Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ NaOH và thời gian đến quá trình thu hồi SiO2 từ tro trấuNỘI DUNG:


LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC 1

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 4

A. MỞ ĐẦU 5

I. Lý do chọn đề tài: 5

II. Mục tiêu nghiên cứu 6

III. Nhiệm vụ nghiên cứu 6

IV. Đối tượng nghiên cứu 6

V. Phương pháp nghiên cứu 6

VI. Lịch  sử nghiên cứu 7

B. NỘI DUNG……………………………………………………………………………....8


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ TUYẾT

1.1.  Sơ lược về silic đioxit. 8

1.1.1.  Đặc điểm cấu tạo và tính chất của silic đioxit: 8

1.1.2.  Điều chế và ứng dụng 9

1.2. Quá trình tách SiO2 từ tro trấu: 10

1.3. Tốc độ phản ứng hóa học. Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến tốc độ của các phản ứng hóa học. 10

1.3.1.  Định nghĩa tốc độ phản ứng hóa học 10

1.3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố đến tốc độ phản ứng hóa học 11

1.4.  Phương pháp nghiên cứu 14

1.4.1. Phương pháp phân tích nhiệt TG-DSC 14

1.4.2. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen 15

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM

2.1.  Hóa chất, dụng cụ và máy móc 17

2.1.1. Hóa chất 17

2.1.2. Dụng cụ 17

2.1.3. Máy móc 17

2.2. Thực nghiệm 17

2.2.1. Cách pha chế hóa chất 17

2.2.2. Phân tích thành phần tro trấu 22

2.3. Quy trình thu hồi SiO2  từ tro trấu và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 23

2.3.1. Quy trình thu hồi SiO2 23

2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ NaOH và thời gian đến quá trình thu hồi SiO2 từ tro trấu. 25

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1.  Đặc trưng tính chất của sản phẩm: 26

3.1.1. Phân tích nhiệt vi  sai: 26

3.1.2. Phân tích thành phần tro trấu 27

3.1.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X 28

3.2.  Kết quả và thảo luận ảnh hưởng của nồng độ NaOH dến quá trình tổng hợp SiO2 từ tro trấu 29

3.3.  Kết quả và thảo luận ảnh hưởng của thời gian đun đến quá trình thu hồi SiO2 từ tro trấu 30

3.4.  Đưa ra các điều kiện tối ưu 32


C. KẾT LUẬN 33

I. Kết luận chung 33

II. Ý kiến đề xuất 33

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOADNỘI DUNG:


LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC 1

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 4

A. MỞ ĐẦU 5

I. Lý do chọn đề tài: 5

II. Mục tiêu nghiên cứu 6

III. Nhiệm vụ nghiên cứu 6

IV. Đối tượng nghiên cứu 6

V. Phương pháp nghiên cứu 6

VI. Lịch  sử nghiên cứu 7

B. NỘI DUNG……………………………………………………………………………....8


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ TUYẾT

1.1.  Sơ lược về silic đioxit. 8

1.1.1.  Đặc điểm cấu tạo và tính chất của silic đioxit: 8

1.1.2.  Điều chế và ứng dụng 9

1.2. Quá trình tách SiO2 từ tro trấu: 10

1.3. Tốc độ phản ứng hóa học. Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến tốc độ của các phản ứng hóa học. 10

1.3.1.  Định nghĩa tốc độ phản ứng hóa học 10

1.3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố đến tốc độ phản ứng hóa học 11

1.4.  Phương pháp nghiên cứu 14

1.4.1. Phương pháp phân tích nhiệt TG-DSC 14

1.4.2. Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen 15

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT THỰC NGHIỆM

2.1.  Hóa chất, dụng cụ và máy móc 17

2.1.1. Hóa chất 17

2.1.2. Dụng cụ 17

2.1.3. Máy móc 17

2.2. Thực nghiệm 17

2.2.1. Cách pha chế hóa chất 17

2.2.2. Phân tích thành phần tro trấu 22

2.3. Quy trình thu hồi SiO2  từ tro trấu và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng 23

2.3.1. Quy trình thu hồi SiO2 23

2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ NaOH và thời gian đến quá trình thu hồi SiO2 từ tro trấu. 25

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1.  Đặc trưng tính chất của sản phẩm: 26

3.1.1. Phân tích nhiệt vi  sai: 26

3.1.2. Phân tích thành phần tro trấu 27

3.1.3. Phương pháp nhiễu xạ tia X 28

3.2.  Kết quả và thảo luận ảnh hưởng của nồng độ NaOH dến quá trình tổng hợp SiO2 từ tro trấu 29

3.3.  Kết quả và thảo luận ảnh hưởng của thời gian đun đến quá trình thu hồi SiO2 từ tro trấu 30

3.4.  Đưa ra các điều kiện tối ưu 32


C. KẾT LUẬN 33

I. Kết luận chung 33

II. Ý kiến đề xuất 33

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: