Thiết kế khuôn dập liên hoàn dập nắp lọc dầu trong bộ lọc dầu xe Toyota tại công ty Okura - Biên Hòa (Tạ Đình Duyệt)Đồ án gồm 5 phần chính: 

Chương I: Tổng quan về khuôn dập nguội. 

Chương II: Phân tích chi tiết nắp lọc dầu. 

Chương III: Thiết kế kết cấu khuôn dập nguội liên hoàn. 

Chương IV: Đề xuất quy trình công nghệ gia công cơ một số chi tiết chính. 

Chương V: Kết luận và ý kiến đề xuất. NỘI DUNG:


Chương I: TỔNG QUAN VỀ KHUÔN DẬP NGUỘI ...............................................2 

1.1. Những đặc điểm cơ bản của công nghệ dập nguội...........................................2 

1.2. Những khái niệm cơ bản về công nghệ dập nguội ...........................................2 

1.2.1. Dập cắt .......................................................................................................2 

1.2.2. Uốn.............................................................................................................3 

1.2.3. Dập vuốt.....................................................................................................4 

1.2.4. Tạo hình .....................................................................................................5 

1.2.5. Dập ép ........................................................................................................5 

1.3. Khuôn dập nguội ..............................................................................................6 

1.3.1. Khuôn đơn .................................................................................................6 

1.3.2. Khuôn liên hoàn.........................................................................................8 

Chương II: NẮP LỌC DẦU & CÔNG TY TNHH OKURA ...................................10 

2.1. Nắp lọc dầu.....................................................................................................10 

2.2. Sơ lược về một số trang thiết bị của công ty TNHH OKURA.......................12 

2.2.1. Thông tin chung .......................................................................................12 

2.2.2. Thiết bị.....................................................................................................12 

Chương III: THIẾT KẾ KẾT CẤU BỘ KHUÔN DẬP NGUỘI LIÊN HOÀN.......16 

3.1 Lựa chọn phương án dập trên khuôn...............................................................16

3.1.1 Phương án 1 ..............................................................................................16 

3.1.2 Phương án 2 ..............................................................................................17 

iv 

3.1.3 Phương án 3 Trên khuôn liên hoàn...........................................................18 

3.1.4 So sánh các phương án .............................................................................18 

3.2 Kết cấu khuôn..................................................................................................20 

3.2.1 Thiết kế sơ bộ khuôn dập liên hoàn..........................................................20 

3.2.2 Các bộ phận cơ bản của bộ khuôn dập .....................................................21 

3.3 Các bước cắt liệu trên khuôn ...........................................................................23 

3.3.1 Các công đoạn dập cắt trên khuôn............................................................23 

3.3.2 Tính lực cắt liệu trên khuôn......................................................................23 

3.4 Tính chọn máy gia công ..................................................................................27 

3.5 Xác định hình dạng và kích thước phôi dập vuốt............................................30 

3.6 Thiết kế và tính bền cho các chi tiết trong khuôn dập.....................................31 

3.6.1 Tính độ dày cho tấm cối ...........................................................................31 

3.6.2 Tính chiều rộng tấm cối............................................................................34 

3.7 Thiết kế vị trí bu lông, đai ốc, các lỗ trên khuôn cối.......................................36 

3.8 Thiết kế các tấm cối.........................................................................................37 

3.9 Tính chọn bu lông, khoảng cách bu lông trên cối ...........................................41 

3.10 Thiết kế cho tấm lót khuôn dưới ...................................................................43 

3.11 Thiết kế bộ khuôn trên...................................................................................44 

3.11.1 Tính lực lò xo..........................................................................................44 

3.11.2 Thiết kế tấm chạy cơ sở ..........................................................................49 

3.11.3 Thiết kế tấm giữ chân cơ sở.................................................................... 53 

3.11.4 Thiết kế tấm lót cho khuôn trên..............................................................53

3.12 Thiết kế lựa chọn chày cho khuôn dập..........................................................55 

3.12.1 Lựa chọn chày.........................................................................................55 

3.12.2 Thiết kế chày, cối theo từng công đoạn dập cắt .....................................59 

3.12.3 Cắt 8 lỗ  mm 5,6 φ và lỗ mồi  mm 1, 12 φ .......................................................63 

3.12.4 Cắt rời sản phẩm  mm 8, 91 φ ......................................................................65 

3.12.5 Dập lận tạo biên dạng cong ....................................................................67 

3.12.5.1 Lý thuyết chung chọn bán kính chày, cối ........................................67 

3.12.5.2 Tính chọn bán kính chày, cối...........................................................70 

3.12.5.3 Tính toán khe hở của chày và cối lúc dập vuốt................................71 

3.12.5.4 Tính toán dung sai trên kích thước làm việc của chày, cối dập 

vuốt.................................................................................................................73 

3.12.5.5 Một số lưu ý trong thiết kế chày, cối dập vuốt ................................74 

3.12.6 Chồn........................................................................................................75 

Chương IV: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH GIA CÔNG CƠ MỘT SỐ CHITIẾT 

CHÍNH ......................................................................................................................78 

4.1 Các chi tiết trên khuôn dập liên hoàn nắp lọc dầu ..........................................78 

4.2 Quy trình công nghệ gia công tấm cối số 1.....................................................79 

4.2.1 Bản vẽ chi tiết ...........................................................................................79 

4.2.2 Bản vẽ đánh số bề mặt gia công tấm cối số 1...........................................80 

4.3. Quy trình công nghệ gia công tấm chạy số 1 .................................................81 

4.3.1 Bản vẽ chi tiết ...........................................................................................81 

4.3.2 Bản vẽ đánh số gia công tấm chạy số 1 ....................................................82 

4.4 Quy trình công nghệ gia công tấm giữ chân số 2 ............................................83 

4.4.1 Bản vẽ chi tiết ...........................................................................................83 

4.4.2 Bản vẽ đánh số bề mặt gia công tấm giữ chân số 2..................................84 

Chương V: KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ....................................................85 

5.1. Kết luận ..........................................................................................................85 

5.2. Ý kiến đề xuất.................................................................................................85 

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOADĐồ án gồm 5 phần chính: 

Chương I: Tổng quan về khuôn dập nguội. 

Chương II: Phân tích chi tiết nắp lọc dầu. 

Chương III: Thiết kế kết cấu khuôn dập nguội liên hoàn. 

Chương IV: Đề xuất quy trình công nghệ gia công cơ một số chi tiết chính. 

Chương V: Kết luận và ý kiến đề xuất. NỘI DUNG:


Chương I: TỔNG QUAN VỀ KHUÔN DẬP NGUỘI ...............................................2 

1.1. Những đặc điểm cơ bản của công nghệ dập nguội...........................................2 

1.2. Những khái niệm cơ bản về công nghệ dập nguội ...........................................2 

1.2.1. Dập cắt .......................................................................................................2 

1.2.2. Uốn.............................................................................................................3 

1.2.3. Dập vuốt.....................................................................................................4 

1.2.4. Tạo hình .....................................................................................................5 

1.2.5. Dập ép ........................................................................................................5 

1.3. Khuôn dập nguội ..............................................................................................6 

1.3.1. Khuôn đơn .................................................................................................6 

1.3.2. Khuôn liên hoàn.........................................................................................8 

Chương II: NẮP LỌC DẦU & CÔNG TY TNHH OKURA ...................................10 

2.1. Nắp lọc dầu.....................................................................................................10 

2.2. Sơ lược về một số trang thiết bị của công ty TNHH OKURA.......................12 

2.2.1. Thông tin chung .......................................................................................12 

2.2.2. Thiết bị.....................................................................................................12 

Chương III: THIẾT KẾ KẾT CẤU BỘ KHUÔN DẬP NGUỘI LIÊN HOÀN.......16 

3.1 Lựa chọn phương án dập trên khuôn...............................................................16

3.1.1 Phương án 1 ..............................................................................................16 

3.1.2 Phương án 2 ..............................................................................................17 

iv 

3.1.3 Phương án 3 Trên khuôn liên hoàn...........................................................18 

3.1.4 So sánh các phương án .............................................................................18 

3.2 Kết cấu khuôn..................................................................................................20 

3.2.1 Thiết kế sơ bộ khuôn dập liên hoàn..........................................................20 

3.2.2 Các bộ phận cơ bản của bộ khuôn dập .....................................................21 

3.3 Các bước cắt liệu trên khuôn ...........................................................................23 

3.3.1 Các công đoạn dập cắt trên khuôn............................................................23 

3.3.2 Tính lực cắt liệu trên khuôn......................................................................23 

3.4 Tính chọn máy gia công ..................................................................................27 

3.5 Xác định hình dạng và kích thước phôi dập vuốt............................................30 

3.6 Thiết kế và tính bền cho các chi tiết trong khuôn dập.....................................31 

3.6.1 Tính độ dày cho tấm cối ...........................................................................31 

3.6.2 Tính chiều rộng tấm cối............................................................................34 

3.7 Thiết kế vị trí bu lông, đai ốc, các lỗ trên khuôn cối.......................................36 

3.8 Thiết kế các tấm cối.........................................................................................37 

3.9 Tính chọn bu lông, khoảng cách bu lông trên cối ...........................................41 

3.10 Thiết kế cho tấm lót khuôn dưới ...................................................................43 

3.11 Thiết kế bộ khuôn trên...................................................................................44 

3.11.1 Tính lực lò xo..........................................................................................44 

3.11.2 Thiết kế tấm chạy cơ sở ..........................................................................49 

3.11.3 Thiết kế tấm giữ chân cơ sở.................................................................... 53 

3.11.4 Thiết kế tấm lót cho khuôn trên..............................................................53

3.12 Thiết kế lựa chọn chày cho khuôn dập..........................................................55 

3.12.1 Lựa chọn chày.........................................................................................55 

3.12.2 Thiết kế chày, cối theo từng công đoạn dập cắt .....................................59 

3.12.3 Cắt 8 lỗ  mm 5,6 φ và lỗ mồi  mm 1, 12 φ .......................................................63 

3.12.4 Cắt rời sản phẩm  mm 8, 91 φ ......................................................................65 

3.12.5 Dập lận tạo biên dạng cong ....................................................................67 

3.12.5.1 Lý thuyết chung chọn bán kính chày, cối ........................................67 

3.12.5.2 Tính chọn bán kính chày, cối...........................................................70 

3.12.5.3 Tính toán khe hở của chày và cối lúc dập vuốt................................71 

3.12.5.4 Tính toán dung sai trên kích thước làm việc của chày, cối dập 

vuốt.................................................................................................................73 

3.12.5.5 Một số lưu ý trong thiết kế chày, cối dập vuốt ................................74 

3.12.6 Chồn........................................................................................................75 

Chương IV: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH GIA CÔNG CƠ MỘT SỐ CHITIẾT 

CHÍNH ......................................................................................................................78 

4.1 Các chi tiết trên khuôn dập liên hoàn nắp lọc dầu ..........................................78 

4.2 Quy trình công nghệ gia công tấm cối số 1.....................................................79 

4.2.1 Bản vẽ chi tiết ...........................................................................................79 

4.2.2 Bản vẽ đánh số bề mặt gia công tấm cối số 1...........................................80 

4.3. Quy trình công nghệ gia công tấm chạy số 1 .................................................81 

4.3.1 Bản vẽ chi tiết ...........................................................................................81 

4.3.2 Bản vẽ đánh số gia công tấm chạy số 1 ....................................................82 

4.4 Quy trình công nghệ gia công tấm giữ chân số 2 ............................................83 

4.4.1 Bản vẽ chi tiết ...........................................................................................83 

4.4.2 Bản vẽ đánh số bề mặt gia công tấm giữ chân số 2..................................84 

Chương V: KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ....................................................85 

5.1. Kết luận ..........................................................................................................85 

5.2. Ý kiến đề xuất.................................................................................................85 

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: