Thiết kế, gia công máy ép đĩa từ lá chuối và vỏ hộp sữa tái chế1.  Tên đề tài

Thiết kế và gia công máy ép dĩa từ lá chuối và vỏ hộp sữa tái chế

2.  Mục tiêu đề tài

•  Sản phẩm đầu ra: Máy ép và thành phẩm là những chiếc dĩa được làm từ lá chuối và 

vỏ hộp sữa tái chế.

•  Mục đích sản xuất: Những chiếc dĩa được làm từ những nguyên liệu thân thiện với 

môi trường. 

3.  Các số liệu, tài liệu ban đầu

•  Kích thước, kết cấu, nhiệt độ, thời gian ép.

•  Các vật liệu cần thiết.

•  Sử dụng xy lanh khí nén.

•  Sử dụng phần mềm Solidworks để thiết kế cơ khí.

4.  Nội dung chính của đồ án

Sử dụng lá chuối và vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, thông qua việc ép và gia nhiệt, tạo 

thành đĩa có thể đựng thức ăn và bảo vệ môi trường.

5.  Các sản phẩm

•  Máy ép và thành phẩm.

•  Báo cáo đồ án.

Ngày giao đồ án:

Ngày nộp đồ án: 

Ngôn ngữ trình bày


NỘI DUNG:


Chương I: TỔNG QUAN    9

1.1.  Lý do chọn đề tài  ......................................................................................................  9

1.2.  Ý nghĩa của đề tài  ...................................................................................................  10

1.3.  Mục tiêu đồ án  ........................................................................................................  10

1.4.  Hạn chế của đề tài  ..................................................................................................  10

1.5.  Phương pháp nghiên cứu và tìm hiểu  ...................................................................  11

1.5.1 Cách thức nghiên cứu  .........................................................................................  11

1.5.2 Phương tiện nghiên cứu......................................................................................  11

1.6.  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi của đồ án tốt nghiệp  .....................................  11

1.7.  Hướng phát triển của đồ án ..................................................................................  11

1.8.  Kết cấu đề tài  ..........................................................................................................  11

Chương II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT    13

2.1.  Nghiên cứu về tái chế lá cây và rác thải thành các vật dụng hàng ngày 

[2]

.......  13

2.1.1. Đĩa lá bàng - giải pháp thay thế cho đĩa nhựa dùng một lần  .........................  13

2.1.2. Tái chế lá chuối khô  ...........................................................................................  14

2.1.3 Vật dụng nhà bếp được làm từ rác thải thực phẩm

[3]

.....................................  15

2.1.4 Chén, dĩa, ly từ xơ dừa 

[4]

...................................................................................  16

2.1.5 Dĩa lá cây của Leaf Republic 

[5]

.........................................................................  17

2.1.6 Dĩa là từ mo cau 

[6]

..............................................................................................  18

2.1.4 Lấy lá tra ép thành bát đĩa 

[7]

............................................................................  18

2.1.5 Tác hại của dĩa nhựa tái chế

[8]

..........................................................................  19

2.2.  Nghiên cứu lựa chọn vật liệu làm dĩa  ...................................................................  19

2.3.  Các công đoạn chính để tạo nên dĩa lá chuối  .......................................................  20

Chương III: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ KHÍ    22

3.1  Yêu cầu kỹ thuật  .....................................................................................................  22

3.2  Tổng quan thiết kế  ..................................................................................................  22

3.3  Thiết kế đế máy.......................................................................................................  23

3.4  Thiết kế khâu cấp phôi  ...........................................................................................  29

3.4.1 Xy lanh khí nén tịnh tiến 25x200  .......................................................................  29

3.4.2 Xy lanh xoay  ........................................................................................................  30

3.4.3 Bàn gá xy lanh và thùng phôi  ............................................................................  32

3.5  Khâu ép ...................................................................................................................  40

3.5.1 Xy lanh ép  ............................................................................................................  41

3.5.2 Khung ép chịu lực  ...............................................................................................  43

3.5.3 Bộ khuôn ép  .........................................................................................................  49 

4

3.5.4 Khâu nối  ...............................................................................................................  50

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN    51

4.1  Sơ đồ khối hệ thống  ................................................................................................  51

4.1.1  Khối nguồn  .......................................................................................................  51

4.1.2  Khối điều khiển  ................................................................................................  52

4.2  Thiết kế mạch điện  .................................................................................................  58

4.2.1 Chế độ manual ....................................................................................................  58

4.2.2 Chế độ auto  ..........................................................................................................  59

4.3  Tính toán gia nhiệt  .................................................................................................  61

4.3.1 Chọn điện trở nhiệt  .............................................................................................  61

4.3.2 Kết luận  ................................................................................................................  66

Chương V: KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM    67

5.1  Kết quả  ....................................................................................................................  67

5.1.1 Kết quả gia công phần cứng của máy  ...............................................................  67

5.1.2 Kết quả điều khiển  ..............................................................................................  69

5.1.3 Sản phẩm đầu ra qua nhiều thực nghiệm.........................................................  71

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN    78

6.1  Kết luận  ...................................................................................................................  78

6.2  Hạn chế và hướng cải tiến  .....................................................................................  78

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1.  Tên đề tài

Thiết kế và gia công máy ép dĩa từ lá chuối và vỏ hộp sữa tái chế

2.  Mục tiêu đề tài

•  Sản phẩm đầu ra: Máy ép và thành phẩm là những chiếc dĩa được làm từ lá chuối và 

vỏ hộp sữa tái chế.

•  Mục đích sản xuất: Những chiếc dĩa được làm từ những nguyên liệu thân thiện với 

môi trường. 

3.  Các số liệu, tài liệu ban đầu

•  Kích thước, kết cấu, nhiệt độ, thời gian ép.

•  Các vật liệu cần thiết.

•  Sử dụng xy lanh khí nén.

•  Sử dụng phần mềm Solidworks để thiết kế cơ khí.

4.  Nội dung chính của đồ án

Sử dụng lá chuối và vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, thông qua việc ép và gia nhiệt, tạo 

thành đĩa có thể đựng thức ăn và bảo vệ môi trường.

5.  Các sản phẩm

•  Máy ép và thành phẩm.

•  Báo cáo đồ án.

Ngày giao đồ án:

Ngày nộp đồ án: 

Ngôn ngữ trình bày


NỘI DUNG:


Chương I: TỔNG QUAN    9

1.1.  Lý do chọn đề tài  ......................................................................................................  9

1.2.  Ý nghĩa của đề tài  ...................................................................................................  10

1.3.  Mục tiêu đồ án  ........................................................................................................  10

1.4.  Hạn chế của đề tài  ..................................................................................................  10

1.5.  Phương pháp nghiên cứu và tìm hiểu  ...................................................................  11

1.5.1 Cách thức nghiên cứu  .........................................................................................  11

1.5.2 Phương tiện nghiên cứu......................................................................................  11

1.6.  Đối tượng nghiên cứu và phạm vi của đồ án tốt nghiệp  .....................................  11

1.7.  Hướng phát triển của đồ án ..................................................................................  11

1.8.  Kết cấu đề tài  ..........................................................................................................  11

Chương II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT    13

2.1.  Nghiên cứu về tái chế lá cây và rác thải thành các vật dụng hàng ngày 

[2]

.......  13

2.1.1. Đĩa lá bàng - giải pháp thay thế cho đĩa nhựa dùng một lần  .........................  13

2.1.2. Tái chế lá chuối khô  ...........................................................................................  14

2.1.3 Vật dụng nhà bếp được làm từ rác thải thực phẩm

[3]

.....................................  15

2.1.4 Chén, dĩa, ly từ xơ dừa 

[4]

...................................................................................  16

2.1.5 Dĩa lá cây của Leaf Republic 

[5]

.........................................................................  17

2.1.6 Dĩa là từ mo cau 

[6]

..............................................................................................  18

2.1.4 Lấy lá tra ép thành bát đĩa 

[7]

............................................................................  18

2.1.5 Tác hại của dĩa nhựa tái chế

[8]

..........................................................................  19

2.2.  Nghiên cứu lựa chọn vật liệu làm dĩa  ...................................................................  19

2.3.  Các công đoạn chính để tạo nên dĩa lá chuối  .......................................................  20

Chương III: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ KHÍ    22

3.1  Yêu cầu kỹ thuật  .....................................................................................................  22

3.2  Tổng quan thiết kế  ..................................................................................................  22

3.3  Thiết kế đế máy.......................................................................................................  23

3.4  Thiết kế khâu cấp phôi  ...........................................................................................  29

3.4.1 Xy lanh khí nén tịnh tiến 25x200  .......................................................................  29

3.4.2 Xy lanh xoay  ........................................................................................................  30

3.4.3 Bàn gá xy lanh và thùng phôi  ............................................................................  32

3.5  Khâu ép ...................................................................................................................  40

3.5.1 Xy lanh ép  ............................................................................................................  41

3.5.2 Khung ép chịu lực  ...............................................................................................  43

3.5.3 Bộ khuôn ép  .........................................................................................................  49 

4

3.5.4 Khâu nối  ...............................................................................................................  50

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN    51

4.1  Sơ đồ khối hệ thống  ................................................................................................  51

4.1.1  Khối nguồn  .......................................................................................................  51

4.1.2  Khối điều khiển  ................................................................................................  52

4.2  Thiết kế mạch điện  .................................................................................................  58

4.2.1 Chế độ manual ....................................................................................................  58

4.2.2 Chế độ auto  ..........................................................................................................  59

4.3  Tính toán gia nhiệt  .................................................................................................  61

4.3.1 Chọn điện trở nhiệt  .............................................................................................  61

4.3.2 Kết luận  ................................................................................................................  66

Chương V: KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM    67

5.1  Kết quả  ....................................................................................................................  67

5.1.1 Kết quả gia công phần cứng của máy  ...............................................................  67

5.1.2 Kết quả điều khiển  ..............................................................................................  69

5.1.3 Sản phẩm đầu ra qua nhiều thực nghiệm.........................................................  71

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN    78

6.1  Kết luận  ...................................................................................................................  78

6.2  Hạn chế và hướng cải tiến  .....................................................................................  78

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: