Phân tích thiết kế quản lý khách sạn - Khảo sát tại Khách sạn Bình Minh - TPHCM (GVHD Nguyễn Gia Tuấn Anh)Công nghệ thông tin phát triển một cách nhanh chóng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. việc quản lí kinh tế trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Do đó vấn đề tự động hóa trở nên quang trọng và cần thiết. phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin là môn học đáp ứng được yêu cầu trên. Sau khi đươc sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn là thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh. Nhóm chúng em đã thực hiện đề tài “Quản Lí Khách Sạn”.  Do  sự hiểu biết của chúng em về lỉnh vực này còn chưa sâu sắc nên sẽ có ai sót nên chúng em mong thầy thông cảm và góp ý kiến thêm cho chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và sự giúp đỡ của thầy.


NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU 1

1. MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỀ TÀI 3

1.1. Mục tiêu: 3

1.2. Phạm vi: 3

2. KHẢO SÁT 4

3. PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU 9

3.1. Phát hiện, mô tả thực thể 9

3.2. Mô hình ERD: 12

3.3. Phát hiện, mô tả ràng buộc giữa các quan hệ: 13

3.4. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: 14

3.5. Mô tả chi tiết quan hệ: 15

3.1.1. Mô tả chi tiết quan hệ KHACHHANG 15

3.1.2. Mô tả chi tiết quan hệ XEKHACH 15

3.1.3. Mô tả chi tiết quan hệ LOAIPHONG 15

3.1.4. Mô tả chi tiết quan hệ  PHONG 16

3.1.5. Mô tả chi tiết quan hệ KHUVUC 16

3.1.6. Mô tả chi tiết quan hệ DONGIA 16

3.1.7. Mô tả chi tiết quan hệ CHUCVU 17

3.1.8. Mô tả chi tiết quan hệ NHANVIEN 17

3.1.9. Mô tả chi tiết quan hệ BANGLUONG 17

3.1.10. Mô tả chi tiết quan hệ CT_PDANGKY 18

3.1.11. Mô tả chi tiết quan hệ P_DANGKY 18

3.1.12. Mô tả chi tiết quan hệ HOADON 18

3.1.13. Mô tả chi tiết quan hệ CHITIET_HD 19

3.1.14. Mô tả chi tiết quan hệ PHIEUCHI 19

3.1.15. Mô tả chi tiết quan hệ CT_PHIEUCHI 19

3.1.16. Mô tả chi tiết quan hệ P_KIEMKE 20

3.1.17. Mô tả chi tiết quan hệ DICHVU 20

3.1.18. Mô tả chi tiết quan hệ DVSUDUNG 20

3.1.19. Mô tả bảng tổng kết: 21

3.6. Chuẩn hóa các quan hệ: 24

3.7. Mô hình tổng quan các chức năng: 24

3.8. Thiết kế Form: 24

3.9. Mô tả ô xủ lý, kho dữ liệu 33

3.10. Giải thuật cho các ô xử lý: 46

4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 52

4.1. Thiết kế Menu 56

4.2. Thiết kế Report 62

5. ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM 64

5.1. Ưu điểm 64

5.2. Khuyết điểm 64

6. PHÂN CÔNG 64

LỜI CÁM ƠN: 65

1. MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.1. Mục tiêu:

Dựa vào những kiến thức học được từ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, đồ án sẽ phân tích thiết kế hệ thống khách sạn nhà nghĩ nhằm mục đích tạo một hệ thống quản lý việc kính doanh một khách sạn bao gồm các chức năng:

- Quản lý khách hàng

- Quản lý việc đăng ký thuê phòng và trả phòng.

- Quản lý hiện trạng từng phòng.

- Quản lý các dịch vụ khách sạn cung cấp.

- Quản lý tài chính thu chi của khách sạn.

- Quản lý nhân viên.

1.2. Phạm vi:

- Đồ án được thực hiện theo phạm vi yêu cầu của môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và những mục tiêu nêu trên.


- Đồ án chỉ thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết để thiết kế mô hình và tổ chức dữ liệu chưa tiến hành thực hiện lập trình, phần này thuộc về một phạm vi khác để phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh.


- Do phạm vi và khả năng nên chúng em chỉ khảo sát và phân tích việc quản lý  khách sạn có mô hình vừa và nhỏ. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể mở rộng mô hình này cho hệ thống khách sạn  có qui mô lớn


2. KHẢO SÁT

Để thực hiện đồ án chúng em đã tiến hành khảo sát tại khách sạn Bình Minh 127 – Phạm Thế Hiển - Quận 8 – TPHCM để tìm hiểu thông tin, qui trình hoạt động, tổ chức nhân sự của một khách sạn. Ngoài ra chúng em còn tìm hiểu và tham khảo thông tìn trên mạng của một số khách sạn khác để có thể hoàn chỉnh hơn những đặc tả cho mô hình quản lý này.


Công nghệ thông tin phát triển một cách nhanh chóng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. việc quản lí kinh tế trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Do đó vấn đề tự động hóa trở nên quang trọng và cần thiết. phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin là môn học đáp ứng được yêu cầu trên. Sau khi đươc sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn là thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh. Nhóm chúng em đã thực hiện đề tài “Quản Lí Khách Sạn”.  Do  sự hiểu biết của chúng em về lỉnh vực này còn chưa sâu sắc nên sẽ có ai sót nên chúng em mong thầy thông cảm và góp ý kiến thêm cho chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và sự giúp đỡ của thầy.


NỘI DUNG:


LỜI NÓI ĐẦU 1

1. MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỀ TÀI 3

1.1. Mục tiêu: 3

1.2. Phạm vi: 3

2. KHẢO SÁT 4

3. PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU 9

3.1. Phát hiện, mô tả thực thể 9

3.2. Mô hình ERD: 12

3.3. Phát hiện, mô tả ràng buộc giữa các quan hệ: 13

3.4. Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ: 14

3.5. Mô tả chi tiết quan hệ: 15

3.1.1. Mô tả chi tiết quan hệ KHACHHANG 15

3.1.2. Mô tả chi tiết quan hệ XEKHACH 15

3.1.3. Mô tả chi tiết quan hệ LOAIPHONG 15

3.1.4. Mô tả chi tiết quan hệ  PHONG 16

3.1.5. Mô tả chi tiết quan hệ KHUVUC 16

3.1.6. Mô tả chi tiết quan hệ DONGIA 16

3.1.7. Mô tả chi tiết quan hệ CHUCVU 17

3.1.8. Mô tả chi tiết quan hệ NHANVIEN 17

3.1.9. Mô tả chi tiết quan hệ BANGLUONG 17

3.1.10. Mô tả chi tiết quan hệ CT_PDANGKY 18

3.1.11. Mô tả chi tiết quan hệ P_DANGKY 18

3.1.12. Mô tả chi tiết quan hệ HOADON 18

3.1.13. Mô tả chi tiết quan hệ CHITIET_HD 19

3.1.14. Mô tả chi tiết quan hệ PHIEUCHI 19

3.1.15. Mô tả chi tiết quan hệ CT_PHIEUCHI 19

3.1.16. Mô tả chi tiết quan hệ P_KIEMKE 20

3.1.17. Mô tả chi tiết quan hệ DICHVU 20

3.1.18. Mô tả chi tiết quan hệ DVSUDUNG 20

3.1.19. Mô tả bảng tổng kết: 21

3.6. Chuẩn hóa các quan hệ: 24

3.7. Mô hình tổng quan các chức năng: 24

3.8. Thiết kế Form: 24

3.9. Mô tả ô xủ lý, kho dữ liệu 33

3.10. Giải thuật cho các ô xử lý: 46

4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 52

4.1. Thiết kế Menu 56

4.2. Thiết kế Report 62

5. ĐÁNH GIÁ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM 64

5.1. Ưu điểm 64

5.2. Khuyết điểm 64

6. PHÂN CÔNG 64

LỜI CÁM ƠN: 65

1. MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.1. Mục tiêu:

Dựa vào những kiến thức học được từ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, đồ án sẽ phân tích thiết kế hệ thống khách sạn nhà nghĩ nhằm mục đích tạo một hệ thống quản lý việc kính doanh một khách sạn bao gồm các chức năng:

- Quản lý khách hàng

- Quản lý việc đăng ký thuê phòng và trả phòng.

- Quản lý hiện trạng từng phòng.

- Quản lý các dịch vụ khách sạn cung cấp.

- Quản lý tài chính thu chi của khách sạn.

- Quản lý nhân viên.

1.2. Phạm vi:

- Đồ án được thực hiện theo phạm vi yêu cầu của môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin và những mục tiêu nêu trên.


- Đồ án chỉ thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết để thiết kế mô hình và tổ chức dữ liệu chưa tiến hành thực hiện lập trình, phần này thuộc về một phạm vi khác để phát triển thành một ứng dụng hoàn chỉnh.


- Do phạm vi và khả năng nên chúng em chỉ khảo sát và phân tích việc quản lý  khách sạn có mô hình vừa và nhỏ. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể mở rộng mô hình này cho hệ thống khách sạn  có qui mô lớn


2. KHẢO SÁT

Để thực hiện đồ án chúng em đã tiến hành khảo sát tại khách sạn Bình Minh 127 – Phạm Thế Hiển - Quận 8 – TPHCM để tìm hiểu thông tin, qui trình hoạt động, tổ chức nhân sự của một khách sạn. Ngoài ra chúng em còn tìm hiểu và tham khảo thông tìn trên mạng của một số khách sạn khác để có thể hoàn chỉnh hơn những đặc tả cho mô hình quản lý này.
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: