PHÂN TÍCH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY SABECO (Nguyễn Thị Ngọc Anh)

 


I. MỞ ĐẦU

1) Tên doanh nghiệp

2) Những lĩnh vực hoạt động

3) Ngày, tháng, năm thành lập

4) Phương pháp kinh doanh

5) Mô tả sản phẩm dịch vụ

II. NỘI DUNG SỨ MỆNH

1) Các mục tiêu của doanh nghiệp

2) Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

3) Các rủi ro kinh doanh

III. BAN QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ

IV. PHÂN TÍCH DOANH SỐ BÁN HÀNG

1) Phân tích doanh số các sản phẩm dịch vụ tiềm năng trong tuong lai

2) Phân tích nguyên nhân tăng giảm doanh số các sản phẩm dịch vụ chủ yếu

3) Phân tích doanh số theo những phân khúc thị trường trọng tâm hay khách hàng lớn nhất

4) Phân tích những dao động doanh số theo yếu tố thời vụ

V. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

1) Sơ lược về thị trường

2) Sự tăng trưởng sản phẩm dịch vụ của thị trường hiện tại

3) Phân khúc thị trường trong tương lai

VI. PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

1) Các phân khúc thị trường hiện tại

2) Các phân khúc thị trường tương lai

VII. PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

1) Sơ lược về đối thủ cạnh tranh

2) Mục tiêu, chiến lược của đối thủ cạnh tranh

3) Liệt kê các đối thủ cạnh tranh, tại sao khách hàng lại mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

4) Phân tích SWOT, dự đoán phản ứng của đối thủ cạnh tranh

VIII. KẾ HOẠCH MARKETING

1) Mục tiêu, chiến lược marketing

2) Kế hoạch thực hiện marketing

3) Triển khai thực hiện kế hoạch
 


I. MỞ ĐẦU

1) Tên doanh nghiệp

2) Những lĩnh vực hoạt động

3) Ngày, tháng, năm thành lập

4) Phương pháp kinh doanh

5) Mô tả sản phẩm dịch vụ

II. NỘI DUNG SỨ MỆNH

1) Các mục tiêu của doanh nghiệp

2) Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

3) Các rủi ro kinh doanh

III. BAN QUẢN LÝ VÀ NHÂN SỰ

IV. PHÂN TÍCH DOANH SỐ BÁN HÀNG

1) Phân tích doanh số các sản phẩm dịch vụ tiềm năng trong tuong lai

2) Phân tích nguyên nhân tăng giảm doanh số các sản phẩm dịch vụ chủ yếu

3) Phân tích doanh số theo những phân khúc thị trường trọng tâm hay khách hàng lớn nhất

4) Phân tích những dao động doanh số theo yếu tố thời vụ

V. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

1) Sơ lược về thị trường

2) Sự tăng trưởng sản phẩm dịch vụ của thị trường hiện tại

3) Phân khúc thị trường trong tương lai

VI. PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

1) Các phân khúc thị trường hiện tại

2) Các phân khúc thị trường tương lai

VII. PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

1) Sơ lược về đối thủ cạnh tranh

2) Mục tiêu, chiến lược của đối thủ cạnh tranh

3) Liệt kê các đối thủ cạnh tranh, tại sao khách hàng lại mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

4) Phân tích SWOT, dự đoán phản ứng của đối thủ cạnh tranh

VIII. KẾ HOẠCH MARKETING

1) Mục tiêu, chiến lược marketing

2) Kế hoạch thực hiện marketing

3) Triển khai thực hiện kế hoạch
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: