SÁCH - Lý thuyết tài chính công Full (Sử Đình Thành Cb)Chương 1: Khu vực công và tài chính công Khu vực công Khái niệm và đặc điểm tài chính công Sự phát triển tài chính công Bản chất và chức năng tài chính công Vai trò của tài chính công trong hệ thống tài chính quốc gia Chương 2: Hiệu quả và công bằng trong phân phối Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc Hiệu quả Pareto Các định lý về hiệu quả trong kinh tế học phúc lợi Mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng 

Chương 3: Hàng hóa công và chi tiêu công Hàng hóa công Khái niệm và vai trò chi tiêu công Đánh giá chi tiêu công Quản lý chi tiêu công Chương 4: Phân tích lợi ích chi phí dự án công Khái niệm phương pháp phân tích chi phí - lợi ích Những vấn đề cơ bản trong phân tích lợi ích - chi phí của dự án đầu tư Phân tích lợi ích và chi phí dự án công Chương 5: Lý thuyết lựa chọn công Khái niệm lựa chọn công Lựa chọn công trong nền dân chủ trực tiếp Lựa chọn công trong nền dân chủ đại diện Kiểm soát quy mô chi tiêu của chính phủ Chương 6: Lập danh sách theo kết quả đầu ra và khuôn khổ chi tiêu công trung hạn Những tiếp cận cơ bản về lập ngân sách theo kết quả đầu ra Phương pháp luận xác định các đầu ra Khuôn khổ chi tiêu công trung hạn Chương 7: Lý thuyết thuế chuẩn tắc Thuế trong luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội Phạm vi ảnh hưởng của thuế Lý thuyết thuế chuẩn tắc Chương 8: Khuôn khổ phân tích chính sách thuế Thuế và sự phân phối thu nhập Thuế và hiệu quả kinh tế Phân tích thuế tối ưu Chương 9: Bội chi ngân sách nhà nước Bội chi ngân sách nhà nước Quản lý nợ công Chương 10: Chính sách tài chính công Khái niệm chính sách tài chính công Mục tiêu và quan điểm đổi mới chính sách tài chính công của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 Nội dung đổi mới chính sách tài chính công

LINK DOWNLOAD - BẢN 2006


LINK DOWNLOAD - BẢN 2009 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Chương 1: Khu vực công và tài chính công Khu vực công Khái niệm và đặc điểm tài chính công Sự phát triển tài chính công Bản chất và chức năng tài chính công Vai trò của tài chính công trong hệ thống tài chính quốc gia Chương 2: Hiệu quả và công bằng trong phân phối Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc Hiệu quả Pareto Các định lý về hiệu quả trong kinh tế học phúc lợi Mối quan hệ giữa hiệu quả và công bằng 

Chương 3: Hàng hóa công và chi tiêu công Hàng hóa công Khái niệm và vai trò chi tiêu công Đánh giá chi tiêu công Quản lý chi tiêu công Chương 4: Phân tích lợi ích chi phí dự án công Khái niệm phương pháp phân tích chi phí - lợi ích Những vấn đề cơ bản trong phân tích lợi ích - chi phí của dự án đầu tư Phân tích lợi ích và chi phí dự án công Chương 5: Lý thuyết lựa chọn công Khái niệm lựa chọn công Lựa chọn công trong nền dân chủ trực tiếp Lựa chọn công trong nền dân chủ đại diện Kiểm soát quy mô chi tiêu của chính phủ Chương 6: Lập danh sách theo kết quả đầu ra và khuôn khổ chi tiêu công trung hạn Những tiếp cận cơ bản về lập ngân sách theo kết quả đầu ra Phương pháp luận xác định các đầu ra Khuôn khổ chi tiêu công trung hạn Chương 7: Lý thuyết thuế chuẩn tắc Thuế trong luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội Phạm vi ảnh hưởng của thuế Lý thuyết thuế chuẩn tắc Chương 8: Khuôn khổ phân tích chính sách thuế Thuế và sự phân phối thu nhập Thuế và hiệu quả kinh tế Phân tích thuế tối ưu Chương 9: Bội chi ngân sách nhà nước Bội chi ngân sách nhà nước Quản lý nợ công Chương 10: Chính sách tài chính công Khái niệm chính sách tài chính công Mục tiêu và quan điểm đổi mới chính sách tài chính công của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 Nội dung đổi mới chính sách tài chính công

LINK DOWNLOAD - BẢN 2006


LINK DOWNLOAD - BẢN 2009 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: