Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy chạy ở chế độ taxi Full (Đỗ Tiến Hướng)Phần 1 : Mô tả toán học 


Phần 2 : Cách giải quyết bài toán 


1. Các giải pháp được đề ra.

2. Giải pháp được sử dụng.


Phần 3 : Thuật toán


Phần 4 : Sơ đồ khối và thiết kế


I) Sơ đồ khối

II) Thiết kế mạch

1. Khối gọi thang máy.

2. Khối tạo trễ.

3. Khối chọn tầng.

4. Khối điều khiển động cơ.Phần1: MÔ TẢ TOÁN HỌC


      Yêu cầu của bài toán là thiết kế hệ thống điều khiển thang máy hoạt động theo chế độ taxi. Thang máy chỉ phục vụ 1 yêu cầu trong 1 hành trình . Một hành trình được bắt đầu từ khi có người gọi thang máy ,lệnh gọi được chấp nhận , cho tới khi người đó ra khỏi thang máy ,sau khi thang máy đã di chuyển đến tầng được chọn . Tất cả các lệnh gọi thang trong khi thang máy đang phục vụ đều bị từ chối . Sau mỗi hành trình phục vụ thang máy dừng lại ở tầng hiện tại chờ lệnh gọi tiếp theo .

      Cụ thể bài toán này thang máy sẽ được thiết kế cho ngôi nhà 8 tầng. Ở phía ngoài thang máy,tại mỗi tầng sẽ có phím gọi thang máy đi lên và đi xuống, có 1 đèn LED 7 thanh dùng để hiển thị tầng hiện tại của thang máy khi thang máy đang hoạt động. Bên trong thang máy là hệ thống các phím chọn tầng từ 1 tới 8 và cũng có đèn LED 7 thanh để hiển thị tầng.

    *) Qúa trình hoạt động cuả thang máy:

      Khi có người bấm phím gọi thang máy, nếu thang máy đang ở trạng thái nghỉ đèn báo gọi tương ứng sẽ bật sáng lệnh gọi được chấp nhận, nếu không đèn sẽ không sáng yêu cầu bị từ chối . Khi lệnh gọi được chấp nhận ,thang máy bắt đầu phục vụ cuộc gọi , trong suốt quá trình này tất cả các phím gọi thang khác sẽ bị khóa. Thang máy sẽ di chuyển tới tầng có phím gọi và mở cửa trong 30s . Sau 30s thang máy đóng cửa chờ lệnh chọn tầng, khi người dùng vào thang máy và nhấn phím chọn tầng đèn báo gọi thang sẽ tắt , tất cả các phím gọi vẫn bị khóa , những phím chọn tầng khác cũng bị khóa trong suốt thời gian phục vụ , thang máy sẽ ghi nhận và sẽ di chuyển tới tầng được chọn. Khi tới tầng được chọn thang máy dừng lại, đèn chọn tầng tương ứng tắt , mở cửa trong 30s. Sau 30s thang máy đóng cửa và kết thúc 1 lần phục vụ.

     *)Đầu vào,đầu ra và mối quan hệ logic:

     Ở giai đoạn đầu,khi thang máy di chuyển theo lệnh gọi,thì đầu vào là chỉ số tầng nơi khách hàng gọi thang máy. Chỉ số này được so sánh với chỉ số tầng hiện tại của thang máy để đưa ra ở đầu ra là quyết định thang máy đi lên hay đi xuống.

     Ở giai đoạn sau,khi thang máy phục vụ theo lệnh chọn tầng,thì đầu vào là chỉ số tầng được chọn. Và chỉ số này cũng được đem so sánh với chỉ số tầng hiện tại của thang máy để đưa ra ở đầu ra là quyết định thang máy đi lên hay đi xuống.


Phần 1 : Mô tả toán học 


Phần 2 : Cách giải quyết bài toán 


1. Các giải pháp được đề ra.

2. Giải pháp được sử dụng.


Phần 3 : Thuật toán


Phần 4 : Sơ đồ khối và thiết kế


I) Sơ đồ khối

II) Thiết kế mạch

1. Khối gọi thang máy.

2. Khối tạo trễ.

3. Khối chọn tầng.

4. Khối điều khiển động cơ.Phần1: MÔ TẢ TOÁN HỌC


      Yêu cầu của bài toán là thiết kế hệ thống điều khiển thang máy hoạt động theo chế độ taxi. Thang máy chỉ phục vụ 1 yêu cầu trong 1 hành trình . Một hành trình được bắt đầu từ khi có người gọi thang máy ,lệnh gọi được chấp nhận , cho tới khi người đó ra khỏi thang máy ,sau khi thang máy đã di chuyển đến tầng được chọn . Tất cả các lệnh gọi thang trong khi thang máy đang phục vụ đều bị từ chối . Sau mỗi hành trình phục vụ thang máy dừng lại ở tầng hiện tại chờ lệnh gọi tiếp theo .

      Cụ thể bài toán này thang máy sẽ được thiết kế cho ngôi nhà 8 tầng. Ở phía ngoài thang máy,tại mỗi tầng sẽ có phím gọi thang máy đi lên và đi xuống, có 1 đèn LED 7 thanh dùng để hiển thị tầng hiện tại của thang máy khi thang máy đang hoạt động. Bên trong thang máy là hệ thống các phím chọn tầng từ 1 tới 8 và cũng có đèn LED 7 thanh để hiển thị tầng.

    *) Qúa trình hoạt động cuả thang máy:

      Khi có người bấm phím gọi thang máy, nếu thang máy đang ở trạng thái nghỉ đèn báo gọi tương ứng sẽ bật sáng lệnh gọi được chấp nhận, nếu không đèn sẽ không sáng yêu cầu bị từ chối . Khi lệnh gọi được chấp nhận ,thang máy bắt đầu phục vụ cuộc gọi , trong suốt quá trình này tất cả các phím gọi thang khác sẽ bị khóa. Thang máy sẽ di chuyển tới tầng có phím gọi và mở cửa trong 30s . Sau 30s thang máy đóng cửa chờ lệnh chọn tầng, khi người dùng vào thang máy và nhấn phím chọn tầng đèn báo gọi thang sẽ tắt , tất cả các phím gọi vẫn bị khóa , những phím chọn tầng khác cũng bị khóa trong suốt thời gian phục vụ , thang máy sẽ ghi nhận và sẽ di chuyển tới tầng được chọn. Khi tới tầng được chọn thang máy dừng lại, đèn chọn tầng tương ứng tắt , mở cửa trong 30s. Sau 30s thang máy đóng cửa và kết thúc 1 lần phục vụ.

     *)Đầu vào,đầu ra và mối quan hệ logic:

     Ở giai đoạn đầu,khi thang máy di chuyển theo lệnh gọi,thì đầu vào là chỉ số tầng nơi khách hàng gọi thang máy. Chỉ số này được so sánh với chỉ số tầng hiện tại của thang máy để đưa ra ở đầu ra là quyết định thang máy đi lên hay đi xuống.

     Ở giai đoạn sau,khi thang máy phục vụ theo lệnh chọn tầng,thì đầu vào là chỉ số tầng được chọn. Và chỉ số này cũng được đem so sánh với chỉ số tầng hiện tại của thang máy để đưa ra ở đầu ra là quyết định thang máy đi lên hay đi xuống.
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: