SÁCH - KỸ THUẬT XENLULÔ VÀ GIẤY (Nguyễn Thị Ngọc Bích)Đây là tài liệu chuyên ngành cho sinh viên ngành Hóa học. 


NỘI DUNG:


Chương 1  Giới thiệu

Chương 2  Thành phần và tính chất của gỗ

Chương 3  Bột cơ học

Chương 4  Bột sulfat

Chương 5  Thu hồi tác chất từ dịch đen và xử lý bột sau khi nấu

Chương 6  Bột sulfit

Chương 7  Bột giấy thu hồi và sợi phi gỗ

Chương 8  Tẩy trắng bột giấy

Chương 9  Chuẩn bị huyền phù bột cho máy xeo

Chương 10 Phụ gia sử dụng trong công nghiệp giấy

Chương 11  Máy xeo phần ướt

Chương 12  Máy xeo phần khô - sấy và xử lý bề mặt giấy

Chương 13  Sản xuất các tông và giấy

Chương 14  Công nghiệp giấy và vấn đề ô nhiễm môi trường 

 LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Đây là tài liệu chuyên ngành cho sinh viên ngành Hóa học. 


NỘI DUNG:


Chương 1  Giới thiệu

Chương 2  Thành phần và tính chất của gỗ

Chương 3  Bột cơ học

Chương 4  Bột sulfat

Chương 5  Thu hồi tác chất từ dịch đen và xử lý bột sau khi nấu

Chương 6  Bột sulfit

Chương 7  Bột giấy thu hồi và sợi phi gỗ

Chương 8  Tẩy trắng bột giấy

Chương 9  Chuẩn bị huyền phù bột cho máy xeo

Chương 10 Phụ gia sử dụng trong công nghiệp giấy

Chương 11  Máy xeo phần ướt

Chương 12  Máy xeo phần khô - sấy và xử lý bề mặt giấy

Chương 13  Sản xuất các tông và giấy

Chương 14  Công nghiệp giấy và vấn đề ô nhiễm môi trường 

 LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: