NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HONDA CIVIC 2009 1.8MT (Nguyễn Thành Đạt)NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HONDA CIVIC 2009 1.8MT (Nguyễn Thành Đạt)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHANH  ........................................  1

1.1 Công dụng, phân loại và yêu cầu của hệ thống phanh  ............................  1

Công dụng  ........................................................................................  1  1.1.1

Phân loại  ...........................................................................................  1  1.1.2

Yêu cầu kết cấu  ................................................................................  2  1.1.3

1.2 Các hệ thống phanh thường gặp  ..............................................................  3

Cơ cấu phanh  ....................................................................................  3  1.2.1

Dẫn động phanh  .............................................................................  14  1.2.2

1.3 Giới thiệu xe Honda Civic  ....................................................................  18

CHƯƠNG  2:  ĐẶC  ĐIỂM  KẾT  CẤU  VÀ  NGUYÊN  LÝ  LÀM  VIỆC  HỆ

THỐNG PHANH  ............................................................................................  22

2.1 Sơ đồ chung hệ thống phanh  .................................................................  22

2.2 Đặc điểm cơ cấu phanh  .........................................................................  23

Cơ cấu phanh trước  ........................................................................  24  2.2.1

Cơ cấu phanh sau  ...........................................................................  25  2.2.2

Nguyên lý làm việc  ........................................................................  25  2.2.3

Đĩa phanh  .......................................................................................  26  2.2.4

Cụm xi lanh công tác .....................................................................  27  2.2.5

Má phanh  ........................................................................................  28  2.2.6

Cơ cấu tự động điều chỉnh khe hở giữa má phanh và đĩa phanh  ...  29  2.2.7

2.3 Đặc điểm dẫn động phanh  .....................................................................  30

Xi lanh phanh chính  .......................................................................  31  2.3.1

Bầu trợ lực chân không  ..................................................................  33  2.3.2

CHƯƠNG 3: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG, KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA HỆ

THỐNG PHANH  ............................................................................................  36

3.1 Những lưu ý khi sử dụng hệ thống phanh  .............................................  36

3.2 Quy trình chẩn đoán các hư hỏng hệ thống phanh  ................................  37

Chẩn đoán hư hỏng thông thường  ..................................................  37  3.2.1

Chẩn đoán hư hỏng bằng máy chẩn đoán chuyên dùng ................  40  3.2.2

3.3 Quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh  ...................................................  42

Bảo dưỡng sau 5000 Km  ................................................................  42  3.3.1

Bảo dưỡng sau 10000 Km  ..............................................................  43  3.3.2

Bảo dưỡng sau 60000 Km  ..............................................................  44  3.3.3

3.4 Sửa chữa hư hỏng thường gặp của hệ thống phanh  ..............................  45

Càng phanh (Calip)  ........................................................................  45  3.4.1

Đĩa phanh  .......................................................................................  47  3.4.2

Thay xi lanh phanh chính  ...............................................................  48  3.4.3

Xả khí cho dầu phanh  .....................................................................  53  3.4.4

Thay má phanh  ...............................................................................  55  3.4.5

KẾT LUẬN    ................................................................................................  56

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE HONDA CIVIC 2009 1.8MT (Nguyễn Thành Đạt)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHANH  ........................................  1

1.1 Công dụng, phân loại và yêu cầu của hệ thống phanh  ............................  1

Công dụng  ........................................................................................  1  1.1.1

Phân loại  ...........................................................................................  1  1.1.2

Yêu cầu kết cấu  ................................................................................  2  1.1.3

1.2 Các hệ thống phanh thường gặp  ..............................................................  3

Cơ cấu phanh  ....................................................................................  3  1.2.1

Dẫn động phanh  .............................................................................  14  1.2.2

1.3 Giới thiệu xe Honda Civic  ....................................................................  18

CHƯƠNG  2:  ĐẶC  ĐIỂM  KẾT  CẤU  VÀ  NGUYÊN  LÝ  LÀM  VIỆC  HỆ

THỐNG PHANH  ............................................................................................  22

2.1 Sơ đồ chung hệ thống phanh  .................................................................  22

2.2 Đặc điểm cơ cấu phanh  .........................................................................  23

Cơ cấu phanh trước  ........................................................................  24  2.2.1

Cơ cấu phanh sau  ...........................................................................  25  2.2.2

Nguyên lý làm việc  ........................................................................  25  2.2.3

Đĩa phanh  .......................................................................................  26  2.2.4

Cụm xi lanh công tác .....................................................................  27  2.2.5

Má phanh  ........................................................................................  28  2.2.6

Cơ cấu tự động điều chỉnh khe hở giữa má phanh và đĩa phanh  ...  29  2.2.7

2.3 Đặc điểm dẫn động phanh  .....................................................................  30

Xi lanh phanh chính  .......................................................................  31  2.3.1

Bầu trợ lực chân không  ..................................................................  33  2.3.2

CHƯƠNG 3: CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG, KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA HỆ

THỐNG PHANH  ............................................................................................  36

3.1 Những lưu ý khi sử dụng hệ thống phanh  .............................................  36

3.2 Quy trình chẩn đoán các hư hỏng hệ thống phanh  ................................  37

Chẩn đoán hư hỏng thông thường  ..................................................  37  3.2.1

Chẩn đoán hư hỏng bằng máy chẩn đoán chuyên dùng ................  40  3.2.2

3.3 Quy trình bảo dưỡng hệ thống phanh  ...................................................  42

Bảo dưỡng sau 5000 Km  ................................................................  42  3.3.1

Bảo dưỡng sau 10000 Km  ..............................................................  43  3.3.2

Bảo dưỡng sau 60000 Km  ..............................................................  44  3.3.3

3.4 Sửa chữa hư hỏng thường gặp của hệ thống phanh  ..............................  45

Càng phanh (Calip)  ........................................................................  45  3.4.1

Đĩa phanh  .......................................................................................  47  3.4.2

Thay xi lanh phanh chính  ...............................................................  48  3.4.3

Xả khí cho dầu phanh  .....................................................................  53  3.4.4

Thay má phanh  ...............................................................................  55  3.4.5

KẾT LUẬN    ................................................................................................  56

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ...
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: