GIÁO TRÌNH - Lập trình Python căn bản (Trần Nhật Quang & Phạm Văn Khoa)Python hiện là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới 1

. Ưu điểm nổi bật 

của Python là dễ học, dễ  viết. Không những thế, Python còn có một cộng đồng người dùng lớn và hệ  thống thư viện mã nguồn mở  đồ  sộ  giúp  bạn hoàn thành các dự  án của mình nhanh chóng và hiệu quả. Cho dù đó là một dự án về phân tích dữ liệu, học máy, xử lý ảnh, game, điều khiển thiết bị, hoặc chỉ đơn giản là tự động hóa các tác vụ trên máy tính của bạn, thì gần như bạn đều có thể tìm thấy các thư viện Python hỗ trợ. 

Quyển giáo trình này được biên soạn với mong muốn hỗ trợ hiệu quả cho các bạn sinh viên học lập trình Python. Tiêu chí thứ  nhất của nhóm biên soạn là  giúp người học lập trình lần đầu  cũng có thể  dễ  dàng nắm bắt được các khái niệm và kỹ thuật lập trình với Python. Tiêu chí thứ hai là cố gắng trình bày nội dung một cách súc tích, nhưng vẫn đầy đủ, để những bạn đã học qua lập trình có thể  nhanh chóng làm quen và sử  dụng được Python khi học xong giáo trình. 


NỘI DUNG:


Chương 1  GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT PYTHON  ..................................  9

1.1  Đôi nét về ngôn ngữ lập trình Python  ............................................  9

1.2  Lịch sử phát triển Python  .............................................................  10

1.3  Cài đặt Python  ..............................................................................  11

1.4  Một số lời khuyên hữu ích cho những người mới  ......................  16

Chương 2  PHÉP  TOÁN  CƠ  BẢN,  BIẾN  VÀ  NHẬP  XUẤT  TRONG 

PYTHON   ..............................................................................................  18

2.1  Sử dụng VS Code như một máy tính cầm tay..............................  18

2.2  Các phép toán  ...............................................................................  19

2.3  Biến  ..............................................................................................  21

2.4  Nhập xuất cơ bản  .........................................................................  23

2.5  Lệnh if  ..........................................................................................  26

Bài tập có lời giải  .................................................................................  32

Bài tập thực hành  .................................................................................  33

Chương 3  VÒNG LẶP VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU MẢNG  ................  35

3.1  Vòng lặp while  .............................................................................  35

3.2  Cấu trúc dữ liệu mảng  ..................................................................  41

3.3  Vòng lặp for  .................................................................................  46

3.4  Break, continue và pass................................................................  49

Bài tập có lời giải  .................................................................................  50

Bài tập thực hành  .................................................................................  51

Chương 4  NUMPY  ................................................................................  54

4.1  Giới thiệu về Numpy....................................................................  54

4.2  Cài đặt thư viện numpy  ................................................................  54

4.3  Numpy arrays  ...............................................................................  55 

6

Bài tập thực hành  .................................................................................  58

Chương 5  SETS VÀ DICTIONARIES  .................................................  60

5.1  Sets...............................................................................................  60

5.2  Dictionaries  ..................................................................................  62

Bài tập có lời giải  .................................................................................  67

Bài tập thực hành  .................................................................................  68

Chương 6  STRINGS  ..............................................................................  69

6.1  Khái niệm và khởi tạo strings  ......................................................  69

6.2  Hàm xử lý strings  .........................................................................  71

Bài tập thực hành  .................................................................................  73

Chương 7  HÀM  .....................................................................................  74

7.1  Khái niệm và cú pháp  ..................................................................  74

7.2 Một số ví dụ .....................................................................................74

7.3  Biến đoạn code bất kỳ thành hàm  ................................................  81

Bài tập có lời giải  .................................................................................  83

Bài tập thực hành  .................................................................................  84

Chương 8  LỖI VÀ SỬA LỖI  ................................................................  86

8.1  Các dạng lỗi trong lập trình  .........................................................  86

8.2  Xử lý lỗi runtime  ..........................................................................  87

8.3  Xử lý lỗi logic  ..............................................................................  90

8.4  Các lưu ý khi viết code để hạn chế lỗi  .........................................  95

Bài tập thực hành  .................................................................................  97

Chương 9  VẼ VỚI MATPLOTLIB  .......................................................  99

9.1  Cách thức vẽ trên màn hình kỹ thuật số  .......................................  99

9.2  Vẽ với thư viện matplotlib  .........................................................  100

9.3  Vẽ đồ thị trong tọa độ cực  ..........................................................  106

9.4  Tùy chỉnh hình vẽ  ......................................................................  108

9.5  Vẽ trên nhiều phân vùng với subplotlib  .....................................  116

Bài tập thực hành  ...............................................................................  120 

7

PHỤ LỤC  ..............................................................................................  122

Mã nguồn bài tập có lời giải chương 2  ..............................................  122

Mã nguồn bài tập có lời giải chương 3  ..............................................  127

Mã nguồn bài tập có lời giải chương 5  ..............................................  131

Mã nguồn bài tập có lời giải chương 7  ..............................................  135

Keywords của Python  ........................................................................  142

Cài đặt các thuật toán sắp xếp bằng Python ......................................  145

Cài đặt các thuật toán tìm kiếm trên mảng bằng Python  ...................  151

Cài đặt các thuật toán tìm kiếm trên chuỗi bằng Python  ...................  158

INDEX  ...................................................................................................  161

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Python hiện là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới 1

. Ưu điểm nổi bật 

của Python là dễ học, dễ  viết. Không những thế, Python còn có một cộng đồng người dùng lớn và hệ  thống thư viện mã nguồn mở  đồ  sộ  giúp  bạn hoàn thành các dự  án của mình nhanh chóng và hiệu quả. Cho dù đó là một dự án về phân tích dữ liệu, học máy, xử lý ảnh, game, điều khiển thiết bị, hoặc chỉ đơn giản là tự động hóa các tác vụ trên máy tính của bạn, thì gần như bạn đều có thể tìm thấy các thư viện Python hỗ trợ. 

Quyển giáo trình này được biên soạn với mong muốn hỗ trợ hiệu quả cho các bạn sinh viên học lập trình Python. Tiêu chí thứ  nhất của nhóm biên soạn là  giúp người học lập trình lần đầu  cũng có thể  dễ  dàng nắm bắt được các khái niệm và kỹ thuật lập trình với Python. Tiêu chí thứ hai là cố gắng trình bày nội dung một cách súc tích, nhưng vẫn đầy đủ, để những bạn đã học qua lập trình có thể  nhanh chóng làm quen và sử  dụng được Python khi học xong giáo trình. 


NỘI DUNG:


Chương 1  GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT PYTHON  ..................................  9

1.1  Đôi nét về ngôn ngữ lập trình Python  ............................................  9

1.2  Lịch sử phát triển Python  .............................................................  10

1.3  Cài đặt Python  ..............................................................................  11

1.4  Một số lời khuyên hữu ích cho những người mới  ......................  16

Chương 2  PHÉP  TOÁN  CƠ  BẢN,  BIẾN  VÀ  NHẬP  XUẤT  TRONG 

PYTHON   ..............................................................................................  18

2.1  Sử dụng VS Code như một máy tính cầm tay..............................  18

2.2  Các phép toán  ...............................................................................  19

2.3  Biến  ..............................................................................................  21

2.4  Nhập xuất cơ bản  .........................................................................  23

2.5  Lệnh if  ..........................................................................................  26

Bài tập có lời giải  .................................................................................  32

Bài tập thực hành  .................................................................................  33

Chương 3  VÒNG LẶP VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU MẢNG  ................  35

3.1  Vòng lặp while  .............................................................................  35

3.2  Cấu trúc dữ liệu mảng  ..................................................................  41

3.3  Vòng lặp for  .................................................................................  46

3.4  Break, continue và pass................................................................  49

Bài tập có lời giải  .................................................................................  50

Bài tập thực hành  .................................................................................  51

Chương 4  NUMPY  ................................................................................  54

4.1  Giới thiệu về Numpy....................................................................  54

4.2  Cài đặt thư viện numpy  ................................................................  54

4.3  Numpy arrays  ...............................................................................  55 

6

Bài tập thực hành  .................................................................................  58

Chương 5  SETS VÀ DICTIONARIES  .................................................  60

5.1  Sets...............................................................................................  60

5.2  Dictionaries  ..................................................................................  62

Bài tập có lời giải  .................................................................................  67

Bài tập thực hành  .................................................................................  68

Chương 6  STRINGS  ..............................................................................  69

6.1  Khái niệm và khởi tạo strings  ......................................................  69

6.2  Hàm xử lý strings  .........................................................................  71

Bài tập thực hành  .................................................................................  73

Chương 7  HÀM  .....................................................................................  74

7.1  Khái niệm và cú pháp  ..................................................................  74

7.2 Một số ví dụ .....................................................................................74

7.3  Biến đoạn code bất kỳ thành hàm  ................................................  81

Bài tập có lời giải  .................................................................................  83

Bài tập thực hành  .................................................................................  84

Chương 8  LỖI VÀ SỬA LỖI  ................................................................  86

8.1  Các dạng lỗi trong lập trình  .........................................................  86

8.2  Xử lý lỗi runtime  ..........................................................................  87

8.3  Xử lý lỗi logic  ..............................................................................  90

8.4  Các lưu ý khi viết code để hạn chế lỗi  .........................................  95

Bài tập thực hành  .................................................................................  97

Chương 9  VẼ VỚI MATPLOTLIB  .......................................................  99

9.1  Cách thức vẽ trên màn hình kỹ thuật số  .......................................  99

9.2  Vẽ với thư viện matplotlib  .........................................................  100

9.3  Vẽ đồ thị trong tọa độ cực  ..........................................................  106

9.4  Tùy chỉnh hình vẽ  ......................................................................  108

9.5  Vẽ trên nhiều phân vùng với subplotlib  .....................................  116

Bài tập thực hành  ...............................................................................  120 

7

PHỤ LỤC  ..............................................................................................  122

Mã nguồn bài tập có lời giải chương 2  ..............................................  122

Mã nguồn bài tập có lời giải chương 3  ..............................................  127

Mã nguồn bài tập có lời giải chương 5  ..............................................  131

Mã nguồn bài tập có lời giải chương 7  ..............................................  135

Keywords của Python  ........................................................................  142

Cài đặt các thuật toán sắp xếp bằng Python ......................................  145

Cài đặt các thuật toán tìm kiếm trên mảng bằng Python  ...................  151

Cài đặt các thuật toán tìm kiếm trên chuỗi bằng Python  ...................  158

INDEX  ...................................................................................................  161

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: