Tái cấu hình lưới điện phân phối bằng phương pháp Backward-Forward (Phan Phú Quý)

 


Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn

Mục  tiêu  của  đề  tài  là  nghiên  cứu  việc:  “Xây  dựng  và  ứng  dụng  thuật  toán

Backward/Forward vào tái cấu hình điện lưới điện phân phối”.

-  Nghiên cứu giải thuật Backward/Forward.

-  Xây dựng code giải thuật backward/forward trên matlab.

-  Áp dụng giải thuật vào lƣới điện phân phối mẫu.

-  Đƣa giải thuật vào bài toán tái cấu hình lƣới điện phân phối.


Bố cục của luận văn


Đề tài dự kiến gồm 6 chƣơng

Chƣơng 1 : Tổng quan luận văn

Chƣơng 2 : Cơ sở lý thuyết

Chƣơng 3 : Hoạt động của thuật toán Backward/Forward 

Chƣơng 4 : So sánh với các phƣơng pháp khác

Chƣơng 5 : Xử lí khóa đóng cắt và kết quả trên giải thuật

Chƣơng 6 : Kết luận và hƣớng phát triển của luận văn

Tài liệu tham khảo


NỘI DUNG:


Chƣơng 1  ...................................................................................................................................................1

TỔNG QUAN  ...........................................................................................................................................1

1.1  Đặt vấn đề  ................................................................................................................................1

1.2  Các nghiên cứu liên quan đã công bố  ....................................................................................2

1.3  Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn  .......................................................................................2

1.4  Phạm vi nghiên cứu  .................................................................................................................2

1.5  Phƣơng pháp giải quyết bài toán  ...........................................................................................2

1.6  Điểm mới của đề tài.................................................................................................................3

1.7  Giá trị thực tiễn của đề tài  ......................................................................................................3

1.8  Bố cục của luận văn.................................................................................................................3

Chƣơng 2  ...................................................................................................................................................4

CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ................................................................................................................................4

2.1  Phân bố công suất bằng phƣơng pháp Gauss  .......................................................................4

2.2  Phân bố công suất bằng phƣơng pháp Newton-Graphson  ..................................................7

2.3  Phân bố công suất bằng phƣơng pháp Backward/Forward  ................................................8

2.3.1  Xây dựng giải thuật  .........................................................................................................8

2.3.2  Tóm tắt giải thuật Backward/Forward  ...................................................................... 13

2.4  Xét ví dụ minh họa hoạt động của thuật toán Backward/Forward  ................................. 16 

vii

2.4.1  Đọc dữ liệu  .................................................................................................................... 16

2.4.3  Tính toàn dòng công suất P,Q cho tất cả các nhánh bằng phƣơng pháp Backward

18

2.4.4  Cập nhật điện áp và góc pha sử dụng phƣơng pháp Forward  ................................. 21

2.4.5  Kiểm tra độ hội tụ  ........................................................................................................ 24

2.4.6  Xuất kết quả.................................................................................................................. 25

Chƣơng 3  ................................................................................................................................................ 26

SO SÁNH VỚI CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢI LẶP KHÁC  .................................................................. 26

3.1  Mục tiêu đặt ra  ..................................................................................................................... 26

3.2  Hệ thống 33 bus  .................................................................................................................... 26

3.2.1  Thông số hệ thống  ........................................................................................................ 27

3.2.2  So sánh kết quả và thời gian chạy của 3 phƣơng pháp: Backward/Forward, 

Newton-Graphson và Gauss-seidel  ............................................................................................. 28

3.3  Hệ Thống 57 bus  ................................................................................................................... 32

3.3.1  Thông số hệ thống  ........................................................................................................ 32

3.3.2  So sánh kết quả và thời gian chạy của 3 phƣơng pháp: Backward/Forward, 

Newton-Graphson và Gauss-seidel  ............................................................................................. 35

3.4  Nhận xét kết quả .................................................................................................................. 37

Chƣơng 4  ................................................................................................................................................ 38

XỬ LÍ KHÓA VÀ KẾT QUẢ TRÊN GIẢI THUẬT  ............................................................................ 38

4.1  Nguyên lí ............................................................................................................................... 38

4.2  Ví dụ minh họa  ..................................................................................................................... 38

Chƣơng 5  ................................................................................................................................................ 50

KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN VĂN  .................................... 50

5.1  Kết quả của giải thuật backward/forward  ......................................................................... 50

5.2  Ƣu và nhƣợc điểm của giải thuật  ........................................................................................ 51

5.3  Hƣớng phát triển của luận văn  ........................................................................................... 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

 


Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn

Mục  tiêu  của  đề  tài  là  nghiên  cứu  việc:  “Xây  dựng  và  ứng  dụng  thuật  toán

Backward/Forward vào tái cấu hình điện lưới điện phân phối”.

-  Nghiên cứu giải thuật Backward/Forward.

-  Xây dựng code giải thuật backward/forward trên matlab.

-  Áp dụng giải thuật vào lƣới điện phân phối mẫu.

-  Đƣa giải thuật vào bài toán tái cấu hình lƣới điện phân phối.


Bố cục của luận văn


Đề tài dự kiến gồm 6 chƣơng

Chƣơng 1 : Tổng quan luận văn

Chƣơng 2 : Cơ sở lý thuyết

Chƣơng 3 : Hoạt động của thuật toán Backward/Forward 

Chƣơng 4 : So sánh với các phƣơng pháp khác

Chƣơng 5 : Xử lí khóa đóng cắt và kết quả trên giải thuật

Chƣơng 6 : Kết luận và hƣớng phát triển của luận văn

Tài liệu tham khảo


NỘI DUNG:


Chƣơng 1  ...................................................................................................................................................1

TỔNG QUAN  ...........................................................................................................................................1

1.1  Đặt vấn đề  ................................................................................................................................1

1.2  Các nghiên cứu liên quan đã công bố  ....................................................................................2

1.3  Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn  .......................................................................................2

1.4  Phạm vi nghiên cứu  .................................................................................................................2

1.5  Phƣơng pháp giải quyết bài toán  ...........................................................................................2

1.6  Điểm mới của đề tài.................................................................................................................3

1.7  Giá trị thực tiễn của đề tài  ......................................................................................................3

1.8  Bố cục của luận văn.................................................................................................................3

Chƣơng 2  ...................................................................................................................................................4

CƠ SỞ LÝ THUYẾT  ................................................................................................................................4

2.1  Phân bố công suất bằng phƣơng pháp Gauss  .......................................................................4

2.2  Phân bố công suất bằng phƣơng pháp Newton-Graphson  ..................................................7

2.3  Phân bố công suất bằng phƣơng pháp Backward/Forward  ................................................8

2.3.1  Xây dựng giải thuật  .........................................................................................................8

2.3.2  Tóm tắt giải thuật Backward/Forward  ...................................................................... 13

2.4  Xét ví dụ minh họa hoạt động của thuật toán Backward/Forward  ................................. 16 

vii

2.4.1  Đọc dữ liệu  .................................................................................................................... 16

2.4.3  Tính toàn dòng công suất P,Q cho tất cả các nhánh bằng phƣơng pháp Backward

18

2.4.4  Cập nhật điện áp và góc pha sử dụng phƣơng pháp Forward  ................................. 21

2.4.5  Kiểm tra độ hội tụ  ........................................................................................................ 24

2.4.6  Xuất kết quả.................................................................................................................. 25

Chƣơng 3  ................................................................................................................................................ 26

SO SÁNH VỚI CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢI LẶP KHÁC  .................................................................. 26

3.1  Mục tiêu đặt ra  ..................................................................................................................... 26

3.2  Hệ thống 33 bus  .................................................................................................................... 26

3.2.1  Thông số hệ thống  ........................................................................................................ 27

3.2.2  So sánh kết quả và thời gian chạy của 3 phƣơng pháp: Backward/Forward, 

Newton-Graphson và Gauss-seidel  ............................................................................................. 28

3.3  Hệ Thống 57 bus  ................................................................................................................... 32

3.3.1  Thông số hệ thống  ........................................................................................................ 32

3.3.2  So sánh kết quả và thời gian chạy của 3 phƣơng pháp: Backward/Forward, 

Newton-Graphson và Gauss-seidel  ............................................................................................. 35

3.4  Nhận xét kết quả .................................................................................................................. 37

Chƣơng 4  ................................................................................................................................................ 38

XỬ LÍ KHÓA VÀ KẾT QUẢ TRÊN GIẢI THUẬT  ............................................................................ 38

4.1  Nguyên lí ............................................................................................................................... 38

4.2  Ví dụ minh họa  ..................................................................................................................... 38

Chƣơng 5  ................................................................................................................................................ 50

KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN VĂN  .................................... 50

5.1  Kết quả của giải thuật backward/forward  ......................................................................... 50

5.2  Ƣu và nhƣợc điểm của giải thuật  ........................................................................................ 51

5.3  Hƣớng phát triển của luận văn  ........................................................................................... 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO  .
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: