Nâng cao chất lượng nhân sự tại đài phát thanh truyền hình hải dương (Nguyễn Thị Kiều Hoa)Luận văn "Nâng cao chất lượng nhân sự tại Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương" do em nghiên cứu đã nhận được sự hướng dẫn, gúp đỡ, động viên của các thầy cô giáo tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cán bộ đồng nghiệp tại Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương.NỘI DUNG:


1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................ 4

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu……………………………………………5

3. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................... 6

4. Mục tiêu và mục đích nghiên cứu ............................................................... 6

5. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu ............................................................... 7

6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 8

7. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 8

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ ... 9

1.1. Nhân sự và chất lượng nhân sự trong doanh nghiệp ................................. 9

1.1.1.Nhân sự trong doanh nghiệp .................................................................. 9

1.1.2. Khái niệm về chất lượng nhân sự .......................................................... 9

1.2.Các tiêu chí đánh giá chất lượng nhân sự .................................................. 9

1.2.1. Thể lực ................................................................................................. 9

1.2.2. Trí lực ................................................................................................. 10

1.2.2.1 Trình độ văn hóa  .............................................................................. 11

1. 2.2.2. Trình độ chuyên môn  ..................................................................... 11

1.2.2.3. Kỹ năng mềm .................................................................................. 12

1.2.3. Phẩm chất đạo đức, ý thức làm việc .................................................... 12

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân sự của doanh nghiệp ...... 13

1.3.1. Nhóm yếu tố bên ngoài doanh nghiệp  ................................................ 13

1.3.1.1.Chất lượng dân số ............................................................................. 13 

1.3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội ................................................... 13

1.3.1.3. Các chính sách xã hội  của nhà nước ............................................... 14

1.3.2. Nhóm yếu tố bên trong doanh nghiệp  ................................................ 15

1.3.2.1.Nhóm yếu tố liên quan đến người lao động ...................................... 15

1.3.2.2. Nhóm yếu tố liên quan đến hoạt động quản trị nhân sự .................... 16

1.3.2.2.1. Hoạch định và dự báo nhu cầu nhân sự ......................................... 16

1.3.2.2.2. Tuyển dụng nhân sự ...................................................................... 18

1.3.2.2.3. Đào tạo nhân sự ............................................................................ 18

1.3.2.2.4. Bố trí và sử dụng nhân sự  ............................................................ 19

1.3.2.2.5. Đãi ngộ nhân sự  ........................................................................... 19

1.3.2.3. Môi trường làm việc  ....................................................................... 31

1.3.2.3.1. Bối cảnh chung ............................................................................. 31

1.3.2.3.2. Bối cảnh Việt Nam ....................................................................... 32

1.3.2.3.3. Môi trường làm việc trong doanh nghiệp ...................................... 35

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ TẠI ĐÀI PHÁT

THANH TRUYỀN HÌNH HẢI DƯƠNG ..................................................... 38

2.1. Tổng quan vể Đài Phát thanh Truyền hình Hải Đương .......................... 38

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển  ......................................................... 38

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản  lý .......................................................... 39

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ ........................................................................... 41

2.2. Thực trạng chất lượng nhân sự tại Đài PTTH Hải Dương ...................... 42

2.2.1.Thống kê số lượng lao động hiện có qua một số năm .......................... 42

2.2.2.Đánh giá chất lượng nhân sự tại Đài PTTH Hải Dương ....................... 43

2.2.2.1.Đánh giá các yếu tố liên quan đến người lao động  ........................... 43

2.2.2.1.1. Đánh giá về mặt thể lực ................................................................ 43

2.2.2.1.2. Đánh giá về mặt trí lực ................................................................. 43

2.2.2.2.Đánh giá công tác quản lý nhân sự tại Đài PTTH Hải Dương ........... 47 

2.2.2.2.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự ..................................................... 48

2.2.2.2.2. Bố trí sử dụng nhân sự .................................................................. 50

2.2.2.2.3.Đánh giá công tác đãi ngộ nhân sự ................................................. 50

CHƯƠNG III.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

NHÂN SỰ CỦA ĐÀI PTTH HẢI DƯƠNG ................................................. 57

3.1.Đánh giá chung về Đài PTTH Hải Dương .............................................. 57

3.1.1. Điểm mạnh ......................................................................................... 58

3.1.2. Điểm yếu ............................................................................................ 59

3.1.3. Cơ hội ................................................................................................. 60

4.1.4. Thách thức .......................................................................................... 60

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất  lượng nhân sự tại Đài Phát thanh Truyền

hình Hải Dương ............................................................................................ 61

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự ............ 61

3.2.1.1. Công tác tuyển dụng ........................................................................ 62

3.2.1.2. Công tác đào tạo .............................................................................. 62

3.2.2. Bố trí và sử dụng hợp lý nhân sự ........................................................ 63

3.2.3 Cải tiến và thay đổi một số chính sách đãi ngộ nhân sự ....................... 64

3.2.4. Xây dựng môi trường lao động chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực

làm việc cho người lao động ........................................................................ 66

KẾT LUẬN .................................................................................................. 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 

PHỤ LỤC ..
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Luận văn "Nâng cao chất lượng nhân sự tại Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương" do em nghiên cứu đã nhận được sự hướng dẫn, gúp đỡ, động viên của các thầy cô giáo tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cán bộ đồng nghiệp tại Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương.NỘI DUNG:


1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................ 4

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu……………………………………………5

3. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................... 6

4. Mục tiêu và mục đích nghiên cứu ............................................................... 6

5. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu ............................................................... 7

6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 8

7. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 8

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ ... 9

1.1. Nhân sự và chất lượng nhân sự trong doanh nghiệp ................................. 9

1.1.1.Nhân sự trong doanh nghiệp .................................................................. 9

1.1.2. Khái niệm về chất lượng nhân sự .......................................................... 9

1.2.Các tiêu chí đánh giá chất lượng nhân sự .................................................. 9

1.2.1. Thể lực ................................................................................................. 9

1.2.2. Trí lực ................................................................................................. 10

1.2.2.1 Trình độ văn hóa  .............................................................................. 11

1. 2.2.2. Trình độ chuyên môn  ..................................................................... 11

1.2.2.3. Kỹ năng mềm .................................................................................. 12

1.2.3. Phẩm chất đạo đức, ý thức làm việc .................................................... 12

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân sự của doanh nghiệp ...... 13

1.3.1. Nhóm yếu tố bên ngoài doanh nghiệp  ................................................ 13

1.3.1.1.Chất lượng dân số ............................................................................. 13 

1.3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội ................................................... 13

1.3.1.3. Các chính sách xã hội  của nhà nước ............................................... 14

1.3.2. Nhóm yếu tố bên trong doanh nghiệp  ................................................ 15

1.3.2.1.Nhóm yếu tố liên quan đến người lao động ...................................... 15

1.3.2.2. Nhóm yếu tố liên quan đến hoạt động quản trị nhân sự .................... 16

1.3.2.2.1. Hoạch định và dự báo nhu cầu nhân sự ......................................... 16

1.3.2.2.2. Tuyển dụng nhân sự ...................................................................... 18

1.3.2.2.3. Đào tạo nhân sự ............................................................................ 18

1.3.2.2.4. Bố trí và sử dụng nhân sự  ............................................................ 19

1.3.2.2.5. Đãi ngộ nhân sự  ........................................................................... 19

1.3.2.3. Môi trường làm việc  ....................................................................... 31

1.3.2.3.1. Bối cảnh chung ............................................................................. 31

1.3.2.3.2. Bối cảnh Việt Nam ....................................................................... 32

1.3.2.3.3. Môi trường làm việc trong doanh nghiệp ...................................... 35

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ TẠI ĐÀI PHÁT

THANH TRUYỀN HÌNH HẢI DƯƠNG ..................................................... 38

2.1. Tổng quan vể Đài Phát thanh Truyền hình Hải Đương .......................... 38

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển  ......................................................... 38

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản  lý .......................................................... 39

2.1.3. Chức năng nhiệm vụ ........................................................................... 41

2.2. Thực trạng chất lượng nhân sự tại Đài PTTH Hải Dương ...................... 42

2.2.1.Thống kê số lượng lao động hiện có qua một số năm .......................... 42

2.2.2.Đánh giá chất lượng nhân sự tại Đài PTTH Hải Dương ....................... 43

2.2.2.1.Đánh giá các yếu tố liên quan đến người lao động  ........................... 43

2.2.2.1.1. Đánh giá về mặt thể lực ................................................................ 43

2.2.2.1.2. Đánh giá về mặt trí lực ................................................................. 43

2.2.2.2.Đánh giá công tác quản lý nhân sự tại Đài PTTH Hải Dương ........... 47 

2.2.2.2.1. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự ..................................................... 48

2.2.2.2.2. Bố trí sử dụng nhân sự .................................................................. 50

2.2.2.2.3.Đánh giá công tác đãi ngộ nhân sự ................................................. 50

CHƯƠNG III.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

NHÂN SỰ CỦA ĐÀI PTTH HẢI DƯƠNG ................................................. 57

3.1.Đánh giá chung về Đài PTTH Hải Dương .............................................. 57

3.1.1. Điểm mạnh ......................................................................................... 58

3.1.2. Điểm yếu ............................................................................................ 59

3.1.3. Cơ hội ................................................................................................. 60

4.1.4. Thách thức .......................................................................................... 60

3.2. Một số giải pháp nâng cao chất  lượng nhân sự tại Đài Phát thanh Truyền

hình Hải Dương ............................................................................................ 61

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự ............ 61

3.2.1.1. Công tác tuyển dụng ........................................................................ 62

3.2.1.2. Công tác đào tạo .............................................................................. 62

3.2.2. Bố trí và sử dụng hợp lý nhân sự ........................................................ 63

3.2.3 Cải tiến và thay đổi một số chính sách đãi ngộ nhân sự ....................... 64

3.2.4. Xây dựng môi trường lao động chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực

làm việc cho người lao động ........................................................................ 66

KẾT LUẬN .................................................................................................. 67

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 

PHỤ LỤC ..
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: