Luận văn Xây dựng thử nghiệm công cụ phát hiện và khai thác các lỗ hổng an ninh (Kiều Phi Hùng)Metasploit hiện nay đã phát triển ra nhiều phiên bản khác nhau, nếu muốn sử  dụng phiên bản tốt nhất với tất cả  các tính năng ƣu việt nhất thì bạn phải trả  chi phí sử  dụng hàng năm rất lớn  (khoảng 7000$-8000$/ năm) còn nếu không đủ  khả  năng chi trả  thì chỉ có thể  sử  dụng phiên bản miễn phí  với giao  diện dòng lệnh, thiếu đi rất nhiều các tính năng hữu ích và quan trọng. Do đó mục đích của  chúng  tôi là phát triển mở  rộng thêm tính năng  tạo  báo cáo  về  kết quả  của các phiên kiểm thử  an ninh theo định dạng PDF và HTML cho phiên bản mã nguồn mở  miễn phí của Metasploit , vốn là một tính năng chỉ có trong phiên bản thƣơng mại đắt tiền nhất của Metasploit ProNỘI DUNG:


CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ AN NINH  ...............................................  11

1.1. Khái niệm cơ bản  ..................................................................................................  11

1.2. Phân loại kiểm thử an ninh ...................................................................................  11

1.2.1. Kiểm thử hộp trắng  .........................................................................................  11

1.2.2. Kiểm thử hộp đen  ...........................................................................................  11

1.2.3. Kiểm thử hộp xám  ..........................................................................................  11

1.3. Quy trình kiểm thử an ninh  ...................................................................................  12

1.3.1. Giai đoạn khởi tạo  ..........................................................................................  13

1.3.2. Đặt phạm vi  ....................................................................................................  13

1.3.3. Thu thập thông tin trƣớc khi kiểm thử ............................................................  14

1.3.4. Tuyên bố công việc  ........................................................................................  15

1.3.5. Quyền kiểm thử chuyên sâu  ............................................................................  15

1.3.6. Thực thi kiểm thử  ...........................................................................................  15

1.3.7. Báo cáo kiểm thử an ninh  ...............................................................................  15

CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ METASPLOIT............................................................  17

2.1. Khái niệm cơ bản  ..................................................................................................  17

2.2. Lịch sử Metasploit  ................................................................................................  17

2.3. Các phiên bản của Metasploit  ...............................................................................  18

2.4. Metasploit Framework  ..........................................................................................  20

2.4.1. Tổng quan về Metasploit Framework  .............................................................  20

2.4.2. Cấu trúc của Metasploit Framework  ...............................................................  23

2.4.3. Quy trình kiểm thử trên Metasploit Framework  ..............................................  24

CHƢƠNG 3: MỞ RỘNG TÍNH NĂNG TẠO BÁO CÁO CHO METASPLOIT 

FRAMEWORK  ..............................................................................................................  25 

5

3.1. Xác định chuẩn báo cáo trong Metasploit Pro  .......................................................  26

3.1.1. Chuẩn PCI  ......................................................................................................  27

3.1.2. Chuẩn FISMA  ................................................................................................  27

3.2. Xác định các loại báo trên Metasploit Pro  .............................................................  28

3.3. Chuẩn bị dữ liệu để kết xuất  .................................................................................  29

3.3.1. Chuẩn bị dữ liệu tấn công kiểm thử  ................................................................  29

3.3.2. Tấn công kiểm thử  ..........................................................................................  29

3.4. Thiết kế công cụ tạo báo cáo  .................................................................................  35

3.4.1. Phân tích.........................................................................................................  35

3.4.2. Đƣa ra giải pháp  .............................................................................................  38

3.4.3. Thiết kế Logic  ................................................................................................  39

3.5. Viết chƣơng trình và chạy thử nghiệm công cụ  .....................................................  45

3.5.1. Viết chƣơng trình ...........................................................................................  45

3.5.2. Chạy thử nghiệm công cụ  ...............................................................................  49

3.5.3. Kết quả đạt đƣợc  ............................................................................................  54

CHƢƠNG 4: KÊT LUẬN  ..............................................................................................  60

TÀI LIỆU THAM KHẢO.LINK DOWNLOADMetasploit hiện nay đã phát triển ra nhiều phiên bản khác nhau, nếu muốn sử  dụng phiên bản tốt nhất với tất cả  các tính năng ƣu việt nhất thì bạn phải trả  chi phí sử  dụng hàng năm rất lớn  (khoảng 7000$-8000$/ năm) còn nếu không đủ  khả  năng chi trả  thì chỉ có thể  sử  dụng phiên bản miễn phí  với giao  diện dòng lệnh, thiếu đi rất nhiều các tính năng hữu ích và quan trọng. Do đó mục đích của  chúng  tôi là phát triển mở  rộng thêm tính năng  tạo  báo cáo  về  kết quả  của các phiên kiểm thử  an ninh theo định dạng PDF và HTML cho phiên bản mã nguồn mở  miễn phí của Metasploit , vốn là một tính năng chỉ có trong phiên bản thƣơng mại đắt tiền nhất của Metasploit ProNỘI DUNG:


CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ AN NINH  ...............................................  11

1.1. Khái niệm cơ bản  ..................................................................................................  11

1.2. Phân loại kiểm thử an ninh ...................................................................................  11

1.2.1. Kiểm thử hộp trắng  .........................................................................................  11

1.2.2. Kiểm thử hộp đen  ...........................................................................................  11

1.2.3. Kiểm thử hộp xám  ..........................................................................................  11

1.3. Quy trình kiểm thử an ninh  ...................................................................................  12

1.3.1. Giai đoạn khởi tạo  ..........................................................................................  13

1.3.2. Đặt phạm vi  ....................................................................................................  13

1.3.3. Thu thập thông tin trƣớc khi kiểm thử ............................................................  14

1.3.4. Tuyên bố công việc  ........................................................................................  15

1.3.5. Quyền kiểm thử chuyên sâu  ............................................................................  15

1.3.6. Thực thi kiểm thử  ...........................................................................................  15

1.3.7. Báo cáo kiểm thử an ninh  ...............................................................................  15

CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ METASPLOIT............................................................  17

2.1. Khái niệm cơ bản  ..................................................................................................  17

2.2. Lịch sử Metasploit  ................................................................................................  17

2.3. Các phiên bản của Metasploit  ...............................................................................  18

2.4. Metasploit Framework  ..........................................................................................  20

2.4.1. Tổng quan về Metasploit Framework  .............................................................  20

2.4.2. Cấu trúc của Metasploit Framework  ...............................................................  23

2.4.3. Quy trình kiểm thử trên Metasploit Framework  ..............................................  24

CHƢƠNG 3: MỞ RỘNG TÍNH NĂNG TẠO BÁO CÁO CHO METASPLOIT 

FRAMEWORK  ..............................................................................................................  25 

5

3.1. Xác định chuẩn báo cáo trong Metasploit Pro  .......................................................  26

3.1.1. Chuẩn PCI  ......................................................................................................  27

3.1.2. Chuẩn FISMA  ................................................................................................  27

3.2. Xác định các loại báo trên Metasploit Pro  .............................................................  28

3.3. Chuẩn bị dữ liệu để kết xuất  .................................................................................  29

3.3.1. Chuẩn bị dữ liệu tấn công kiểm thử  ................................................................  29

3.3.2. Tấn công kiểm thử  ..........................................................................................  29

3.4. Thiết kế công cụ tạo báo cáo  .................................................................................  35

3.4.1. Phân tích.........................................................................................................  35

3.4.2. Đƣa ra giải pháp  .............................................................................................  38

3.4.3. Thiết kế Logic  ................................................................................................  39

3.5. Viết chƣơng trình và chạy thử nghiệm công cụ  .....................................................  45

3.5.1. Viết chƣơng trình ...........................................................................................  45

3.5.2. Chạy thử nghiệm công cụ  ...............................................................................  49

3.5.3. Kết quả đạt đƣợc  ............................................................................................  54

CHƢƠNG 4: KÊT LUẬN  ..............................................................................................  60

TÀI LIỆU THAM KHẢO.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: