Thiết kế máy cán thép rằn BKĐN - Nguyễn Đức Tuấn Full (Thuyết minh + Bản vẽ)1. Đầu đề thiết kế:

Thiế kế máy cán thép rằn.

2. Các số liệu ban đầu:

Các số liệu tự chọn thực tế tại Công ty Thép.


3. Nội dung phần thuýet minh và tính toán:

- Tìm hiểu, giói thiệu về sản phẩm thép rằn.

- Giới thiệu về quá trình cán thép rằn.

- Lựa chọn hình dáng trục cán.

- Đưa các phương án, phân tích và lựa chọn phương án thích hợp cho máy thiết kế.

- Tính toán thiết kế máy (động học, động lực học, các bộ truyền, hệ thống điều khiển và các chi tiết máy).

- Tính thiết kế đầy dủ một số chi tiết (từ việc dùng phần mềm PTHH, chọn mối lắp ghép và phân tích chuỗi kích thước).

- Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết được chỉ định.


4. Các bản vẽ và đồ thị: 

- Bản vẽ hình dạng các trục cán.                                                                          (1A0)

- Bản vẽ trình bày các phương án của máy.                                                         (1A0)

- Bản vẽ sơ đồ động của máy thiết kế.                                                                  (1A0)

- Bản vẽ lắp toàn máy và các cụm chính.                                                          (3-4A0)

- Bản vẽ chế tạo và QTCN chế tạo chi tiết.                                                           (1A0)


1. Đầu đề thiết kế:

Thiế kế máy cán thép rằn.

2. Các số liệu ban đầu:

Các số liệu tự chọn thực tế tại Công ty Thép.


3. Nội dung phần thuýet minh và tính toán:

- Tìm hiểu, giói thiệu về sản phẩm thép rằn.

- Giới thiệu về quá trình cán thép rằn.

- Lựa chọn hình dáng trục cán.

- Đưa các phương án, phân tích và lựa chọn phương án thích hợp cho máy thiết kế.

- Tính toán thiết kế máy (động học, động lực học, các bộ truyền, hệ thống điều khiển và các chi tiết máy).

- Tính thiết kế đầy dủ một số chi tiết (từ việc dùng phần mềm PTHH, chọn mối lắp ghép và phân tích chuỗi kích thước).

- Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết được chỉ định.


4. Các bản vẽ và đồ thị: 

- Bản vẽ hình dạng các trục cán.                                                                          (1A0)

- Bản vẽ trình bày các phương án của máy.                                                         (1A0)

- Bản vẽ sơ đồ động của máy thiết kế.                                                                  (1A0)

- Bản vẽ lắp toàn máy và các cụm chính.                                                          (3-4A0)

- Bản vẽ chế tạo và QTCN chế tạo chi tiết.                                                           (1A0)
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: