Khảo sát các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sấy chân không sản phẩm chuối (Bùi Cẩm Tiên)1.  Tên khóa luận: Khảo sát các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sấy chân 

không sản phẩm chuối 

2.  Nhiệm vụ của khóa luận:  

-  Tổng quan về vật liệu sấy và cơ sở khoa học quá trình sấy 

-  Tìm hiểu công nghệ sấy chân không nhiệt độ thấp 

-  Phân tích các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sấy chân không nhiệt độ 

thấp 

-  Phân tích xác định các hàm mục tiêu của sản phẩm sấy chân không nhiệt độ thấp 

-  Thực nghiệm xác định miền cực trị của các hàm mục tiêu 

-  Xây dựng phương án thực nghiệm theo quy hoạch thực nghiệm 

-  Xây dựng mô hình toán thực nghiệm mô tả quá trình sấy chân không nhiệt độ thấp 

-  Tối ưu hóa quá trình sấy chân không nhiệt độ thấp 

-  Xây dựng quy trình công nghệ 

-  Đánh giá về giá thành sản phẩm 

-  Kết luận 
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1.  Tên khóa luận: Khảo sát các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sấy chân 

không sản phẩm chuối 

2.  Nhiệm vụ của khóa luận:  

-  Tổng quan về vật liệu sấy và cơ sở khoa học quá trình sấy 

-  Tìm hiểu công nghệ sấy chân không nhiệt độ thấp 

-  Phân tích các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình sấy chân không nhiệt độ 

thấp 

-  Phân tích xác định các hàm mục tiêu của sản phẩm sấy chân không nhiệt độ thấp 

-  Thực nghiệm xác định miền cực trị của các hàm mục tiêu 

-  Xây dựng phương án thực nghiệm theo quy hoạch thực nghiệm 

-  Xây dựng mô hình toán thực nghiệm mô tả quá trình sấy chân không nhiệt độ thấp 

-  Tối ưu hóa quá trình sấy chân không nhiệt độ thấp 

-  Xây dựng quy trình công nghệ 

-  Đánh giá về giá thành sản phẩm 

-  Kết luận 
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: