Nghiên cứu một số vấn đề về môi giới mua bán bất động sản nhà ở tại Hà Nội (Trần Thị Ngoan)NỘI DUNG:


PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÔI GIỚI MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở. 3

I. Lý luận chung về môi giới mua bán bất động sản nhà ở 3

1.  Khái niệm và sự cần thiết của môi giới mua bán nhà ở 3

1.1. Khái niệm môi giới bất động sản 3

1.2. Đặc điểm của môi giới mua bán nhà ở 4

1.3. Sự cần thiết của hoạt động môi giới Bất động sản và đặc biệt là môi giới bất động sản nhà ở 6

1.4. Sự cần thiết của hoạt động môi giới trong lĩnh vực môi giới nhà ở 8

2. Các chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động môi giới Bất động sản 9

II. Quy trình thực hiện một thương vụ môi giới 10

1. Tìm kiếm thông tin về các bất động sản. 10

2. Kiểm tra và xác nhận nguồn thông tin. 11

3. Quảng cáo tin về nguồn thông tin. 11

4. Xác định các bên tham gia thương vụ. 11

5. Tiếp xúc với khách hàng- lập hồ sơ thương vụ Môi giới. 12

6. Đàm phán đi tới ký kết và thực hiện hợp đồng. 13

7. Kết thúc thương vụ và các dịch vụ sau hợp đồng. 13

III. Các kỹ năng cần thiết của nhà môi giới 13

1. Các kỹ năng của nhà môi giới 13

1.1. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng. 13

1.2. Kỹ năng thu thập thông tin. 14

1.3. Kỹ năng xử lý thông tin 14

1.4. Kỹ năng giao dịch, đàm phán với khách hàng. 15

1.5. Kỹ năng thư thoại. 15

2. Các kỹ năng của nhà môi giới chuyên nghiệp 15

2.1. Tiêu chuẩn nghề nghiệp 15

2.2. Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới 16

3. Các kỹ năng của nhà môi giới trong lĩnh vực mua bán nhà ở 17

IV. Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới mua bán nhà ở. 18

1. Xác định loại hình văn phòng 18

2.  Xác định vị trí văn phòng. 18

3. Tổ chức hoạt động 19

3.1. Chiến lược hoạt động. 19

3.2. Quảng bá cho văn phòng. 20

4. Quản trị tài chính 20

5. Quản trị nhân sự 21

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG VÀ THỰC TIỄN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VĂN PHÒNG MÔI GIỚI TẠI HÀ NỘI 22

1. Tình hình Thị trường nhà ở tại Hà Nội 22

2. Một vài nhận xét về hoạt động môi giới BĐS ở Việt Nam 23

3. Thực tiễn hoạt động của các văn phòng môi giới  nhà ở tại Hà Nội 24

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM CHUYÊN NGHIỆP HOÁ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI 28

1. Phương hướng. 28

2. Các giải pháp cơ bản để chuyên nghiệp hoá hoạt động môi giới nhà ở 30

3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm môi giới bất động sản tại Hà Nội 31

PHẦN III: KẾT LUẬN 32

PHẦN: PHỤ LỤC 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO 36LINK DOWNLOADNỘI DUNG:


PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN II: PHẦN NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MÔI GIỚI MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở. 3

I. Lý luận chung về môi giới mua bán bất động sản nhà ở 3

1.  Khái niệm và sự cần thiết của môi giới mua bán nhà ở 3

1.1. Khái niệm môi giới bất động sản 3

1.2. Đặc điểm của môi giới mua bán nhà ở 4

1.3. Sự cần thiết của hoạt động môi giới Bất động sản và đặc biệt là môi giới bất động sản nhà ở 6

1.4. Sự cần thiết của hoạt động môi giới trong lĩnh vực môi giới nhà ở 8

2. Các chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động môi giới Bất động sản 9

II. Quy trình thực hiện một thương vụ môi giới 10

1. Tìm kiếm thông tin về các bất động sản. 10

2. Kiểm tra và xác nhận nguồn thông tin. 11

3. Quảng cáo tin về nguồn thông tin. 11

4. Xác định các bên tham gia thương vụ. 11

5. Tiếp xúc với khách hàng- lập hồ sơ thương vụ Môi giới. 12

6. Đàm phán đi tới ký kết và thực hiện hợp đồng. 13

7. Kết thúc thương vụ và các dịch vụ sau hợp đồng. 13

III. Các kỹ năng cần thiết của nhà môi giới 13

1. Các kỹ năng của nhà môi giới 13

1.1. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng. 13

1.2. Kỹ năng thu thập thông tin. 14

1.3. Kỹ năng xử lý thông tin 14

1.4. Kỹ năng giao dịch, đàm phán với khách hàng. 15

1.5. Kỹ năng thư thoại. 15

2. Các kỹ năng của nhà môi giới chuyên nghiệp 15

2.1. Tiêu chuẩn nghề nghiệp 15

2.2. Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới 16

3. Các kỹ năng của nhà môi giới trong lĩnh vực mua bán nhà ở 17

IV. Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới mua bán nhà ở. 18

1. Xác định loại hình văn phòng 18

2.  Xác định vị trí văn phòng. 18

3. Tổ chức hoạt động 19

3.1. Chiến lược hoạt động. 19

3.2. Quảng bá cho văn phòng. 20

4. Quản trị tài chính 20

5. Quản trị nhân sự 21

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG VÀ THỰC TIỄN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VĂN PHÒNG MÔI GIỚI TẠI HÀ NỘI 22

1. Tình hình Thị trường nhà ở tại Hà Nội 22

2. Một vài nhận xét về hoạt động môi giới BĐS ở Việt Nam 23

3. Thực tiễn hoạt động của các văn phòng môi giới  nhà ở tại Hà Nội 24

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM CHUYÊN NGHIỆP HOÁ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI 28

1. Phương hướng. 28

2. Các giải pháp cơ bản để chuyên nghiệp hoá hoạt động môi giới nhà ở 30

3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm môi giới bất động sản tại Hà Nội 31

PHẦN III: KẾT LUẬN 32

PHẦN: PHỤ LỤC 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO 36LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: