Khảo sát datasheet ic 7490 thiết kế mạch đếm bcd 2 mod (mod 20 và mod 50 ) và mạch tự động chuyển giữa 2 mod đếm khi reset mạch đếm mod 20MỤC TIÊU

Khảo sát thông số kỹ thuật của IC 7490 . Từ đó thiết kế được mạch đếm BCD MOD 20 đếm từ 0 đến 19 và MOD 50 đếm từ 0 đến 49 dùng IC 7490, mạch tự động chuyển giữa 2 MOD đếm. Khi nhấn nút reset thì mạch điếm sẽ quay về số 0 của chế độ MOD 20.NỘI DUNG:


PHẦN 1. GIỚI THIỆU.........................................................................1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ...........................................................................1

1.2. MỤC TIÊU................................................................................1

1.3. GIỚI HẠN.................................................................................1

PHẦN 2. NỘI DUNG...........................................................................2

2.1. GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT LIÊN QUAN.................................2

2.1.1. Khảo sát IC 7490( DM7490A).............................................2

2.1.3. Mạch đếm không đồng bộ mod m........................................5

2.1.4. Mạch tự động reset...............................................................8

PHẦN 3. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN...............................................14

3.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC...........................................................14

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....LINK DOWNLOADMỤC TIÊU

Khảo sát thông số kỹ thuật của IC 7490 . Từ đó thiết kế được mạch đếm BCD MOD 20 đếm từ 0 đến 19 và MOD 50 đếm từ 0 đến 49 dùng IC 7490, mạch tự động chuyển giữa 2 MOD đếm. Khi nhấn nút reset thì mạch điếm sẽ quay về số 0 của chế độ MOD 20.NỘI DUNG:


PHẦN 1. GIỚI THIỆU.........................................................................1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ...........................................................................1

1.2. MỤC TIÊU................................................................................1

1.3. GIỚI HẠN.................................................................................1

PHẦN 2. NỘI DUNG...........................................................................2

2.1. GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT LIÊN QUAN.................................2

2.1.1. Khảo sát IC 7490( DM7490A).............................................2

2.1.3. Mạch đếm không đồng bộ mod m........................................5

2.1.4. Mạch tự động reset...............................................................8

PHẦN 3. KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN...............................................14

3.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC...........................................................14

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: