Nghiên cứu sinh thái nhân văn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ, thành phố hồ chí minh Full (Lê Đức Tuấn)
Mục đích luận án 


Về lý luận: 

- Tìm hiểu động thái phát triển của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ qua việc khảo sát các mối quan hệ tương tác giữa hệ thống xã hội và hệ thống tự nhiên vùng rừng ngập mặn CầnGiờ theo quan điểm sinh thái nhân văn. 

- Vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống vào việc khảo sát hai hệ thống tự nhiên và xã hội, xây dựng được sơ đồ về mối quan hệ tương tác giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống xã hội để làm rõ động thái phát triển của hai hệ thống này, thể hiện cụ thể qua các hoạt động kinh tế, nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng rừng ngập mặn Cần Giờ. 

Về thực tiễn: 

- Khảo sát các luồng trao đổi năng lượng - vật chất - thông tin giữa hai hệ thống tự nhiên và xã hội trong vùng khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, từ đó xác định được động thái phát triển kinh tế xã hội dựa trên các hoạt động kinh tế nhằm khai thác nguồn tài nguyên rừng ngập mặn của cư dân Cần Giờ. 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . . . . .  . . . . . . . . . . . . 14

1.1. Khái quát tình hình nghiên cứu về sinh thái nhân văn ở nước ngoài . . . 14 

1.2. Khái quát tình hình nghiên cứu về sinh thái nhân văn trong nước . . . . 17 

1.3. Luận điểm về hệ sinh thái nhân văn . . . . . . .  . . . . . . 19 

1.4. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị kinh tế hàng hóa dịch vụ 

tài nguyên môi trường . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 26 

CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP   

NGHIÊN CỨU . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  33

2.1. Địa điểm nghiên cứu . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 33 

2.2. Nội dung nghiên cứu . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . 33 

2.3. Phương pháp nghiên cứu . . .  . . . . . . .  . . . . . . . 34 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN . . . .  . . 40

3.1. Luận điểm của tác giả về hệ sinh thái nhân văn . . .  . . . . . 40 

3.2. Hệ sinh thái nhân văn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ . . 47 

3.3. Phân tích động thái phát triển của hệ sinh thái nhân văn khu dự 

trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ . . . .  . . . . .  . . . . 81 

3

3.4. Các định hướng và giải pháp cần thiết để phát triểnbền vững hệ 

sinh thái nhân văn khu dự trữ sinh quyểnrừng ngập mặn Cần Giờ . . . . 107 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. . . . . . . .  . . . .  . . . .119 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . . . . . . . . . 122 

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . . . .  . . . . . . . . . 127 

PHỤ LỤC .
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)
Mục đích luận án 


Về lý luận: 

- Tìm hiểu động thái phát triển của khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ qua việc khảo sát các mối quan hệ tương tác giữa hệ thống xã hội và hệ thống tự nhiên vùng rừng ngập mặn CầnGiờ theo quan điểm sinh thái nhân văn. 

- Vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống vào việc khảo sát hai hệ thống tự nhiên và xã hội, xây dựng được sơ đồ về mối quan hệ tương tác giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống xã hội để làm rõ động thái phát triển của hai hệ thống này, thể hiện cụ thể qua các hoạt động kinh tế, nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng rừng ngập mặn Cần Giờ. 

Về thực tiễn: 

- Khảo sát các luồng trao đổi năng lượng - vật chất - thông tin giữa hai hệ thống tự nhiên và xã hội trong vùng khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, từ đó xác định được động thái phát triển kinh tế xã hội dựa trên các hoạt động kinh tế nhằm khai thác nguồn tài nguyên rừng ngập mặn của cư dân Cần Giờ. 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . . . . .  . . . . . . . . . . . . 14

1.1. Khái quát tình hình nghiên cứu về sinh thái nhân văn ở nước ngoài . . . 14 

1.2. Khái quát tình hình nghiên cứu về sinh thái nhân văn trong nước . . . . 17 

1.3. Luận điểm về hệ sinh thái nhân văn . . . . . . .  . . . . . . 19 

1.4. Tổng quan về các phương pháp đánh giá giá trị kinh tế hàng hóa dịch vụ 

tài nguyên môi trường . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 26 

CHƯƠNG 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP   

NGHIÊN CỨU . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  33

2.1. Địa điểm nghiên cứu . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 33 

2.2. Nội dung nghiên cứu . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . 33 

2.3. Phương pháp nghiên cứu . . .  . . . . . . .  . . . . . . . 34 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN . . . .  . . 40

3.1. Luận điểm của tác giả về hệ sinh thái nhân văn . . .  . . . . . 40 

3.2. Hệ sinh thái nhân văn khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ . . 47 

3.3. Phân tích động thái phát triển của hệ sinh thái nhân văn khu dự 

trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ . . . .  . . . . .  . . . . 81 

3

3.4. Các định hướng và giải pháp cần thiết để phát triểnbền vững hệ 

sinh thái nhân văn khu dự trữ sinh quyểnrừng ngập mặn Cần Giờ . . . . 107 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. . . . . . . .  . . . .  . . . .119 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . . . . . . . . . 122 

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . . . . . .  . . . . . . . . . 127 

PHỤ LỤC .
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: