GIÁO TRÌNH - QUẢN TRỊ HỌC (TS. Trương Quang Dũng)GIÁO TRÌNH - QUẢN TRỊ HỌC (TS. Trương Quang Dũng)


NỘI DUNG:


MỤC LỤC ............................................................................................................................................................................... 2 HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................................................... 8 

BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC ......................................................................... 1 1.1 KHÁI  NIỆM QUẢN TRỊ ............................................................................................................................................ 1 1.2 TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH NGHỆ THUẬT CỦA QUẢN TRỊ ........................................................................ 4 

1.2.1 Tính khoa học của quản trị .............................................................. 4 

1.2.2 Tính nghệ thuật của quản trị ........................................................... 5 1.3 CẤP BẬC, KỸ NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ ............................................................................... 6 

1.3.1 Các cấp quản trị ............................................................................ 6 

1.3.2 Nhà quản trị .................................................................................. 6 

1.3.3 Cấp bậc quản trị trong một tổ chức .................................................. 7 

1.3.4 Kỹ năng của nhà quản trị ................................................................ 8 

1.3.5 Các vai trò của nhà quản trị .......................................................... 10 1.4 CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ ........................................................................................................................................ 12 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 14 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 15 

BÀI 2: MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ....................................................... 16 2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG ................................................................................................... 17 

2.1.1 Khái niệm về môi trường ............................................................... 17 

2.1.2 Các loại môi trường ...................................................................... 17 2.2 QUẢN TRỊ SỰ BẤT TRẮC CỦA MÔI TRƯỜNG .............................................................................................. 36 

2.2.1 Xác định vị trí của tổ chức trong môi trường .................................... 36 

2.2.2 Các biện pháp quản trị các bất trắc của môi trường ........................... 37 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 38 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 39 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

 

BÀI 3: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH .............................................................................. 40 3.1 KHÁI NIỆM VÀ TÁC DỤNG CỦA HOẠCH ĐỊNH ............................................................................................ 40 

3.1.1 Khái niệm ................................................................................... 40 

3.1.2 Tác dụng .................................................................................... 41 

3.1.3 Phân loại hoạch định .................................................................... 41 3.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HOẠCH ĐỊNH ........................................................................................................... 42 

3.2.1 Mục tiêu và thứ tự ưu tiên ............................................................. 42 

3.2.2 Các biện pháp ............................................................................. 44 

3.2.3 Các nguồn lực ............................................................................. 45 

3.2.4 Thực hiện kế hoạch ...................................................................... 45 3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TRONG HOẠCH ĐỊNH ............................................................................... 46 3.4 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ................................................................................................................................ 48 

3.4.1 Khái niệm ................................................................................... 48 

3.4.2 Các công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược ........................................ 48 

3.4.3 Những khuôn mẫu chu kỳ đời sống ................................................ 51 3.5 HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP ................................................................................................................................. 52 

3.5.1 Khái niệm ................................................................................... 52 

3.5.2 Tiến trình và nội dung cụ thể ......................................................... 52 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 53 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 54 

BÀI 4: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC ..................................................................................... 55 4.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC CỦA CHỨC NĂNG TỔ CHỨC ...................................................... 55 

4.1.1 Khái niệm chức năng tổ chức ......................................................... 55 

4.1.2 Vai trò của chức năng tổ chức ....................................................... 56 

4.1.3 Nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị .......................................... 56 4.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ................................................................... 56 

4.2.1 Phân công lao động ..................................................................... 56 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

 

4.2.2 Tầm hạn quản trị ......................................................................... 57 

4.2.3 Quyền hành trong quản trị ............................................................ 57 

4.2.3.2 Mối quan hệ giữa sử dụng quyền hành và thái độ lao động .............. 58 

4.2.3.3 Phân quyền .............................................................................. 58 4.3 XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC ............................................................................................................................ 63 

4.3.1 Khái niệm cơ cấu tổ chức .............................................................. 63 

4.3.2 Các yêu cầu đối với một cơ cấu tổ chức quản trị tối ưu ...................... 63 

4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản trị .......................... 63 

4.3.4 Các bộ phận và các cấp trong cơ cấu tổ chức ................................... 64 

4.3.5 Các tiêu chuẩn để hình thành các bộ phận trong tổ chức ................... 64 4.4 CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THÔNG DỤNG ....................................................................................... 65 

4.4.1 Mô hình cơ cấu trực tuyến ............................................................. 65 

4.4.2 Mô hình cơ cấu chức năng ............................................................. 66 

4.4.3 Mô hình cơ cấu trực tuyến - chức năng ............................................ 67 

4.4.4 Mô hình cơ cấu tổ chức ma trận ..................................................... 68 

4.4.5 Cơ cấu tổ chức theo địa lý ............................................................. 69 

Hình 4.5: Cơ cấu tổ chức theo địa lý ....................................................... 69 

4.4.6 Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm ....................................................... 69 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 70 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 71 

BÀI 5: CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN ............................................................................... 72 5.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN.................................................................... 72 

5.1.1 Khái niệm ................................................................................... 72 

5.1.2 Nội dung ..................................................................................... 72 

5.1.3 Các lý thuyết động viên ................................................................ 73 5.2 LÃNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ...................................................................................................... 78 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

 

5.2.1 Lãnh đạo .................................................................................... 78 

5.2.2 Phong cách lãnh đạo .................................................................... 79 

5.2.3 Một số khía cạnh nhằm ứng dụng các thuyết động viên trong quản trị . 82 5.3 QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT............................................................................................................................................ 83 

5.3.1 Khái niệm xung đột, quản trị xung đột ............................................ 83 

5.3.2 Phân loại xung đột ....................................................................... 83 

5.3.3 Các bước giải quyết xung đột ........................................................ 84 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 85 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 85 

BÀI 6: CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT ................................................................................. 86 6.1 KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT.................................................................................... 86 

6.1.1 Khái niệm ................................................................................... 86 

6.1.2 Mục đích .................................................................................... 87 6.2 CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT .......................................................................................................................... 87 6.3 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT ....................................................................................................................................... 88 6.4 CÁC LOẠI KIỂM SOÁT ........................................................................................................................................... 90 

6.4.1 Kiểm soát trước công việc ........................................................ 90 

6.4.1 Kiểm soát trong công việc ............................................................. 90 

6.4.2 Kiểm soát sau công việc ............................................................... 90 

6.4.3 Cấp bậc quản trị và vấn đề kiểm soát ............................................. 91 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 92 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 93 

BÀI 7: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ .......................................................... 94 7.1 THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ ......................................................................................................................... 94 

7.1.1 Khái niệm - yêu cầu đối với thông tin ............................................. 94 

7.1.2 Vai trò của thông tin trong quản trị ................................................ 95 

7.1.3 Thông tin trong tổ chức ................................................................ 95 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

 

7.1.4 Những trở ngại trong thông tin ...................................................... 96 

7.1.5 Quản trị thông tin vượt qua những trở ngại ...................................... 96 7.2 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ ....................................................................................................................................... 97 

7.2.1 Khái niệm ................................................................................... 97 

7.2.2 Đặc điểm của quyết định quản trị ................................................... 97 

7.2.3 Các yêu cầu đối với quyết định quản trị ........................................... 97 

7.2.4 Phân loại quyết định ..................................................................... 98 

7.2.5 Quy trình ra quyết định ................................................................. 99 

7.2.6 Phương pháp ra quyết định ......................................................... 101 

7.2.7 Các phong cách ra quyết định ...................................................... 102 

7.2.8 Những vấn đề cần lưu ý khi ra quyết định...................................... 103 

7.2.9 Tổ chức thực hiện quyết định. ...................................................... 103 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................ 105 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................................................................... 105 

BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ ........................................... 106 8.1 BỐI CẢNH RA ĐỜI ............................................................................................................................................... 106 8.2 HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN ................................................................................................................ 107 

8.2.1 Lý thuyết quản trị khoa học ......................................................... 107 

8.2.2 Lý thuyết quản trị hành chính ...................................................... 110 8.3 HỌC THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI ........................................................................................................................ 112 

8.3.1 Tư tưởng quản trị của Mary Parker Follet (1868-1933) .................... 112 

8.3.2 Học thuyết của Elton Mayo (1880-1949) ....................................... 113 

8.3.3 Lý thuyết về bản chất con người .................................................. 113 

8.3.4 Lý thuyết về hệ thống nhu cầu con người ...................................... 114 8.4 HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ ĐỊNH LƯỢNG ...................................................................................................... 114 8.5 HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ THEO HƯỚNG HỘI NHẬP .............................................................................. 115 

8.5.1 Lý thuyết quản trị theo quá trình (Management by process- MBP) ..... 115 

8.5.2 Lý thuyết hệ thống .................................................................... 115 

8.5.3 Lý thuyết Z của William Ouchi ..................................................... 115 8.6 CÁC KHẢO HƯỚNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI ................................................................................................... 116 

8.6.1 Khảo hướng quản trị tuyệt hảo  – Waterman & Peter ...................... 116 

8.6.2 Khảo hướng quản trị sáng tạo ..................................................... 117 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................ 119 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................................................................... 119 

BÀI 9: MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN TRỊ ...................................................... 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO .LINK DOWNLOADGIÁO TRÌNH - QUẢN TRỊ HỌC (TS. Trương Quang Dũng)


NỘI DUNG:


MỤC LỤC ............................................................................................................................................................................... 2 HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................................................... 8 

BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC ......................................................................... 1 1.1 KHÁI  NIỆM QUẢN TRỊ ............................................................................................................................................ 1 1.2 TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH NGHỆ THUẬT CỦA QUẢN TRỊ ........................................................................ 4 

1.2.1 Tính khoa học của quản trị .............................................................. 4 

1.2.2 Tính nghệ thuật của quản trị ........................................................... 5 1.3 CẤP BẬC, KỸ NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ ............................................................................... 6 

1.3.1 Các cấp quản trị ............................................................................ 6 

1.3.2 Nhà quản trị .................................................................................. 6 

1.3.3 Cấp bậc quản trị trong một tổ chức .................................................. 7 

1.3.4 Kỹ năng của nhà quản trị ................................................................ 8 

1.3.5 Các vai trò của nhà quản trị .......................................................... 10 1.4 CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ ........................................................................................................................................ 12 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 14 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 15 

BÀI 2: MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ....................................................... 16 2.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG ................................................................................................... 17 

2.1.1 Khái niệm về môi trường ............................................................... 17 

2.1.2 Các loại môi trường ...................................................................... 17 2.2 QUẢN TRỊ SỰ BẤT TRẮC CỦA MÔI TRƯỜNG .............................................................................................. 36 

2.2.1 Xác định vị trí của tổ chức trong môi trường .................................... 36 

2.2.2 Các biện pháp quản trị các bất trắc của môi trường ........................... 37 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 38 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 39 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

 

BÀI 3: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH .............................................................................. 40 3.1 KHÁI NIỆM VÀ TÁC DỤNG CỦA HOẠCH ĐỊNH ............................................................................................ 40 

3.1.1 Khái niệm ................................................................................... 40 

3.1.2 Tác dụng .................................................................................... 41 

3.1.3 Phân loại hoạch định .................................................................... 41 3.2 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HOẠCH ĐỊNH ........................................................................................................... 42 

3.2.1 Mục tiêu và thứ tự ưu tiên ............................................................. 42 

3.2.2 Các biện pháp ............................................................................. 44 

3.2.3 Các nguồn lực ............................................................................. 45 

3.2.4 Thực hiện kế hoạch ...................................................................... 45 3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TRONG HOẠCH ĐỊNH ............................................................................... 46 3.4 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC ................................................................................................................................ 48 

3.4.1 Khái niệm ................................................................................... 48 

3.4.2 Các công cụ hỗ trợ hoạch định chiến lược ........................................ 48 

3.4.3 Những khuôn mẫu chu kỳ đời sống ................................................ 51 3.5 HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP ................................................................................................................................. 52 

3.5.1 Khái niệm ................................................................................... 52 

3.5.2 Tiến trình và nội dung cụ thể ......................................................... 52 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 53 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 54 

BÀI 4: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC ..................................................................................... 55 4.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, NGUYÊN TẮC CỦA CHỨC NĂNG TỔ CHỨC ...................................................... 55 

4.1.1 Khái niệm chức năng tổ chức ......................................................... 55 

4.1.2 Vai trò của chức năng tổ chức ....................................................... 56 

4.1.3 Nguyên tắc cơ bản của tổ chức quản trị .......................................... 56 4.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC ................................................................... 56 

4.2.1 Phân công lao động ..................................................................... 56 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

 

4.2.2 Tầm hạn quản trị ......................................................................... 57 

4.2.3 Quyền hành trong quản trị ............................................................ 57 

4.2.3.2 Mối quan hệ giữa sử dụng quyền hành và thái độ lao động .............. 58 

4.2.3.3 Phân quyền .............................................................................. 58 4.3 XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC ............................................................................................................................ 63 

4.3.1 Khái niệm cơ cấu tổ chức .............................................................. 63 

4.3.2 Các yêu cầu đối với một cơ cấu tổ chức quản trị tối ưu ...................... 63 

4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức quản trị .......................... 63 

4.3.4 Các bộ phận và các cấp trong cơ cấu tổ chức ................................... 64 

4.3.5 Các tiêu chuẩn để hình thành các bộ phận trong tổ chức ................... 64 4.4 CÁC MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC THÔNG DỤNG ....................................................................................... 65 

4.4.1 Mô hình cơ cấu trực tuyến ............................................................. 65 

4.4.2 Mô hình cơ cấu chức năng ............................................................. 66 

4.4.3 Mô hình cơ cấu trực tuyến - chức năng ............................................ 67 

4.4.4 Mô hình cơ cấu tổ chức ma trận ..................................................... 68 

4.4.5 Cơ cấu tổ chức theo địa lý ............................................................. 69 

Hình 4.5: Cơ cấu tổ chức theo địa lý ....................................................... 69 

4.4.6 Cơ cấu tổ chức theo sản phẩm ....................................................... 69 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 70 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 71 

BÀI 5: CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN ............................................................................... 72 5.1 KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN.................................................................... 72 

5.1.1 Khái niệm ................................................................................... 72 

5.1.2 Nội dung ..................................................................................... 72 

5.1.3 Các lý thuyết động viên ................................................................ 73 5.2 LÃNH ĐẠO VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO ...................................................................................................... 78 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

 

5.2.1 Lãnh đạo .................................................................................... 78 

5.2.2 Phong cách lãnh đạo .................................................................... 79 

5.2.3 Một số khía cạnh nhằm ứng dụng các thuyết động viên trong quản trị . 82 5.3 QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT............................................................................................................................................ 83 

5.3.1 Khái niệm xung đột, quản trị xung đột ............................................ 83 

5.3.2 Phân loại xung đột ....................................................................... 83 

5.3.3 Các bước giải quyết xung đột ........................................................ 84 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 85 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 85 

BÀI 6: CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT ................................................................................. 86 6.1 KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT.................................................................................... 86 

6.1.1 Khái niệm ................................................................................... 86 

6.1.2 Mục đích .................................................................................... 87 6.2 CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT .......................................................................................................................... 87 6.3 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT ....................................................................................................................................... 88 6.4 CÁC LOẠI KIỂM SOÁT ........................................................................................................................................... 90 

6.4.1 Kiểm soát trước công việc ........................................................ 90 

6.4.1 Kiểm soát trong công việc ............................................................. 90 

6.4.2 Kiểm soát sau công việc ............................................................... 90 

6.4.3 Cấp bậc quản trị và vấn đề kiểm soát ............................................. 91 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................... 92 CÂU HỎI ÔN TẬP ............................................................................................................................................................ 93 

BÀI 7: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ .......................................................... 94 7.1 THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ ......................................................................................................................... 94 

7.1.1 Khái niệm - yêu cầu đối với thông tin ............................................. 94 

7.1.2 Vai trò của thông tin trong quản trị ................................................ 95 

7.1.3 Thông tin trong tổ chức ................................................................ 95 

Downloaded by EBOOKBKMT VMTC (nguyenphihung1009@gmail.com)

lOMoARcPSD|2935381

 

7.1.4 Những trở ngại trong thông tin ...................................................... 96 

7.1.5 Quản trị thông tin vượt qua những trở ngại ...................................... 96 7.2 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ ....................................................................................................................................... 97 

7.2.1 Khái niệm ................................................................................... 97 

7.2.2 Đặc điểm của quyết định quản trị ................................................... 97 

7.2.3 Các yêu cầu đối với quyết định quản trị ........................................... 97 

7.2.4 Phân loại quyết định ..................................................................... 98 

7.2.5 Quy trình ra quyết định ................................................................. 99 

7.2.6 Phương pháp ra quyết định ......................................................... 101 

7.2.7 Các phong cách ra quyết định ...................................................... 102 

7.2.8 Những vấn đề cần lưu ý khi ra quyết định...................................... 103 

7.2.9 Tổ chức thực hiện quyết định. ...................................................... 103 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................ 105 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................................................................... 105 

BÀI 8: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ ........................................... 106 8.1 BỐI CẢNH RA ĐỜI ............................................................................................................................................... 106 8.2 HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN ................................................................................................................ 107 

8.2.1 Lý thuyết quản trị khoa học ......................................................... 107 

8.2.2 Lý thuyết quản trị hành chính ...................................................... 110 8.3 HỌC THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI ........................................................................................................................ 112 

8.3.1 Tư tưởng quản trị của Mary Parker Follet (1868-1933) .................... 112 

8.3.2 Học thuyết của Elton Mayo (1880-1949) ....................................... 113 

8.3.3 Lý thuyết về bản chất con người .................................................. 113 

8.3.4 Lý thuyết về hệ thống nhu cầu con người ...................................... 114 8.4 HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ ĐỊNH LƯỢNG ...................................................................................................... 114 8.5 HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ THEO HƯỚNG HỘI NHẬP .............................................................................. 115 

8.5.1 Lý thuyết quản trị theo quá trình (Management by process- MBP) ..... 115 

8.5.2 Lý thuyết hệ thống .................................................................... 115 

8.5.3 Lý thuyết Z của William Ouchi ..................................................... 115 8.6 CÁC KHẢO HƯỚNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI ................................................................................................... 116 

8.6.1 Khảo hướng quản trị tuyệt hảo  – Waterman & Peter ...................... 116 

8.6.2 Khảo hướng quản trị sáng tạo ..................................................... 117 TÓM TẮT ........................................................................................................................................................................ 119 CÂU HỎI ÔN TẬP ......................................................................................................................................................... 119 

BÀI 9: MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN TRỊ ...................................................... 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO .LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: