Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite kháng khuẩn trên cơ sở polyethylene chứa nano bạc lai với một số oxit kim loạiNghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite kháng khuẩn trên cơ sở polyethylene chứa nano bạc lai với một số oxit kim loại


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ....................................................................................... 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................ 2

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................................ 3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................... 3

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .......................................................... 4

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN ..................................................... 4

7. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN .................................................................................. 5

CHƯƠNG 1. TỔNG  QUAN  VỀ  VẬT  LIỆU NANOCOMPOSITE  GIỮA 

POLYETHYLENE VÀ HẠT LAI NANO BẠC .................................................... 6

1.1. VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE .................................................................... 6

1.1.1. Giới thiệu nanocomposite ............................................................................. 6

1.1.2. Tính chất nanocomposite .............................................................................. 6

1.1.3. Ứng dụng nanocomposite ............................................................................. 8

1.1.4. Phương pháp chế tạo nanocomposite ......................................................... 10

1.1.5. Tình hình nghiên cứu về nanocomposite kháng khuẩn ............................... 12

1.2. TỔNG QUAN VỀ POLYETHYLENE .......................................................... 16

1.2.1. Nhu cầu và ứng dụng Polyethylene trên thế giới và Việt Nam ................... 16

1.2.2. Ứng dụng của Polyethylene ........................................................................ 17 

iv

1.2.3. Tính chất của polyethylen ........................................................................... 18

1.3. TỔNG QUAN VỀ HẠT LAI NANO BẠC .................................................... 19

1.3.1. Khái niệm và nguồn gốc của công nghệ nano ............................................ 19

1.3.2. Tổng quan về bạc ........................................................................................ 20

1.3.3. Các phương pháp tổng hợp nano bạc ......................................................... 22

1.3.4. Tổng quan các phương pháp chế tạo vật liệu chứa nano bạc .................... 26

1.3.5. Tình hình nghiên cứu về hạt lai chứa nano bạc ......................................... 31

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ............................................................................ 40

2.1. THIẾT BỊ, HÓA CHẤT ................................................................................. 40

2.1.1. THIẾT BỊ .................................................................................................... 40

2.1.2. HÓA CHẤT ................................................................................................ 40

2.2. TỔNG HỢP VẬT LIỆU ................................................................................. 41

2.2.1. Tổng hợp hạt lai nano Ag ........................................................................... 41

2.2.2. Chế tạo vật liệu nanocomposite .................................................................. 44

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................... 46

2.3.1. Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp N2 ....................................... 46

2.3.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) ................................................... 47

2.3.3. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) ......................................... 47

2.3.4. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) ............................................................ 48

2.3.5. Phân tích UV-Vis ........................................................................................ 48

2.3.8. Tính chất cơ lý của vật liệu nanocomposite PE với các hạt lai .................. 49

2.3.9. Khảo sát khả năng diệt khuẩn .................................................................... 49

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................ 53

3.1. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HẠT NANO BẠC VÀ HẠT LAI ............................ 53

3.1.1. Hạt nano bạc ............................................................................................... 53

3.1.2. Nghiên cứu tổng hợp hạt lai Ag/TiO2 ......................................................... 54

3.1.3. Nghiên cứu tổng hợp hạt lai Ag/ZnO .......................................................... 66 

v

3.2. NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE TỪ HẠT LAI NANO BẠC

VÀ POLYETHYLEN ........................................................................................... 80

3.2.1. Vật liệu nanocomposite từ hạt lai nano Ag/TiO2 và PE ............................. 80

3.2.2. Vật liệu nanocomposite từ hạt lai nano Ag/ZnO và PE .............................. 92

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................ 104

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 106

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ ....................... 127

PHỤ LỤC
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite kháng khuẩn trên cơ sở polyethylene chứa nano bạc lai với một số oxit kim loại


NỘI DUNG:


MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ....................................................................................... 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................ 2

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................................ 3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................... 3

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .......................................................... 4

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN ..................................................... 4

7. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN .................................................................................. 5

CHƯƠNG 1. TỔNG  QUAN  VỀ  VẬT  LIỆU NANOCOMPOSITE  GIỮA 

POLYETHYLENE VÀ HẠT LAI NANO BẠC .................................................... 6

1.1. VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE .................................................................... 6

1.1.1. Giới thiệu nanocomposite ............................................................................. 6

1.1.2. Tính chất nanocomposite .............................................................................. 6

1.1.3. Ứng dụng nanocomposite ............................................................................. 8

1.1.4. Phương pháp chế tạo nanocomposite ......................................................... 10

1.1.5. Tình hình nghiên cứu về nanocomposite kháng khuẩn ............................... 12

1.2. TỔNG QUAN VỀ POLYETHYLENE .......................................................... 16

1.2.1. Nhu cầu và ứng dụng Polyethylene trên thế giới và Việt Nam ................... 16

1.2.2. Ứng dụng của Polyethylene ........................................................................ 17 

iv

1.2.3. Tính chất của polyethylen ........................................................................... 18

1.3. TỔNG QUAN VỀ HẠT LAI NANO BẠC .................................................... 19

1.3.1. Khái niệm và nguồn gốc của công nghệ nano ............................................ 19

1.3.2. Tổng quan về bạc ........................................................................................ 20

1.3.3. Các phương pháp tổng hợp nano bạc ......................................................... 22

1.3.4. Tổng quan các phương pháp chế tạo vật liệu chứa nano bạc .................... 26

1.3.5. Tình hình nghiên cứu về hạt lai chứa nano bạc ......................................... 31

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM ............................................................................ 40

2.1. THIẾT BỊ, HÓA CHẤT ................................................................................. 40

2.1.1. THIẾT BỊ .................................................................................................... 40

2.1.2. HÓA CHẤT ................................................................................................ 40

2.2. TỔNG HỢP VẬT LIỆU ................................................................................. 41

2.2.1. Tổng hợp hạt lai nano Ag ........................................................................... 41

2.2.2. Chế tạo vật liệu nanocomposite .................................................................. 44

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................... 46

2.3.1. Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ và giải hấp N2 ....................................... 46

2.3.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) ................................................... 47

2.3.3. Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) ......................................... 47

2.3.4. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) ............................................................ 48

2.3.5. Phân tích UV-Vis ........................................................................................ 48

2.3.8. Tính chất cơ lý của vật liệu nanocomposite PE với các hạt lai .................. 49

2.3.9. Khảo sát khả năng diệt khuẩn .................................................................... 49

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................ 53

3.1. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HẠT NANO BẠC VÀ HẠT LAI ............................ 53

3.1.1. Hạt nano bạc ............................................................................................... 53

3.1.2. Nghiên cứu tổng hợp hạt lai Ag/TiO2 ......................................................... 54

3.1.3. Nghiên cứu tổng hợp hạt lai Ag/ZnO .......................................................... 66 

v

3.2. NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU NANOCOMPOSITE TỪ HẠT LAI NANO BẠC

VÀ POLYETHYLEN ........................................................................................... 80

3.2.1. Vật liệu nanocomposite từ hạt lai nano Ag/TiO2 và PE ............................. 80

3.2.2. Vật liệu nanocomposite từ hạt lai nano Ag/ZnO và PE .............................. 92

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................ 104

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 106

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ ....................... 127

PHỤ LỤC
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: