Đề xuất các giải pháp nhằm phát triền hình ảnh thương hiệu Vascara thông qua các hoạt động truyền thông kỹ thuật sốTÓM TẮT ĐỀ TÀI


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là “Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hình ảnh thƣơng hiệu Vascara thông qua các hoạt động truyền thông kỹ thuật số”.

Phần nội dung của báo cáo thực tập gồm năm chƣơng sau:

Chƣơng một bao gồm các vấn đề về tổng quan nghiên cứu đề tài nhƣ mục đích, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu.

Chƣơng hai sẽ tập trung trình bày các lý thuyết về phát triển thƣơng hiệu thông qua truyền thông kỹ thuật số. Các lý thuyết này bao gồm các khái niệm xung quanh thƣơng hiệu, truyền thông kỹ thuật số và các phƣơng tiện truyền thông mới mẻ này.

Chƣơng ba bao gồm các cơ sở thực tế về công ty Bình Phạm, gồm những thông tin tổng quát nhƣ lịch sử hình thành, môi trƣờng kinh doanh, cơ cấu tổ chức công ty cũng nhƣ những đánh giá sơ bộ về hoạt động kinh doanh của công ty qua ba năm gần nhất.

Chƣơng bốn trình bày về thực trạng áp dụng truyền thông kỹ thuật số vào xây dựng thƣơng hiệu Vascara và những hoạt động truyền thông và tiếp thị điện tử nào đang đƣợc ban giám đốc công ty Bình Phạm tiến hành để phát triển thƣơng hiệu Vascara.

Chƣơng năm cũng là chƣơng cuối cùng sẽ đƣa ra các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hoạt động truyền thông số nhằm phát triển hình ảnh thƣơng hiệu Vascara trong thời gian thực tập tại công ty Bình Phạm của sinh viên, những nhận định về cơ hội, tiềm năng cũng nhƣ các thách thức của việc áp dụng truyền thông số vào việc phát triển thƣơng hiệu Vascara.Bên cạnh đó là các giải pháp sử dụng một số lý thuyết đã trình bày ở chƣơng hai để phát triển thƣơng hiệu Vascara bằng truyền thông điện tử.


TÓM TẮT ĐỀ TÀI


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là “Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hình ảnh thƣơng hiệu Vascara thông qua các hoạt động truyền thông kỹ thuật số”.

Phần nội dung của báo cáo thực tập gồm năm chƣơng sau:

Chƣơng một bao gồm các vấn đề về tổng quan nghiên cứu đề tài nhƣ mục đích, phạm vi và phƣơng pháp nghiên cứu.

Chƣơng hai sẽ tập trung trình bày các lý thuyết về phát triển thƣơng hiệu thông qua truyền thông kỹ thuật số. Các lý thuyết này bao gồm các khái niệm xung quanh thƣơng hiệu, truyền thông kỹ thuật số và các phƣơng tiện truyền thông mới mẻ này.

Chƣơng ba bao gồm các cơ sở thực tế về công ty Bình Phạm, gồm những thông tin tổng quát nhƣ lịch sử hình thành, môi trƣờng kinh doanh, cơ cấu tổ chức công ty cũng nhƣ những đánh giá sơ bộ về hoạt động kinh doanh của công ty qua ba năm gần nhất.

Chƣơng bốn trình bày về thực trạng áp dụng truyền thông kỹ thuật số vào xây dựng thƣơng hiệu Vascara và những hoạt động truyền thông và tiếp thị điện tử nào đang đƣợc ban giám đốc công ty Bình Phạm tiến hành để phát triển thƣơng hiệu Vascara.

Chƣơng năm cũng là chƣơng cuối cùng sẽ đƣa ra các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hoạt động truyền thông số nhằm phát triển hình ảnh thƣơng hiệu Vascara trong thời gian thực tập tại công ty Bình Phạm của sinh viên, những nhận định về cơ hội, tiềm năng cũng nhƣ các thách thức của việc áp dụng truyền thông số vào việc phát triển thƣơng hiệu Vascara.Bên cạnh đó là các giải pháp sử dụng một số lý thuyết đã trình bày ở chƣơng hai để phát triển thƣơng hiệu Vascara bằng truyền thông điện tử.
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: