Kiểm tra thiết kế máy ép viên nén lá cây công suất 50kg/h1.  Tên đề tài: 

“KIỂM TRA THIẾT KẾ MÁY ÉP VIÊN NÉN LÁ CÂY CÔNG SUẤT 50 KG/H”

2.  Nhiệm vụ đề tài

- Tính toán, kiểm tra thiết kế máy cắt, máy ép viên nén từ lá cây và rút ra nhận xét.

- Phân tích phương án chọn máy ép viên nén từ lá cây.

- Dựng mô hình Inventor cho máy cắt lá cây và máy ép viên nén từ lá cây.

3.  Sản phẩm đề tài 

- Kết quả tính toán thiết kế.

- Các bản vẽ kỹ thuật của máy cắt lá cây và máy ép viên nén từ lá cây.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI  ...........................................................................  1

1.1. Giới thiệu về viên nén sinh khối  ................................................................................  1

1.2. Tổng quan các nghiên cứu về viên nén sinh khối  .....................................................  4

1.3. Giới thiệu về hệ thống máy ép viên nén  ....................................................................  7

1.3.1. Nguyên lí hoạt động của máy cắt lá cây  .............................................................  9

1.3.2. Nguyên lí hoạt động máy nén viên  ...................................................................  11

1.4. Tính cấp thiết của đề tài...........................................................................................  13

1.5. Mục tiêu nghiên cứu  ................................................................................................  14

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ...........................................................................  14

1.6.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................  14

1.6.2. Phạm vi nghiên cứu  ...........................................................................................  14

1.7. Nội dung và phương pháp nghiên cứu  ....................................................................  14

1.7.1. Nội dung nghiên cứu  .........................................................................................  14

1.7.2. Phương pháp nghiên cứu  ...................................................................................  14

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ..................................................................................  15

2.1. Cơ sở công thức tính toán, thiết kế máy cắt lá cây  ..................................................  15

2.1.1. Cơ sở tính toán, lựa chọn động cơ dẫn động  .....................................................  15

2.1.2. Cơ sở tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng  ...................................................  19

2.1.3. Cơ sở tính toán, thiết kế trục chính  ...................................................................  24

2.2. Cơ sở công thức tính toán, thiết kế máy nén viên  ...................................................  28

2.2.1. Cơ sở tính toán, lựa chọn động cơ dẫn động  .....................................................  28

2.2.2. Cơ sở tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng  ...................................................  31

2.2.3. Cơ sở tính toán thiết kế trục chính  ....................................................................  36

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN, KIỂM TRA THIẾT KẾ MÁY CẮT LÁ CÂY VÀ MÁY ÉP 

VIÊN NÉN  .........................................................................................................................  39 

iv

3.1. Tính toán, thiết kế máy cắt lá cây năng suất 50 kg/h  ..............................................  39

3.1.1. Tính toán, lựa chọn động cơ dẫn động  ..............................................................  39

3.1.2. Tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng  ............................................................  41

3.1.3. Tính toán, thiết kế trục chính  ............................................................................  45

3.2. Tính toán, thiết kế máy tạo viên năng suất 50 kg/h  .................................................  50

3.2.1. Phương trình cơ bản của quá trình tạo viên  ......................................................  50

3.2.2. Điều kiện để xảy ra quá trình nén  .....................................................................  53

3.2.3. Tính toán, lựa chọn động cơ .............................................................................  55

3.2.4. Tính toán, thiết kế hệ thống bánh răng dẫn động  ..............................................  62

3.2.5. Tính toán, thiết kế trục chính  ............................................................................  68

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ CÁC ĐÁNH GIÁ  ...............................................................  75

4.1. Máy cắt lá cây  ..........................................................................................................  75

4.1.1. Động cơ, cụm dao cắt  ........................................................................................  76

4.1.2. Cặp bánh răng ăn khớp .....................................................................................  77

4.1.3. Trục chính làm việc  ...........................................................................................  78

4.2. Máy nén viên  ...........................................................................................................  78

4.2.1. Động cơ, cụm nén viên  .....................................................................................  79

4.2.2. Cặp bánh răng ăn khớp .....................................................................................  80

4.2.3. Trục chính làm việc  ...........................................................................................  81

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .....................................................................  82

5.1. Kết luận ...................................................................................................................  82

5.2. Kiến nghị  .................................................................................................................  82

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .................................................................................................  84

PHỤ LỤC  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1.  Tên đề tài: 

“KIỂM TRA THIẾT KẾ MÁY ÉP VIÊN NÉN LÁ CÂY CÔNG SUẤT 50 KG/H”

2.  Nhiệm vụ đề tài

- Tính toán, kiểm tra thiết kế máy cắt, máy ép viên nén từ lá cây và rút ra nhận xét.

- Phân tích phương án chọn máy ép viên nén từ lá cây.

- Dựng mô hình Inventor cho máy cắt lá cây và máy ép viên nén từ lá cây.

3.  Sản phẩm đề tài 

- Kết quả tính toán thiết kế.

- Các bản vẽ kỹ thuật của máy cắt lá cây và máy ép viên nén từ lá cây.NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI  ...........................................................................  1

1.1. Giới thiệu về viên nén sinh khối  ................................................................................  1

1.2. Tổng quan các nghiên cứu về viên nén sinh khối  .....................................................  4

1.3. Giới thiệu về hệ thống máy ép viên nén  ....................................................................  7

1.3.1. Nguyên lí hoạt động của máy cắt lá cây  .............................................................  9

1.3.2. Nguyên lí hoạt động máy nén viên  ...................................................................  11

1.4. Tính cấp thiết của đề tài...........................................................................................  13

1.5. Mục tiêu nghiên cứu  ................................................................................................  14

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  ...........................................................................  14

1.6.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................  14

1.6.2. Phạm vi nghiên cứu  ...........................................................................................  14

1.7. Nội dung và phương pháp nghiên cứu  ....................................................................  14

1.7.1. Nội dung nghiên cứu  .........................................................................................  14

1.7.2. Phương pháp nghiên cứu  ...................................................................................  14

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ..................................................................................  15

2.1. Cơ sở công thức tính toán, thiết kế máy cắt lá cây  ..................................................  15

2.1.1. Cơ sở tính toán, lựa chọn động cơ dẫn động  .....................................................  15

2.1.2. Cơ sở tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng  ...................................................  19

2.1.3. Cơ sở tính toán, thiết kế trục chính  ...................................................................  24

2.2. Cơ sở công thức tính toán, thiết kế máy nén viên  ...................................................  28

2.2.1. Cơ sở tính toán, lựa chọn động cơ dẫn động  .....................................................  28

2.2.2. Cơ sở tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng  ...................................................  31

2.2.3. Cơ sở tính toán thiết kế trục chính  ....................................................................  36

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN, KIỂM TRA THIẾT KẾ MÁY CẮT LÁ CÂY VÀ MÁY ÉP 

VIÊN NÉN  .........................................................................................................................  39 

iv

3.1. Tính toán, thiết kế máy cắt lá cây năng suất 50 kg/h  ..............................................  39

3.1.1. Tính toán, lựa chọn động cơ dẫn động  ..............................................................  39

3.1.2. Tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng  ............................................................  41

3.1.3. Tính toán, thiết kế trục chính  ............................................................................  45

3.2. Tính toán, thiết kế máy tạo viên năng suất 50 kg/h  .................................................  50

3.2.1. Phương trình cơ bản của quá trình tạo viên  ......................................................  50

3.2.2. Điều kiện để xảy ra quá trình nén  .....................................................................  53

3.2.3. Tính toán, lựa chọn động cơ .............................................................................  55

3.2.4. Tính toán, thiết kế hệ thống bánh răng dẫn động  ..............................................  62

3.2.5. Tính toán, thiết kế trục chính  ............................................................................  68

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ CÁC ĐÁNH GIÁ  ...............................................................  75

4.1. Máy cắt lá cây  ..........................................................................................................  75

4.1.1. Động cơ, cụm dao cắt  ........................................................................................  76

4.1.2. Cặp bánh răng ăn khớp .....................................................................................  77

4.1.3. Trục chính làm việc  ...........................................................................................  78

4.2. Máy nén viên  ...........................................................................................................  78

4.2.1. Động cơ, cụm nén viên  .....................................................................................  79

4.2.2. Cặp bánh răng ăn khớp .....................................................................................  80

4.2.3. Trục chính làm việc  ...........................................................................................  81

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .....................................................................  82

5.1. Kết luận ...................................................................................................................  82

5.2. Kiến nghị  .................................................................................................................  82

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .................................................................................................  84

PHỤ LỤC  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: