SÁCH - Các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học hữu cơ - Tập 1. Cơ sở lý thuyết các phương pháp phổ (Nguyễn Đình Thành)Cuốn sách Cơ sở các phương pháp phô ứng dụng trong hoá học hữu cơ được biên soạn dựa vào chương trình khung của các môn học “Các phương pháp vật lí và hoá lí ứng dụng trong hoá học” (phần các phương pháp phổ) và “Phương pháp nghiên círu các hợp chất có hoạt tính sinh học” dành cho sinh viên năm thứ ba ngành Hoá dược, môn học “ứng dụng các phương pháp phố trong hoá học hữu cơ” và “Phương pháp nghiên cứu hoá học hữu cơ” cùa sinh viên năm thứ tư ngành Hoá học, cũng như môn học “Các phương pháp vật lí và hoá lí ứng dụng trong hoá học” (phần các phương pháp phổ) dành cho học viên cao học ngành Hoá học và môn học “Những chương chọn lọc của phương pháp phố hiện đại trong hóa hữu cơ” dành cho nghiên cứu sinh ngành Hoá học hữu cơ. 

Trong khi biên soạn cuốn sách này, tác giả đã cố gắng bám sát chương trình chi tiết của môn học các phương pháp phổ, với mục đích giúp cho người học có the theo dõi được bài giảng trên lớp, đồng thời có thể tự nghiên cứu trong suốt quá trình học môn học này. Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 15 chương, được chia thành hai tập như sau: + Tập 1-Cơ sở các phương pháp phổ, từ Chương 1 đến Chương 9. + Tập 2-Các phương pháp phổ NMR nâng cao, từ Chương 10 đến Chương 15.

Cuốn sách Cơ sở các phương pháp phô ứng dụng trong hoá học hữu cơ được biên soạn dựa vào chương trình khung của các môn học “Các phương pháp vật lí và hoá lí ứng dụng trong hoá học” (phần các phương pháp phổ) và “Phương pháp nghiên círu các hợp chất có hoạt tính sinh học” dành cho sinh viên năm thứ ba ngành Hoá dược, môn học “ứng dụng các phương pháp phố trong hoá học hữu cơ” và “Phương pháp nghiên cứu hoá học hữu cơ” cùa sinh viên năm thứ tư ngành Hoá học, cũng như môn học “Các phương pháp vật lí và hoá lí ứng dụng trong hoá học” (phần các phương pháp phổ) dành cho học viên cao học ngành Hoá học và môn học “Những chương chọn lọc của phương pháp phố hiện đại trong hóa hữu cơ” dành cho nghiên cứu sinh ngành Hoá học hữu cơ. 

Trong khi biên soạn cuốn sách này, tác giả đã cố gắng bám sát chương trình chi tiết của môn học các phương pháp phổ, với mục đích giúp cho người học có the theo dõi được bài giảng trên lớp, đồng thời có thể tự nghiên cứu trong suốt quá trình học môn học này. Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 15 chương, được chia thành hai tập như sau: + Tập 1-Cơ sở các phương pháp phổ, từ Chương 1 đến Chương 9. + Tập 2-Các phương pháp phổ NMR nâng cao, từ Chương 10 đến Chương 15.M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: