trình truyền thông, quảng cáo.

Chú ý trong việc truyền thông tại điểm bán cũng như thông tin truyền miệng của người dân vì đây là hai kênh thòng tin khá hiệu quả.


Trên đây là những kết luận tổng quát nhất của cuộc nghiên cứu. Những kết luận chi tiết hơn với những số liệu và minh chứng rõ ràng hơn sẽ được trình bày ở phần hai ứng với từng phần nhỏ.TÓM TẮT BÁO CÁO tr1

I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN UNILEVER

1. Tập đoàn Unilever tr2

2.Unilever Việt Nam tr2

II. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM NƯỚC MẮM KNORR 

1. Giới thiệu sơ qua về dòng sản phẩm nước mắm Knorr tr3

2. Nước mắm Knorr tr4

III. GIỚI THIỆU VỀ CUỘC NGHIÊN CỨU

1. Đặt vấn đề tr4

2. Vấn đề quản trị và vấn đề nghiên cứu tr5

3. Mục tiêu nghiên cứu tr6

IV. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CUỘC NGHIÊN CỨU

1.Thiết kế nghiên cứu tr6

2.Thiết kế mẫu tr8

3. Thu thập dữ liệu và các công việc hiện trường tr9

4. Phân tích dữ liệu tr9

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1.Nghiên cứu mô tả tr9

2. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp tr10

3. Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp tr12

4. Kết luận và kiến nghị tr34

VI. PHỤ LỤC

1.Bảng biểu tổng quát tr38

2.Phiếu điều tra tr41


TÓM TẮT BÁO CÁO

 Đây là bản báo cáo nghiên cứu lý do người tiêu dùng (các bà bội trợ) không, hay ngừng sử dụng sản phẩm nước mắm Knorr.

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là: 

Tìm hiểu về các sản phẩm đang nước mắm đang được sử dụng và đánh giá của người tiêu dùng về chúng.

Tìm hiểu về đánh giá của người tiêu dùng về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nước mắm của người tiêu dùng.

Tìm hiểu đánh giá của người tiêu dùng về nước mắm Knorr của Unilever và lý do họ không hay dừng sử dụng sản phẩm.

Phần đầu của báo cáo chúng tôi giới thiệu chung về Unilever và Unilever Việt Nam, nhãn hàng Knorr của Unilever và nước mắm Knorr, phương pháp luận nghiên cứu.

Phần tiếp theo của báo cáo là phàn trình bày cụ thể các kết quả nghiên cứu thu được và kết luận, kiến nghị chi tiết hơn. 

Nhìn chung thì các kết quả mà chúng tôi đạt được thông qua cuộc nghiên cứu này là:

Loại nước mắm đang được sử dụng phổ biến hiện nay là Nam Ngư và Chinsu sau đó là các loại nước mắm đã có từ lâu đời ở Việt Nam có nguồn gốc ở Cát Hải, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc. Họ có đánh giá khá tốt về chất lượng sản phẩm họ đang sử dụng cũng như giá thành sản phẩm.

Người tiêu dùng ngày càng thực dụng hơn trong mua săm, họ có chọn lọc để tìm kiếm nguồn thông tin tốt, hình thức khuyến mãi thực tế.

Lý do khiến người tiêu dùng không hay dừng sử dụng nước mắm là do giá cao và độ mặm không còn phù hợp.


Kiến nghị mà chúng tôi rút ra được từ các kết luận trên là:

Cần có sự điều chỉnh lại về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành của sản phẩm.

Chú ý các thông tin về độ mặn, hương vị, ATVSTP trong các chương trình truyền thông, quảng cáo.

Chú ý trong việc truyền thông tại điểm bán cũng như thông tin truyền miệng của người dân vì đây là hai kênh thòng tin khá hiệu quả.


Trên đây là những kết luận tổng quát nhất của cuộc nghiên cứu. Những kết luận chi tiết hơn với những số liệu và minh chứng rõ ràng hơn sẽ được trình bày ở phần hai ứng với từng phần nhỏ.TÓM TẮT BÁO CÁO tr1

I. GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN UNILEVER

1. Tập đoàn Unilever tr2

2.Unilever Việt Nam tr2

II. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM NƯỚC MẮM KNORR 

1. Giới thiệu sơ qua về dòng sản phẩm nước mắm Knorr tr3

2. Nước mắm Knorr tr4

III. GIỚI THIỆU VỀ CUỘC NGHIÊN CỨU

1. Đặt vấn đề tr4

2. Vấn đề quản trị và vấn đề nghiên cứu tr5

3. Mục tiêu nghiên cứu tr6

IV. PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CUỘC NGHIÊN CỨU

1.Thiết kế nghiên cứu tr6

2.Thiết kế mẫu tr8

3. Thu thập dữ liệu và các công việc hiện trường tr9

4. Phân tích dữ liệu tr9

V. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1.Nghiên cứu mô tả tr9

2. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp tr10

3. Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp tr12

4. Kết luận và kiến nghị tr34

VI. PHỤ LỤC

1.Bảng biểu tổng quát tr38

2.Phiếu điều tra tr41
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: