Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ vật liệu gia cường đến tính chất vật liệu composite lai trên nền polyme

 NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 9

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 9

1.1.1. Vật liệu Composie 10

1.1.1.1. Khái niệm 10

1.1.1.2. Phân loại vật liệu composite 11

1.1.1.3. Cấu tạo vật liệu composite 12

1.1.2. Vật liệu composite lai 19

1.1.2.1. Định nghĩa 19

1.1.2.2. Vật liệu composite lai đa cốt 20

1.1.2.3. Vật liệu composite lai đa nền 21

1.1.3. Vật liệu composite lai sinh học 21

1.1.4. Vật liệu nano composite lai 21

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ VẬT LIỆU COMPOSITE LAI 24

1.2.1. Tình hình nghiên cứu vật liệu composite lai trên thế giới 24

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 30

1.3. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 30

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu 30

1.3.2. Đối tượng nghiên cứu 30

1.3.3. Mục tiêu nghiên cứu 30

1.3.4. Phạm vi nghiên cứu 30

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 31

2.1. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO SẢN PHẨM BẰNG COMPOSITE 31

2.1.1. Công nghệ bằng tay (Hand lay up) 31
2.1.2. Công nghệ phun bắn (Spray up) 32

2.1.3. Công nghệ đúc chuyển resin RTM (Resin Tranfer Molding) 32

2

2.1.4. Công nghệ quấn sợi (Filament winding) 34

2.1.5. Công nghệ ép phun (Injection Molding) 34

2.1.6. Công nghệ đúc kéo (Pultrusion) 35

2.1.7. Công nghệ đúc ép – phun phản ứng RRIM ( Reinforced Reaction Injection

Molding) 36

2.2. SỢI THỦY TINH 37

2.2.1. Thành phần và tính chất 37

2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của sợi thủy tinh 39

2.2.2.1. Tính chất sợi 39

2.2.2.2. Tính chất nhựa nền 40

2.2.2.3. Tỉ lệ giữa nhựa/sợi 41

2.2.2.4. Sắp xếp hình học và định hướng của sợi trong FRP 41

2.2.2.5. Chế độ và quy trình gia công 42

2.3. NHỰA EPOXY 42

2.3.1. Khái niệm 42

2.3.2. Tổng hợp nhựa epoxy 42

2.3.3. Lý tính của nhựa epoxy 44

2.3.4. Hóa tính của nhựa epoxy 46

2.3.4.1. Phản ứng của nhóm epoxy 46

2.3.4.2. Khả năng phản ứng của nhóm hydroxyl 47

2.3.5. Chất đóng rắn cho nhựa epoxy 47

2.3.5.1. Hệ đóng rắn nguội 48

2.3.5.2. Hệ đóng rắn nóng 50

2.3.5.3. Ứng dụng của nhựa epoxy 51

2.4. BỘT TITAN 51

2.4.1. Đặc điểm cấu trúc 51

2.4.2. Ứng dụng 522.4.3. Bột titan đioxit (TiO

2

) 54

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM 57

3.1. MỤC ĐÍCH CỦA THỰC NGHIỆM 57

3.2. CƠ SỞ LỰA CHỌN VẬT LIỆU THÀNH PHẦN 57

3.2.1. Vật liệu gia cường 57

3

3.2.2. Phân bố và định hướng sợi 58

3.2.3. Chiều dài sợi 58

3.2.4. Hàm lượng sợi 60

3.2.5. Vật liệu độn 61

3.2.6. Vật liệu nền 61

3.2.7. Chất đóng rắn cho nhựa epoxy 61

3.3. QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM 63

3.3.1. Chọn tỉ lệ vật liệu thành phần 63

3.3.2. Tính toán các thông số vật liệu composite theo lý thuyết 64

3.3.2.1. Tỉ lệ % trọng lượng và thể tích 64

3.3.2.2. Tỉ trọng composite 65

3.3.3. Tiến hành thực nghiệm 66

3.3.3.1. Mục đích chế tạo mẫu thử cơ tính 66

3.3.3.2. Kích thước, số lượng và ký hiệu mẫu thử 67

3.3.3.3. Xác định thời gian đông đặc và đóng rắn của nhựa 70

3.3.3.4. Chế tạo mẫu thử 72

3.3.4. Kết quả thực nghiệm 72

3.3.4.1. Kiểm tra cơ tính 72

3.3.4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 78

3.3.4.3. Kiểm tra độ hấp thụ nước 83

3.3.4.4. Kiểm tra độ trương nở 84

3.3.4.5. Kiểm tra trạng thái ma sát và mòn 85

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 91

4.1. KẾT LUẬN 91

4.2. ĐỀ XUẤT 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHỤ LỤC 1: CHẾ TẠO MẪU THỬ CƠ TÍNH 97

PHỤ LỤC 2: KIỂM TRA ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC CỦA COMPOSITE 106

PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH KIỂM TRA TRẠNG THÁI MA SÁT VÀ MÀI MÒN . 110

PHỤ LỤC 4: PHIẾU KẾT QUÁ KIỂM NGHIỆM 123
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

 NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 9

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 9

1.1.1. Vật liệu Composie 10

1.1.1.1. Khái niệm 10

1.1.1.2. Phân loại vật liệu composite 11

1.1.1.3. Cấu tạo vật liệu composite 12

1.1.2. Vật liệu composite lai 19

1.1.2.1. Định nghĩa 19

1.1.2.2. Vật liệu composite lai đa cốt 20

1.1.2.3. Vật liệu composite lai đa nền 21

1.1.3. Vật liệu composite lai sinh học 21

1.1.4. Vật liệu nano composite lai 21

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ VẬT LIỆU COMPOSITE LAI 24

1.2.1. Tình hình nghiên cứu vật liệu composite lai trên thế giới 24

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 30

1.3. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 30

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu 30

1.3.2. Đối tượng nghiên cứu 30

1.3.3. Mục tiêu nghiên cứu 30

1.3.4. Phạm vi nghiên cứu 30

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 31

2.1. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO SẢN PHẨM BẰNG COMPOSITE 31

2.1.1. Công nghệ bằng tay (Hand lay up) 31
2.1.2. Công nghệ phun bắn (Spray up) 32

2.1.3. Công nghệ đúc chuyển resin RTM (Resin Tranfer Molding) 32

2

2.1.4. Công nghệ quấn sợi (Filament winding) 34

2.1.5. Công nghệ ép phun (Injection Molding) 34

2.1.6. Công nghệ đúc kéo (Pultrusion) 35

2.1.7. Công nghệ đúc ép – phun phản ứng RRIM ( Reinforced Reaction Injection

Molding) 36

2.2. SỢI THỦY TINH 37

2.2.1. Thành phần và tính chất 37

2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của sợi thủy tinh 39

2.2.2.1. Tính chất sợi 39

2.2.2.2. Tính chất nhựa nền 40

2.2.2.3. Tỉ lệ giữa nhựa/sợi 41

2.2.2.4. Sắp xếp hình học và định hướng của sợi trong FRP 41

2.2.2.5. Chế độ và quy trình gia công 42

2.3. NHỰA EPOXY 42

2.3.1. Khái niệm 42

2.3.2. Tổng hợp nhựa epoxy 42

2.3.3. Lý tính của nhựa epoxy 44

2.3.4. Hóa tính của nhựa epoxy 46

2.3.4.1. Phản ứng của nhóm epoxy 46

2.3.4.2. Khả năng phản ứng của nhóm hydroxyl 47

2.3.5. Chất đóng rắn cho nhựa epoxy 47

2.3.5.1. Hệ đóng rắn nguội 48

2.3.5.2. Hệ đóng rắn nóng 50

2.3.5.3. Ứng dụng của nhựa epoxy 51

2.4. BỘT TITAN 51

2.4.1. Đặc điểm cấu trúc 51

2.4.2. Ứng dụng 522.4.3. Bột titan đioxit (TiO

2

) 54

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM 57

3.1. MỤC ĐÍCH CỦA THỰC NGHIỆM 57

3.2. CƠ SỞ LỰA CHỌN VẬT LIỆU THÀNH PHẦN 57

3.2.1. Vật liệu gia cường 57

3

3.2.2. Phân bố và định hướng sợi 58

3.2.3. Chiều dài sợi 58

3.2.4. Hàm lượng sợi 60

3.2.5. Vật liệu độn 61

3.2.6. Vật liệu nền 61

3.2.7. Chất đóng rắn cho nhựa epoxy 61

3.3. QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM 63

3.3.1. Chọn tỉ lệ vật liệu thành phần 63

3.3.2. Tính toán các thông số vật liệu composite theo lý thuyết 64

3.3.2.1. Tỉ lệ % trọng lượng và thể tích 64

3.3.2.2. Tỉ trọng composite 65

3.3.3. Tiến hành thực nghiệm 66

3.3.3.1. Mục đích chế tạo mẫu thử cơ tính 66

3.3.3.2. Kích thước, số lượng và ký hiệu mẫu thử 67

3.3.3.3. Xác định thời gian đông đặc và đóng rắn của nhựa 70

3.3.3.4. Chế tạo mẫu thử 72

3.3.4. Kết quả thực nghiệm 72

3.3.4.1. Kiểm tra cơ tính 72

3.3.4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 78

3.3.4.3. Kiểm tra độ hấp thụ nước 83

3.3.4.4. Kiểm tra độ trương nở 84

3.3.4.5. Kiểm tra trạng thái ma sát và mòn 85

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 91

4.1. KẾT LUẬN 91

4.2. ĐỀ XUẤT 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHỤ LỤC 1: CHẾ TẠO MẪU THỬ CƠ TÍNH 97

PHỤ LỤC 2: KIỂM TRA ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC CỦA COMPOSITE 106

PHỤ LỤC 3: QUY TRÌNH KIỂM TRA TRẠNG THÁI MA SÁT VÀ MÀI MÒN . 110

PHỤ LỤC 4: PHIẾU KẾT QUÁ KIỂM NGHIỆM 123
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: