Nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm hệ thống truyền động xe lai có tính đến trường hợp phanh tái sinhNghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu lý thuyết quá trình phanh và lý thuyết phanh  tái  sinh.  Mô  hình  hóa  và  mô  phỏng  chế  độ  hoạt  động  của  xe  khi  xét  đến phanh tái sinh. Sau đó lựa chọn phương án, tính toán thiết kế, chế tạo một hệ thống phanh tái sinh cho xe hybrid theo nguyên lý sử dụng động cơ điện ở chế độ máy phát để chuyển năng lượng phanh thu hồi được thành điện năng nạp cho bộ nguồn Lithium-ion. NỘI DUNG:


Chương 1: TỔNG QUAN  .........................................................................................  1

1.1.  Đặt vấn đề  ........................................................................................................  1

1.2.  Tình hình nghiên cứu có liên quan  ................................................................  2

1.2.1.  Tình hình nghiên cứu trên thế giới  .........................................................  2

1.2.2.  Tình hình nghiên cứu trong nước  ...........................................................  6

1.3.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  ......................................................  8

1.4.  Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài  ....................................................................  8

1.4.1.  Mục tiêu của đề tài  ...................................................................................  8

1.4.2.  Nhiệm vụ của đề tài  ..................................................................................  8

1.5.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................  9

1.5.1.  Đối tượng nghiên cứu  ...............................................................................  9

1.5.2.  Phạm vi nghiên cứu  ..................................................................................  9

1.6.  Phương pháp nghiên cứu. ..............................................................................  9

1.6.1.  Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết.  .....................................  9

1.6.2.  Phương pháp tham vấn chuyên gia  ........................................................  9

1.6.3.  Phương pháp mô hình hóa và mô phỏng  .............................................  10

1.6.4.  Phương pháp so sánh.  ............................................................................  10

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ...........................................................................  11

2.1. Khái niệm xe hybrid  .........................................................................................  11

2.2. Cấu trúc, thành phần của hệ thống truyền lực và lưu trữ năng lượng.  ......  12

2.2.1. Cấu trúc hệ thống truyền lực Hybrid xăng điện  .....................................  12

2.2.2. Các thành phần của hệ thống truyền lực và lưu trữ năng lượng  ..........  14

2.3. Phương pháp cải tạo xe nền Honda Lead thành xe Honda Lead 110cc 

hybrid  .......................................................................................................................  16

2.3.1. Thông số xe Honda Lead nguyên bản  ......................................................  16

2.3.2. Yêu cầu thiết kế và phương án cải tạo xe  ................................................  17

2.3.3. Thông số của xe sau cải tạo  .......................................................................  22 

viii

2.4. Cơ sở lý thuyết về phanh tái sinh và các phương pháp lưu trữ năng lượng 

phanh tái sinh  ..........................................................................................................  25

2.4.1. Công dụng, yêu cầu, phần loại phanh  ......................................................  25

2.4.2. Lý thuyết phanh  .........................................................................................  27

2.4.3. Lý thuyết phanh tái sinh  ...........................................................................  31

2.4.4. Các phương pháp lưu trữ năng lượng khi phanh tái sinh  .....................  38

2.5. Giới thiệu cụm motor điện BLBC ..................................................................  48

2.5.1. Cấu tạo động cơ BLDC  .............................................................................  48

2.5.2. Nguyên lý hoạt động của động cơ BLDC ................................................  49

2.5.3. Nguyên lý điều khiển động cơ BLDC  .......................................................  50

2.6. Lựa chọn mô hình mô phỏng  ..........................................................................  52

2.7. Cơ sở lý thuyết về mô hình hóa và mô phỏng  ................................................  53

2.7.1. Khái niệm và vai trò của mô hình hóa và mô phỏng hệ thống  ..............  53

2.7.2. Phân loại mô hình hóa  ...............................................................................  54

2.7.3. Phương pháp mô phỏng  ............................................................................  56

Chương 3: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ, MÔ HÌNH HÓA, MÔ 

PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG LAI CÓ TÍNH ĐẾN PHANH TÁI 

SINH  .........................................................................................................................  57

3.1. Lựa chọn phương án thiết kế hệ thống phanh tái sinh.  ................................  57

3.1.1. Lựa chọn phương án thiết kế hệ thống phanh tái sinh  ..........................  57

3.1.2. Tính toán thiết kế hệ thống phanh tái sinh. ............................................  58

3.1.3. Xác định trọng tâm xe sau khi cải tạo. ....................................................  61

3.1.4. Tính toán phanh.  ........................................................................................  63

3.1.5. Phương án điều khiển thu hồi công suất phanh.  ....................................  72

3.2. Mô hình hóa xe hybrid có phanh tái sinh.  .....................................................  75

3.2.1. Mô hình hóa người lái  ...............................................................................  75

3.2.2. Mô hình hóa động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực  .........................  76

3.2.3. Mô hình hóa động cơ điện  .........................................................................  78

3.2.4. Mô hình hóa hệ thống lưu trữ năng lượng  ..............................................  79

3.3. Mô phỏng xe máy Hybrid có hệ thống phanh tái sinh.  .................................  80

Chương 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG 

CƠ ĐIỆN BLDC THÀNH MÁY PHÁT  ...............................................................  82 

ix

4.1. Kết quả mô phỏng  ............................................................................................  82

4.2. Chế tạo mạch điều khiển động cơ BLDC có thu hồi công suất  ....................  90

4.2.1. Nguyên lý mạch điều khiển  .......................................................................  90

4.2.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý  ............................................................................  91

4.2.3. Chế tạo mạch điện của bộ điều khiển  ......................................................  93

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .............................................................  94

5.1. Kết luận  .............................................................................................................  94

5.1.1. Các kết quả đã đạt được ...........................................................................  94

5.1.2. Các hạn chế ................................................................................................  94

5.2. Kiến nghị  ...........................................................................................................  95

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................  96

PHỤ LỤC 1  ............................................................................................................  101

PHỤ LỤC 2  ............................................................................................................  103

PHỤ LỤC 3  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu lý thuyết quá trình phanh và lý thuyết phanh  tái  sinh.  Mô  hình  hóa  và  mô  phỏng  chế  độ  hoạt  động  của  xe  khi  xét  đến phanh tái sinh. Sau đó lựa chọn phương án, tính toán thiết kế, chế tạo một hệ thống phanh tái sinh cho xe hybrid theo nguyên lý sử dụng động cơ điện ở chế độ máy phát để chuyển năng lượng phanh thu hồi được thành điện năng nạp cho bộ nguồn Lithium-ion. NỘI DUNG:


Chương 1: TỔNG QUAN  .........................................................................................  1

1.1.  Đặt vấn đề  ........................................................................................................  1

1.2.  Tình hình nghiên cứu có liên quan  ................................................................  2

1.2.1.  Tình hình nghiên cứu trên thế giới  .........................................................  2

1.2.2.  Tình hình nghiên cứu trong nước  ...........................................................  6

1.3.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  ......................................................  8

1.4.  Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài  ....................................................................  8

1.4.1.  Mục tiêu của đề tài  ...................................................................................  8

1.4.2.  Nhiệm vụ của đề tài  ..................................................................................  8

1.5.  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................  9

1.5.1.  Đối tượng nghiên cứu  ...............................................................................  9

1.5.2.  Phạm vi nghiên cứu  ..................................................................................  9

1.6.  Phương pháp nghiên cứu. ..............................................................................  9

1.6.1.  Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết.  .....................................  9

1.6.2.  Phương pháp tham vấn chuyên gia  ........................................................  9

1.6.3.  Phương pháp mô hình hóa và mô phỏng  .............................................  10

1.6.4.  Phương pháp so sánh.  ............................................................................  10

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ...........................................................................  11

2.1. Khái niệm xe hybrid  .........................................................................................  11

2.2. Cấu trúc, thành phần của hệ thống truyền lực và lưu trữ năng lượng.  ......  12

2.2.1. Cấu trúc hệ thống truyền lực Hybrid xăng điện  .....................................  12

2.2.2. Các thành phần của hệ thống truyền lực và lưu trữ năng lượng  ..........  14

2.3. Phương pháp cải tạo xe nền Honda Lead thành xe Honda Lead 110cc 

hybrid  .......................................................................................................................  16

2.3.1. Thông số xe Honda Lead nguyên bản  ......................................................  16

2.3.2. Yêu cầu thiết kế và phương án cải tạo xe  ................................................  17

2.3.3. Thông số của xe sau cải tạo  .......................................................................  22 

viii

2.4. Cơ sở lý thuyết về phanh tái sinh và các phương pháp lưu trữ năng lượng 

phanh tái sinh  ..........................................................................................................  25

2.4.1. Công dụng, yêu cầu, phần loại phanh  ......................................................  25

2.4.2. Lý thuyết phanh  .........................................................................................  27

2.4.3. Lý thuyết phanh tái sinh  ...........................................................................  31

2.4.4. Các phương pháp lưu trữ năng lượng khi phanh tái sinh  .....................  38

2.5. Giới thiệu cụm motor điện BLBC ..................................................................  48

2.5.1. Cấu tạo động cơ BLDC  .............................................................................  48

2.5.2. Nguyên lý hoạt động của động cơ BLDC ................................................  49

2.5.3. Nguyên lý điều khiển động cơ BLDC  .......................................................  50

2.6. Lựa chọn mô hình mô phỏng  ..........................................................................  52

2.7. Cơ sở lý thuyết về mô hình hóa và mô phỏng  ................................................  53

2.7.1. Khái niệm và vai trò của mô hình hóa và mô phỏng hệ thống  ..............  53

2.7.2. Phân loại mô hình hóa  ...............................................................................  54

2.7.3. Phương pháp mô phỏng  ............................................................................  56

Chương 3: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ, MÔ HÌNH HÓA, MÔ 

PHỎNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG LAI CÓ TÍNH ĐẾN PHANH TÁI 

SINH  .........................................................................................................................  57

3.1. Lựa chọn phương án thiết kế hệ thống phanh tái sinh.  ................................  57

3.1.1. Lựa chọn phương án thiết kế hệ thống phanh tái sinh  ..........................  57

3.1.2. Tính toán thiết kế hệ thống phanh tái sinh. ............................................  58

3.1.3. Xác định trọng tâm xe sau khi cải tạo. ....................................................  61

3.1.4. Tính toán phanh.  ........................................................................................  63

3.1.5. Phương án điều khiển thu hồi công suất phanh.  ....................................  72

3.2. Mô hình hóa xe hybrid có phanh tái sinh.  .....................................................  75

3.2.1. Mô hình hóa người lái  ...............................................................................  75

3.2.2. Mô hình hóa động cơ đốt trong và hệ thống truyền lực  .........................  76

3.2.3. Mô hình hóa động cơ điện  .........................................................................  78

3.2.4. Mô hình hóa hệ thống lưu trữ năng lượng  ..............................................  79

3.3. Mô phỏng xe máy Hybrid có hệ thống phanh tái sinh.  .................................  80

Chương 4: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐỘNG 

CƠ ĐIỆN BLDC THÀNH MÁY PHÁT  ...............................................................  82 

ix

4.1. Kết quả mô phỏng  ............................................................................................  82

4.2. Chế tạo mạch điều khiển động cơ BLDC có thu hồi công suất  ....................  90

4.2.1. Nguyên lý mạch điều khiển  .......................................................................  90

4.2.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý  ............................................................................  91

4.2.3. Chế tạo mạch điện của bộ điều khiển  ......................................................  93

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  .............................................................  94

5.1. Kết luận  .............................................................................................................  94

5.1.1. Các kết quả đã đạt được ...........................................................................  94

5.1.2. Các hạn chế ................................................................................................  94

5.2. Kiến nghị  ...........................................................................................................  95

TÀI LIỆU THAM KHẢO  ......................................................................................  96

PHỤ LỤC 1  ............................................................................................................  101

PHỤ LỤC 2  ............................................................................................................  103

PHỤ LỤC 3  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: