Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo dưỡng máy bay tại công ty tnhh kỹ thuật máy bay việt nam (Dương Tuấn Sơn)Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo dưỡng máy bay tại công ty tnhh kỹ thuật máy bay việt nam (Dương Tuấn Sơn)


NỘI DUNG:


1.1 Khái niệm vềchất lượng dịch vụ  ----------------------------------------------------------- 9

1.1.1 Khái niệm vềdịch vụ  ------------------------------------------------------------------ 9

1.1.2 Đặc điểm của dịch vụ  ------------------------------------------------------------------ 9

1.1.3 Chất lượng dịch vụ  --------------------------------------------------------------------- 10

1.1.4 Năm khoảng cách nhận thức chất lượng dịch vụ  ----------------------------------------11

1.2 Quản lý chất lượng dịch vụ -------------------------------------------------------------------------15

1.2.1 Khái niệm vềquản lý chất lượng  ---------------------------------------------------- 15

1.2.2 Các giai đoạn phát triển của quản lý chất lượng  ---------------------------------- 17

1.2.2.1 Phương pháp kiểm tra chất lượng-Sựphù hợp (Quality Control-QC)  ---- 17

1.2.2.2Phương  pháp  kiểm  soát  chất  lượng  toàn  diện  (  Total  Quality  ControlTQC)  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17

1.2.2.3Phương pháp quản lý chất lượng tổng thể( Total Quality ManagementTQM)  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18

1.2.3 Chi phí của chất lượng  ---------------------------------------------------------------- 19

1.2.3.1 Khái niệm  ------------------------------------------------------------------------- 19

1.2.3.2 Phân loại chi phí chất lượng-----------------------------------------------------------19

1.2.3.3 Phương pháp xác định chi phí chất lượng  ------------------------------------------20

1.3Chất lượng dịch vụsửa chữa bảo dưỡng máy bay  --------------------------------------- 21

1.3.1 Khái niệm dịch vụbảo dưỡng -------------------------------------------------------- 21

1.3.1.1 Dịch vụbảo dưỡng ngoại trường  ---------------------------------------------- 22

1.3.1.2 Dịch vụbảo dưỡng nội trường  ------------------------------------------------- 22

1.3.2 Những vấn đềchất lượng trong bảo dưỡng máy bay  ----------------------------- 23

1.3.2.1 Sựphát triển của nhu cầu bảo dưỡng máy bay ------------------------------- 23

1.3.2.2 Mục đích của quản lý dịch vụbảo dưỡng ------------------------------------- 26

1.3.2.3 Chi phí chất lượng bảo dưỡng máy bay  --------------------------------------- 31

1.3.2.4 Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụsửa chữa bảo dưỡng ------------- 31 

Dương Tuấn Sơn QTKD2009-2012

2

Luận văn thạc sỹquản trịkinh doanh

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sửa chữa bảo dưỡng máy bay  ---------------- 32

1.4.1 Nhân tốcon người  --------------------------------------------------------------------- 32

1.4.2 Máy móc thiết bịphục vụbảo dưỡng------------------------------------------------ 33

1.4.3 Vấn đềvềphương pháp tổchức quản lý -------------------------------------------- 34

1.4.4 Vấn đềcung cấp vật tư khí tài  ------------------------------------------------------- 35

Kết luận chương 1  ------------------------------------------------------------------------------ 36

CHƯƠNG  2:  PHÂN  TÍCH  THỰC  TRẠNG  CHẤT  LƯỢNG  DỊCH  VỤ BẢO 

DƯỠNG, SỬA CHỮA TẠI CÔNG TY KỸTHUẬT MÁY BAY VIỆT NAM

2.1 Giới thiệu lịch sửcông ty--------------------------------------------------------------------- 37

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển------------------------------------------------------ 37

2.1.2 Cơ cấu tổchức của Công ty ------------------------------------------------------------ 40

2.2 Giới thiệu vềbộphận đảm bảo chất lượng của Công ty --------------------------------- 41

2.2.1 Cơ cấu tổchức bộphận quản lý chất lượng ------------------------------------------ 41

2.2.2 Chức năng nhiệm vụchính của ban đảm bảo chất lượng--------------------------- 42

2.3. Quy trình cung cấp dịch vụsửa chữa bảo dưỡng ----------------------------------------- 44

2.3.1 Dịch vụbảo dưỡng ngoại trường ------------------------------------------------------ 44

2.3.2 Dịch vụbảo dưỡng nội trường --------------------------------------------------------- 44

2.4 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh ---------------------------------------------------- 48

2.4.1---------------------------------------------------------------------------------------------- K

ết quảhoạt động kinh doanh trong năm 2011  ------------------------------------- 48

2.4.2Kết quảhoạt động ngoại trường năm 2011  ------------------------------------------ 48

2.4.3Kết quảhoạt động nội trường năm 2011  ---------------------------------------------- 52

2.5 Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụbảo dưỡng, sửa chữa của Công ty  ---------- 53

2.5.1 Phân tích thực trạng cơ sởvật chất nhà xưởng tại hai trung tâm chính  ---------- 53

2.5.1.1 Cởsởvật chất, mặt bằng tại Hà Nội  ---------------------------------------------- 53 

Dương Tuấn Sơn QTKD2009-2012

3

Luận văn thạc sỹquản trịkinh doanh

2.5.1.2 Cơ sởnhà xưởng mặt bằng tại Thành phốHồChí Minh  ---------------------- 57

2.5.2 Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũnhân viên kỹthuật ----------------------- 60

2.5.3 Chất lượng cung cấp dịch vụtại sân bay Nội Bài ----------------------------------- 62

2.5.4Phân tích thực trạng vềcung cấp khí tài vật tư -------------------------------------- 67

Kết luận chương 2  ------------------------------------------------------------------------------- 69

CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH 

VỤBẢO DƯỠNG MÁY BAY TẠI CÔNG TY TNHH KỸTHUẬT MÁY BAY 

VIỆT NAM

3.1 Mục tiêu và định hướng cần đạt được  ----------------------------------------------------- 70

3.2 Biện pháp  -------------------------------------------------------------------------------------- 70

3.2.1 Giải pháp 1: Xây dựng quy trình đánh giá chất lượng công việc  --------------- 70

3.2.1.1 Cơ sởthực tiễn của giải pháp ------------------------------------------------------ 70

3.2.1.2 Mục tiêu ------------------------------------------------------------------------------- 71

3.2.1.3 Nội dung của giải pháp-------------------------------------------------------------- 72

3.2.1.4 Lợi ích kỳvọng ---------------------------------------------------------------------- 73

3.2. 2 Giải pháp 2: Đào tạo bổxung nguồn nhân lực -------------------------------------- 73

3.2.2.1 Cơ sởthực tiễn của giải pháp ------------------------------------------------------ 73

3.2.2.2 Mục tiêu ------------------------------------------------------------------------------- 73

3.2.2.3 Nội dung của giải pháp-------------------------------------------------------------- 73

3.2.2.4 Lợi ích kỳvọng ---------------------------------------------------------------------- 76

3.2.3 Giải pháp 3: Quản lý định mức lưu kho ---------------------------------------------- 76

3.2.3.1 Cơ sởthực tiễn của giải pháp ------------------------------------------------------ 76

3.2.3.2 Mục tiêu ------------------------------------------------------------------------------- 77

3.2.3.3 Nội dung của giải pháp-------------------------------------------------------------- 77

3.2.3.4 Lợi ích kỳvọng ---------------------------------------------------------------------- 78

3.2.4 Giải pháp 4:Xây dựng chương trình Độtin cậy ------------------------------------ 79

3.2.3.1. Mục tiêu -
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo dưỡng máy bay tại công ty tnhh kỹ thuật máy bay việt nam (Dương Tuấn Sơn)


NỘI DUNG:


1.1 Khái niệm vềchất lượng dịch vụ  ----------------------------------------------------------- 9

1.1.1 Khái niệm vềdịch vụ  ------------------------------------------------------------------ 9

1.1.2 Đặc điểm của dịch vụ  ------------------------------------------------------------------ 9

1.1.3 Chất lượng dịch vụ  --------------------------------------------------------------------- 10

1.1.4 Năm khoảng cách nhận thức chất lượng dịch vụ  ----------------------------------------11

1.2 Quản lý chất lượng dịch vụ -------------------------------------------------------------------------15

1.2.1 Khái niệm vềquản lý chất lượng  ---------------------------------------------------- 15

1.2.2 Các giai đoạn phát triển của quản lý chất lượng  ---------------------------------- 17

1.2.2.1 Phương pháp kiểm tra chất lượng-Sựphù hợp (Quality Control-QC)  ---- 17

1.2.2.2Phương  pháp  kiểm  soát  chất  lượng  toàn  diện  (  Total  Quality  ControlTQC)  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17

1.2.2.3Phương pháp quản lý chất lượng tổng thể( Total Quality ManagementTQM)  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 18

1.2.3 Chi phí của chất lượng  ---------------------------------------------------------------- 19

1.2.3.1 Khái niệm  ------------------------------------------------------------------------- 19

1.2.3.2 Phân loại chi phí chất lượng-----------------------------------------------------------19

1.2.3.3 Phương pháp xác định chi phí chất lượng  ------------------------------------------20

1.3Chất lượng dịch vụsửa chữa bảo dưỡng máy bay  --------------------------------------- 21

1.3.1 Khái niệm dịch vụbảo dưỡng -------------------------------------------------------- 21

1.3.1.1 Dịch vụbảo dưỡng ngoại trường  ---------------------------------------------- 22

1.3.1.2 Dịch vụbảo dưỡng nội trường  ------------------------------------------------- 22

1.3.2 Những vấn đềchất lượng trong bảo dưỡng máy bay  ----------------------------- 23

1.3.2.1 Sựphát triển của nhu cầu bảo dưỡng máy bay ------------------------------- 23

1.3.2.2 Mục đích của quản lý dịch vụbảo dưỡng ------------------------------------- 26

1.3.2.3 Chi phí chất lượng bảo dưỡng máy bay  --------------------------------------- 31

1.3.2.4 Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụsửa chữa bảo dưỡng ------------- 31 

Dương Tuấn Sơn QTKD2009-2012

2

Luận văn thạc sỹquản trịkinh doanh

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sửa chữa bảo dưỡng máy bay  ---------------- 32

1.4.1 Nhân tốcon người  --------------------------------------------------------------------- 32

1.4.2 Máy móc thiết bịphục vụbảo dưỡng------------------------------------------------ 33

1.4.3 Vấn đềvềphương pháp tổchức quản lý -------------------------------------------- 34

1.4.4 Vấn đềcung cấp vật tư khí tài  ------------------------------------------------------- 35

Kết luận chương 1  ------------------------------------------------------------------------------ 36

CHƯƠNG  2:  PHÂN  TÍCH  THỰC  TRẠNG  CHẤT  LƯỢNG  DỊCH  VỤ BẢO 

DƯỠNG, SỬA CHỮA TẠI CÔNG TY KỸTHUẬT MÁY BAY VIỆT NAM

2.1 Giới thiệu lịch sửcông ty--------------------------------------------------------------------- 37

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển------------------------------------------------------ 37

2.1.2 Cơ cấu tổchức của Công ty ------------------------------------------------------------ 40

2.2 Giới thiệu vềbộphận đảm bảo chất lượng của Công ty --------------------------------- 41

2.2.1 Cơ cấu tổchức bộphận quản lý chất lượng ------------------------------------------ 41

2.2.2 Chức năng nhiệm vụchính của ban đảm bảo chất lượng--------------------------- 42

2.3. Quy trình cung cấp dịch vụsửa chữa bảo dưỡng ----------------------------------------- 44

2.3.1 Dịch vụbảo dưỡng ngoại trường ------------------------------------------------------ 44

2.3.2 Dịch vụbảo dưỡng nội trường --------------------------------------------------------- 44

2.4 Phân tích kết quảhoạt động kinh doanh ---------------------------------------------------- 48

2.4.1---------------------------------------------------------------------------------------------- K

ết quảhoạt động kinh doanh trong năm 2011  ------------------------------------- 48

2.4.2Kết quảhoạt động ngoại trường năm 2011  ------------------------------------------ 48

2.4.3Kết quảhoạt động nội trường năm 2011  ---------------------------------------------- 52

2.5 Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụbảo dưỡng, sửa chữa của Công ty  ---------- 53

2.5.1 Phân tích thực trạng cơ sởvật chất nhà xưởng tại hai trung tâm chính  ---------- 53

2.5.1.1 Cởsởvật chất, mặt bằng tại Hà Nội  ---------------------------------------------- 53 

Dương Tuấn Sơn QTKD2009-2012

3

Luận văn thạc sỹquản trịkinh doanh

2.5.1.2 Cơ sởnhà xưởng mặt bằng tại Thành phốHồChí Minh  ---------------------- 57

2.5.2 Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũnhân viên kỹthuật ----------------------- 60

2.5.3 Chất lượng cung cấp dịch vụtại sân bay Nội Bài ----------------------------------- 62

2.5.4Phân tích thực trạng vềcung cấp khí tài vật tư -------------------------------------- 67

Kết luận chương 2  ------------------------------------------------------------------------------- 69

CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH 

VỤBẢO DƯỠNG MÁY BAY TẠI CÔNG TY TNHH KỸTHUẬT MÁY BAY 

VIỆT NAM

3.1 Mục tiêu và định hướng cần đạt được  ----------------------------------------------------- 70

3.2 Biện pháp  -------------------------------------------------------------------------------------- 70

3.2.1 Giải pháp 1: Xây dựng quy trình đánh giá chất lượng công việc  --------------- 70

3.2.1.1 Cơ sởthực tiễn của giải pháp ------------------------------------------------------ 70

3.2.1.2 Mục tiêu ------------------------------------------------------------------------------- 71

3.2.1.3 Nội dung của giải pháp-------------------------------------------------------------- 72

3.2.1.4 Lợi ích kỳvọng ---------------------------------------------------------------------- 73

3.2. 2 Giải pháp 2: Đào tạo bổxung nguồn nhân lực -------------------------------------- 73

3.2.2.1 Cơ sởthực tiễn của giải pháp ------------------------------------------------------ 73

3.2.2.2 Mục tiêu ------------------------------------------------------------------------------- 73

3.2.2.3 Nội dung của giải pháp-------------------------------------------------------------- 73

3.2.2.4 Lợi ích kỳvọng ---------------------------------------------------------------------- 76

3.2.3 Giải pháp 3: Quản lý định mức lưu kho ---------------------------------------------- 76

3.2.3.1 Cơ sởthực tiễn của giải pháp ------------------------------------------------------ 76

3.2.3.2 Mục tiêu ------------------------------------------------------------------------------- 77

3.2.3.3 Nội dung của giải pháp-------------------------------------------------------------- 77

3.2.3.4 Lợi ích kỳvọng ---------------------------------------------------------------------- 78

3.2.4 Giải pháp 4:Xây dựng chương trình Độtin cậy ------------------------------------ 79

3.2.3.1. Mục tiêu -
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: