Thiết kế hệ thống rửa chai trong dây chuyền sản xuất nước tinh khiết Full (Hoàng Công Minh)1.  Đầu đề luận án : HỆ THỐNG RỬA CHAI TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT

2.  Nhiệm vụ:

-  Tìm hiểu tổng quan về ngành sản xuất nước tinh khiết

-  Vị trí của rửa chai trong hệ thống

-  Phân tích lựa chọn phương án

-  Tính toán hệ thống cấp chai

-  Tính toán hệ thống rửa chai

-  Tính toán hệ thống liên quan

-  Thiết kế hệ thống điều khiểnNỘI DUNG:


CHUONG I  T?NG QUAN V? S?N XU?T NU?C TINH KHI?T  ..................  6

1.  Tìm hiểu về sản phẩm nước khoáng  .........................................................................  6

2.  Lựa chọn nguồn nước.................................................................................................  7

3.  Xử lí nước  ..................................................................................................................  10

a.  Tiu chu?n ch?t lu?ng nu?c c?p cho an u?ng v sinh ho?t  ................................  10

b.  Cc qu trình x? lý nu?c  ....................................................................................  14

4.  M?t s? dy chuy?n thu?ng g?p.................................................................................  21

5.  Quy trình s?n xu?t nu?c tinh khi?t  ..........................................................................  24

6.  B? ph?n c?p chai  .......................................................................................................  26

7.  My r?a chai  .............................................................................................................  28

8.  My chi?t d?nh lu?ng v dĩng n?p  ...........................................................................  31

9.  My dn nhn  ...........................................................................................................  34

CHUONG II PHN TÍCH L?A CH?N PHUONG N THI?T K?  ...................  36

1.  Các loại máy rửa chai  ........................................................................................  36

1.1.  Lý do ch?n d? ti  ..............................................................................................  36

1.2.  Khi ni?m v tc d?ng c?a mơi tru?ng r?a  ....................................................  37

2.  Phn lo?i my r?a chai  .............................................................................................  40

3.  Cc lo?i my r?a chai di?n hình v l?a ch?n phuong n  ........................................  41

a.  R?a chai lo?i xích  .............................................................................................  41

b.  My r?a chai lo?i thng quay  ..........................................................................  41

c.    My r?a chai lo?i mm quay  ...........................................................................  43

d.  My r?a chai l?i tay k?p ..................................................................................  44

CHƯƠNG III TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY RỬA CHAI  .................................  46

1.  Các thông số và sơ đồ nguyên lý  ...................................................................  46

2.  Tính toán lưu lượng nước và công suất bơm.................................................  47

3.  Tính khối lượng các chi tiết máy rửa  ............................................................  51

4.  Tính công suất sơ bộ cho động cơ  ..................................................................  56

5.  Tính tỉ số truyền cho các cơ cấu truyền động   .............................................  62

6.  Tính số răng cho các bộ truyền   ....................................................................  65

7.  Tính chọn đai ..................................................................................................  70 

LU?N VAN T?T NGHI?P  THI?T K? H? TH?NG R?A CHAI 

SVTH: Hồng Cơng Minh  Page 2

CHUONG IV TÍNH TỐN C?M BANG T?I  ......................................................  72

1.  Xác định các thông số của cụm băng tải.  ...............................................................  72

2. Xác định công suất của cụm băng tải. ....................................................................  74

3.  Xác định công suất động cơ băng tải cụm đóng nắp.  ............................................  78

4.  Tính trục và ổ bi đỡ trên hệ thống băng tải..........................................................  80

CHUONG V H? TH?NG ÐI?U KHI?N  ..............................................................  90

1.  Tổng quan về các hệ thống điều khiển  ...................................................................  90

2.  Một số hệ thống điều khiển  .....................................................................................  91

3.  Ứng dụng PLC trong đề tài 
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1.  Đầu đề luận án : HỆ THỐNG RỬA CHAI TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT

2.  Nhiệm vụ:

-  Tìm hiểu tổng quan về ngành sản xuất nước tinh khiết

-  Vị trí của rửa chai trong hệ thống

-  Phân tích lựa chọn phương án

-  Tính toán hệ thống cấp chai

-  Tính toán hệ thống rửa chai

-  Tính toán hệ thống liên quan

-  Thiết kế hệ thống điều khiểnNỘI DUNG:


CHUONG I  T?NG QUAN V? S?N XU?T NU?C TINH KHI?T  ..................  6

1.  Tìm hiểu về sản phẩm nước khoáng  .........................................................................  6

2.  Lựa chọn nguồn nước.................................................................................................  7

3.  Xử lí nước  ..................................................................................................................  10

a.  Tiu chu?n ch?t lu?ng nu?c c?p cho an u?ng v sinh ho?t  ................................  10

b.  Cc qu trình x? lý nu?c  ....................................................................................  14

4.  M?t s? dy chuy?n thu?ng g?p.................................................................................  21

5.  Quy trình s?n xu?t nu?c tinh khi?t  ..........................................................................  24

6.  B? ph?n c?p chai  .......................................................................................................  26

7.  My r?a chai  .............................................................................................................  28

8.  My chi?t d?nh lu?ng v dĩng n?p  ...........................................................................  31

9.  My dn nhn  ...........................................................................................................  34

CHUONG II PHN TÍCH L?A CH?N PHUONG N THI?T K?  ...................  36

1.  Các loại máy rửa chai  ........................................................................................  36

1.1.  Lý do ch?n d? ti  ..............................................................................................  36

1.2.  Khi ni?m v tc d?ng c?a mơi tru?ng r?a  ....................................................  37

2.  Phn lo?i my r?a chai  .............................................................................................  40

3.  Cc lo?i my r?a chai di?n hình v l?a ch?n phuong n  ........................................  41

a.  R?a chai lo?i xích  .............................................................................................  41

b.  My r?a chai lo?i thng quay  ..........................................................................  41

c.    My r?a chai lo?i mm quay  ...........................................................................  43

d.  My r?a chai l?i tay k?p ..................................................................................  44

CHƯƠNG III TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY RỬA CHAI  .................................  46

1.  Các thông số và sơ đồ nguyên lý  ...................................................................  46

2.  Tính toán lưu lượng nước và công suất bơm.................................................  47

3.  Tính khối lượng các chi tiết máy rửa  ............................................................  51

4.  Tính công suất sơ bộ cho động cơ  ..................................................................  56

5.  Tính tỉ số truyền cho các cơ cấu truyền động   .............................................  62

6.  Tính số răng cho các bộ truyền   ....................................................................  65

7.  Tính chọn đai ..................................................................................................  70 

LU?N VAN T?T NGHI?P  THI?T K? H? TH?NG R?A CHAI 

SVTH: Hồng Cơng Minh  Page 2

CHUONG IV TÍNH TỐN C?M BANG T?I  ......................................................  72

1.  Xác định các thông số của cụm băng tải.  ...............................................................  72

2. Xác định công suất của cụm băng tải. ....................................................................  74

3.  Xác định công suất động cơ băng tải cụm đóng nắp.  ............................................  78

4.  Tính trục và ổ bi đỡ trên hệ thống băng tải..........................................................  80

CHUONG V H? TH?NG ÐI?U KHI?N  ..............................................................  90

1.  Tổng quan về các hệ thống điều khiển  ...................................................................  90

2.  Một số hệ thống điều khiển  .....................................................................................  91

3.  Ứng dụng PLC trong đề tài 
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: