Thiết kế máy cắt dây đồng đường kính lớn nhất 3,8mm năng suất 2000m mỗi giờ (Thuyết minh + Bản vẽ)Thiết kế máy cắt dây đồng đường kính lớn nhất 3,8mm năng suất 2000m mỗi giờ (Thuyết minh + Bản vẽ)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÓ MÁY ĐƯỢC THIẾT KẾ 8

I. LỊCH SỬ H ÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN CỦA CÔNGTY ................................ ... 8

II. TÌNH HÌNH S ẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ

ĐIỆN VIỆT NAM ................................ ................................ ................................ ............. 9

II.1. Các sản phẩm chính: ................................ ................................ .............................. 9

II.2. Hình th ức mua hàng: ................................ ................................ .............................. 9

II.3. Mạng lưới tiêu thụ: ................................ ................................ ............................... 10

II.4. Biểu đồ sản phẩm và doanh thu: ................................ ................................ .......... 11

II.5. CÔNG TƠ ĐI ỆN 1 PHA LOẠI CV CÓ ĐẶC TÍNH V À ĐỘ TIN CẬY CAO VÀ

CÓ NHỮNG TÍNH NĂNG NH Ư ................................ ................................ ............... 11

IV. CÁC THI ẾT BỊ MÁY MÓC CÓ TRONG PHÂN X ƯỞNG CỦA TỔNG CÔNG TY

THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM ................................ ................................ .......................... 13

IV.1. Máy c ắt dây MOLIPDEN sản xuất tại Trung Quốc: ................................ .......... 13

IV.2. Máy khoan xung: ................................ ................................ ................................ 13

IV.3. Máy c ắt dây CHMER: ................................ ................................ ........................ 14

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU TÍNH NĂNG CẤU TẠO CỦA MÁY ................................ ....... 15

I. CÁC THÔNG S Ố KỸ THUẬT BAN ĐẦU, Y ÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY ĐƯỢC

THIẾT KẾ................................. ................................ ................................ ....................... 15

I.1. CÁC THÔNG S Ố KỸ THUẬT. ................................ ................................ ........... 15

I.2. YÊU C ẦU ĐỐI VỚI MÁY ĐƯỢC THIẾT KẾ. ................................ .................. 15

I.2.1. Hiệu quả sử dụng . ................................ ................................ ........................... 15

I.2.2. Yêu c ầu về khả năng l àm việc. ................................ ................................ ....... 15

I.2.3. Yêu c ầu về độ tin cậy. ................................ ................................ .................... 15

I.2.4. Yêu c ầu an toàn lao động. ................................ ................................ .............. 15

I.2.5. Yêu c ầu tính công nghệ. ................................ ................................ ................. 15

I.2.6. Yêu c ầu về tính kinh tế. ................................ ................................ .................. 16

II. PHÂN TÍCH S ẢN PHẨM VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ .................. 16

II.1. Phân tích s ản phẩm................................ ................................ ............................... 16

3

II.1.1 Thông s ố và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. ................................ ................. 16

II.1.2. Năng xu ất của sản phẩm: ................................ ................................ .............. 18

II.1.3. Đánh giá chung ................................ ................................ ............................. 18

II.2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY .............................. 18

II.2.1. Cấu tạo và nguyên tăc ho ạt động của máy do tổng công ty thiết bị điện sản

xuất................................ ................................ ................................ ........................... 18

II.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ ................................ ............................. 20

II.3.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KÉO DÂY ................................ ...................... 20

II.3.1.1Phương pháp s ử dụng vít đai ốc để cấp phôi sau đó d ùng cơ cấu cắt để

cắt. ................................ ................................ ................................ ........................ 20

II.3.1.2. H ệ thống kéo thẳng v à cấp phôi bằng con lăn ................................ ....... 21

II.3.2. Lựa chọn phương pháp cắt. ................................ ................................ ........... 23

II.3.21. Cơ c ấu cắt bằng trục lệch tâm dao tr ên di động ................................ ...... 24

II.3.2.2. Cơ c ấu cắt bằng bánh lệch tâm dao d ưới di động ................................ .. 25

II.4. Kết luận và chon phương án thi ết kế................................. ................................ ... 25

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN Đ ỘNG LỰC HỌC CỦA THIẾT BỊ ................................ ..... 26

I. Các thông s ố kỹ thuật ban đầu ................................ ................................ ...................... 26

I.1. Tính toán v ận tốc kéo dây ................................ ................................ ..................... 26

I.2. Tính toán chi ều dài di chuyển của dao ................................ ................................ .. 26

II. TÍNH TOÁN L ỰC HỌC CƠ CẤU ................................ ................................ ............ 27

II.1. TÍNH LỰC CẮT CỦA CƠ CẤU CẮT................................ ................................ 27

II.1.1. Tính toán l ực cắt................................. ................................ ........................... 27

II.1.2. Tính toán công su ất của thiết bị cắt ................................ ............................... 30

II.2. TÍNH TOÁN CƠ C ẤU KÉO DÂY ................................ ................................ ..... 31

II.2.1. TÍNH TOÁN L ỰC KÉO DÂY RA KHỎI CUỘN DÂY. ............................ 31

II.2.2. Tính toán h ệ thống con lăn ................................ ................................ ............ 33

II.2.2.1. Tínhtoán lực cản của các con lăn. ................................ ........................ 33

Lực cản chuyển động do 1 con lăn gây ................................ ................................ 33

II.2.2.3. Tính toán con lăn có tác d ụng kéo dây ra khỏ i hệ thống uốn thẳng ....... 35

II.3. Xác đ ịnh cam ................................ ................................ ................................ ........ 36

II.3.1. Nhi ệm vụ và yêu cầu của việc thiết kế c ơ cấu cam : ................................ .... 36

II.3.2. Trình tự tổng hợp c ơ cấu cam: ................................ ................................ ...... 36

4

II.3.2.1.Cách xây dựng đồ thị : ................................ ................................ ........... 36

II.3.2.2. Cách xác đ ịnh miền tâm cam: ................................ ................................ 37

II.3.2.3 V ẽ biên dạng cam: ................................ ................................ ................... 38

CHƯƠNG IV : THIẾT KẾ KĨ THUẬT THIẾT BỊ ................................ ............................. 40

I. Tính công su ất của máy ................................ ................................ ................................ 40

II. Tính t ỉ số truyền của hệ thống ................................ ................................ .................... 41

III. THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC. ................................ ................................ ................... 42

III.1.Các thông s ố kỹ thuật: ................................ ................................ ......................... 42

III.2. Thi ết kế bộ truyền vít bánh vít: ................................ ................................ ........... 42

III.3. Kiểm nghiệm ứng suất uốn: ................................ ................................ ................ 44

III.4. Định các thông số h ình học củ yếu của bộ truyền theo 2, bảng 4 -3: .................. 44

III.5. Kiểm nghiệm sức bền trục vít v à độ cứng uốn thân trục: ................................ ... 45

IV. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI CHO HỆ THỐNG KÉO ............................. 47

IV.1. Chọn tiết diện đai ................................ ................................ ............................... 47

IV.2. Xác đ ịnh đường kính bánh đai ................................ ................................ ............ 47

IV.2.1. Tính toán đư ờng kính bánh đai cho bộ truyền từ trục chủ động con lăn nối

với động cơ. ................................ ................................ ................................ ............. 47

IV.2.2. Tính toán sơ b ộ khoảng cách trục ................................ ................................ 48

IV.2.3. Xác đ ịnh chiều d ài L và khoảng cách trục A ................................ ............... 49

IV.2.4. Ki ểm nghiệm góc ôm của bánh đai

1

 ................................ ....................... 49

IV.2.5. Xác đ ịnh số đai cần thiết Z ................................ ................................ .......... 50

IV.2.6. Xác đ ịnh kích th ước bánh đai ................................ ................................ ...... 50

IV.2.7. Xác đ ịnh lực tác dụng l ên trục ................................ ................................ ..... 51

V. THIẾT KẾ TRỤC ................................ ................................ ................................ ....... 51

V.1. Các thông số đã biết ................................ ................................ ............................. 51

V.2. Chọn vật liệu chế tạo trục ................................ ................................ .................... 52

V.3. Tính toán sơ b ộ trục ................................ ................................ ............................. 52

V.4. Tính gần đúng trục ................................ ................................ ............................... 52

V.4.1. Chọn sơ bộ ổ ................................ ................................ ................................ . 52

V.4.2. Tính toán trục ................................ ................................ ................................ 53

VI. Tính toán ổ đỡ ................................ ................................ ................................ ............ 62

VI.1 Chọn gối đỡ ................................ ................................ ................................ ......... 62

5

VI.2. Chọn ổ đỡ ................................ ................................ ................................ ........... 62

VI.3. Chọn loại ổ lăn ................................ ................................ ................................ .... 63

VI.3.1. Xác định tải của ổ ................................ ................................ ........................ 63

VI.3.2. Chọn kích thước ổ lăn................................ ................................ .................. 63

V.3.3. Chọn cách bôi tr ơn cho ổ ................................ ................................ .............. 64

VII. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ÉP. ................................ ................................ .................... 64

VII.1. Tính toán thi ết kế hệ thống để tạo ra lực ép dây v ào con lăn ch ủ động ............ 64

VII.1.1 Tính toán l ực nén của con lăn trên ................................ .............................. 65

VII.1.2.Kiểm nghiệm độ bền của vít ................................ ................................ ....... 67

VII.2. Kiểm nghiệm bền của khung giá đỡ. ................................ ............................. 67

VIII. Thiết kế hệ thống cắt ................................ ................................ ........................... 70

VIII.1. Tính toán độ bền của lưỡi cắt................................ ................................ ........... 70

VIII.2. Thiết kế trục lệch tâm ................................ ................................ ...................... 71

VIII.2.1. Xác định biên dạng cam ................................ ................................ ............ 71

VIII.2.2. Tính toán t ốc độ quay của cam ................................ ................................ . 72

VIII. 3. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI CHO HỆ THỐNG CẮT .................. 73

VIII.3.1. Chọn tiết diện đai ................................ ................................ ..................... 73

VIII.3.2. Xác định đường kính bánh đai ................................ ................................ .. 74

1. Tính toán đư ờng kính bánh đai cho bộ truyền từ trục chủ động con lăn nối với

động cơ................................. ................................ ................................ ................ 74

2. Tính toán sơ b ộ khoảng cách trục ................................ ................................ .... 75

3. Xác định chiều d ài L và khoảng cách trục A ................................ ................... 75

4. Kiểm nghiệm góc ôm của bánh đai

1

 ................................ ........................... 76

5. Xác định số đai cần thiết Z ................................ ................................ .............. 76

6. Xác định kích th ước bánh đai ................................ ................................ .......... 77

7. Xác định lực tác dụng l ên trục ................................ ................................ ......... 77

VIII.4. TÍNH TOÁN TR ỤC. ................................ ................................ ....................... 78

VIII.4.1. THIẾT KẾ TRỤC LỆCH TÂM ................................ ................................ 78

1. Các thông s ố đã biết ................................ ................................ ......................... 78

2. Chọn vật liệu chế tạo trục ................................ ................................ ................ 78

3. Tính toán sơ b ộ trục ................................ ................................ ........................ 78

4. Tính gần đúng trục ................................ ................................ ........................... 79

6

VIII.5. Tính lực đẩy của lò xo F

F

................................ ................................ ................ 88

CHƯƠNG V: LẬP QUY TRÌNH CHẾ TẠO CHI TIẾT CHÍNH ................................ ...... 93

I. LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TI ẾT ĐIỂN HÌNH ................................ ............ 93

I.1. Phân tí ch chi tiết gia công ................................ ................................ ..................... 93

I.2. Chọn phôi và phương pháp ch ế tạo phôi. ................................ .............................. 93

I. 3. CHỌN PHƯƠNG ÁN GIA CÔNG ................................ ................................ ...... 94

I.3.1. Thi ết kế nguyên công: ................................ ................................ .................... 95

II. Xác định lương dư. ................................ ................................ ................................ .... 101

II.1. Xác đ ịnh lượng dư trunggian cho c ổ trục kích th ước Ф40h6 bằng phương pháp

phân tích ................................ ................................ ................................ ..................... 101

II.2. Xác đ ịnh lượng dư cho các kích thư ớc còn lại bằng phương pháp tra b ảng. ..... 105

II.2.1. Xác đ ịnh lượng dư cho kích thư ớc Φ36 ................................ ...................... 105

II.2.2. Xác đ ịnh lượng dư cho kích thư ớc Φ30. ................................ ..................... 105

II.2.3. Xác định lượng dư cho kích thư ớc Φ25h6 ................................ .................. 106

II.2.4. Xác đ ịnh lượng dư cho kích thư ớc Φ20h9. ................................ ................. 106

III. Xác định chế độ cắt theo ph ương pháp phân tích ................................ .................... 106

III.1. Xác đ ịnh chế độ cắt bằng ph ương pháp phân tích bư ớc tiện tinh Φ40h6 ............. 106

III.2. Xác đ ịnh chế độ cắt theo phương pháp tra b ảng ................................ ............... 109

KẾT LUẬN VỀ ĐỂ XUẤT Ý KIẾN ................................ ................................ ................ 117

Tài liệu tham khảo .LINK DOWNLOADThiết kế máy cắt dây đồng đường kính lớn nhất 3,8mm năng suất 2000m mỗi giờ (Thuyết minh + Bản vẽ)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÓ MÁY ĐƯỢC THIẾT KẾ 8

I. LỊCH SỬ H ÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN CỦA CÔNGTY ................................ ... 8

II. TÌNH HÌNH S ẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ

ĐIỆN VIỆT NAM ................................ ................................ ................................ ............. 9

II.1. Các sản phẩm chính: ................................ ................................ .............................. 9

II.2. Hình th ức mua hàng: ................................ ................................ .............................. 9

II.3. Mạng lưới tiêu thụ: ................................ ................................ ............................... 10

II.4. Biểu đồ sản phẩm và doanh thu: ................................ ................................ .......... 11

II.5. CÔNG TƠ ĐI ỆN 1 PHA LOẠI CV CÓ ĐẶC TÍNH V À ĐỘ TIN CẬY CAO VÀ

CÓ NHỮNG TÍNH NĂNG NH Ư ................................ ................................ ............... 11

IV. CÁC THI ẾT BỊ MÁY MÓC CÓ TRONG PHÂN X ƯỞNG CỦA TỔNG CÔNG TY

THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM ................................ ................................ .......................... 13

IV.1. Máy c ắt dây MOLIPDEN sản xuất tại Trung Quốc: ................................ .......... 13

IV.2. Máy khoan xung: ................................ ................................ ................................ 13

IV.3. Máy c ắt dây CHMER: ................................ ................................ ........................ 14

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU TÍNH NĂNG CẤU TẠO CỦA MÁY ................................ ....... 15

I. CÁC THÔNG S Ố KỸ THUẬT BAN ĐẦU, Y ÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY ĐƯỢC

THIẾT KẾ................................. ................................ ................................ ....................... 15

I.1. CÁC THÔNG S Ố KỸ THUẬT. ................................ ................................ ........... 15

I.2. YÊU C ẦU ĐỐI VỚI MÁY ĐƯỢC THIẾT KẾ. ................................ .................. 15

I.2.1. Hiệu quả sử dụng . ................................ ................................ ........................... 15

I.2.2. Yêu c ầu về khả năng l àm việc. ................................ ................................ ....... 15

I.2.3. Yêu c ầu về độ tin cậy. ................................ ................................ .................... 15

I.2.4. Yêu c ầu an toàn lao động. ................................ ................................ .............. 15

I.2.5. Yêu c ầu tính công nghệ. ................................ ................................ ................. 15

I.2.6. Yêu c ầu về tính kinh tế. ................................ ................................ .................. 16

II. PHÂN TÍCH S ẢN PHẨM VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ .................. 16

II.1. Phân tích s ản phẩm................................ ................................ ............................... 16

3

II.1.1 Thông s ố và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. ................................ ................. 16

II.1.2. Năng xu ất của sản phẩm: ................................ ................................ .............. 18

II.1.3. Đánh giá chung ................................ ................................ ............................. 18

II.2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY .............................. 18

II.2.1. Cấu tạo và nguyên tăc ho ạt động của máy do tổng công ty thiết bị điện sản

xuất................................ ................................ ................................ ........................... 18

II.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ ................................ ............................. 20

II.3.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KÉO DÂY ................................ ...................... 20

II.3.1.1Phương pháp s ử dụng vít đai ốc để cấp phôi sau đó d ùng cơ cấu cắt để

cắt. ................................ ................................ ................................ ........................ 20

II.3.1.2. H ệ thống kéo thẳng v à cấp phôi bằng con lăn ................................ ....... 21

II.3.2. Lựa chọn phương pháp cắt. ................................ ................................ ........... 23

II.3.21. Cơ c ấu cắt bằng trục lệch tâm dao tr ên di động ................................ ...... 24

II.3.2.2. Cơ c ấu cắt bằng bánh lệch tâm dao d ưới di động ................................ .. 25

II.4. Kết luận và chon phương án thi ết kế................................. ................................ ... 25

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN Đ ỘNG LỰC HỌC CỦA THIẾT BỊ ................................ ..... 26

I. Các thông s ố kỹ thuật ban đầu ................................ ................................ ...................... 26

I.1. Tính toán v ận tốc kéo dây ................................ ................................ ..................... 26

I.2. Tính toán chi ều dài di chuyển của dao ................................ ................................ .. 26

II. TÍNH TOÁN L ỰC HỌC CƠ CẤU ................................ ................................ ............ 27

II.1. TÍNH LỰC CẮT CỦA CƠ CẤU CẮT................................ ................................ 27

II.1.1. Tính toán l ực cắt................................. ................................ ........................... 27

II.1.2. Tính toán công su ất của thiết bị cắt ................................ ............................... 30

II.2. TÍNH TOÁN CƠ C ẤU KÉO DÂY ................................ ................................ ..... 31

II.2.1. TÍNH TOÁN L ỰC KÉO DÂY RA KHỎI CUỘN DÂY. ............................ 31

II.2.2. Tính toán h ệ thống con lăn ................................ ................................ ............ 33

II.2.2.1. Tínhtoán lực cản của các con lăn. ................................ ........................ 33

Lực cản chuyển động do 1 con lăn gây ................................ ................................ 33

II.2.2.3. Tính toán con lăn có tác d ụng kéo dây ra khỏ i hệ thống uốn thẳng ....... 35

II.3. Xác đ ịnh cam ................................ ................................ ................................ ........ 36

II.3.1. Nhi ệm vụ và yêu cầu của việc thiết kế c ơ cấu cam : ................................ .... 36

II.3.2. Trình tự tổng hợp c ơ cấu cam: ................................ ................................ ...... 36

4

II.3.2.1.Cách xây dựng đồ thị : ................................ ................................ ........... 36

II.3.2.2. Cách xác đ ịnh miền tâm cam: ................................ ................................ 37

II.3.2.3 V ẽ biên dạng cam: ................................ ................................ ................... 38

CHƯƠNG IV : THIẾT KẾ KĨ THUẬT THIẾT BỊ ................................ ............................. 40

I. Tính công su ất của máy ................................ ................................ ................................ 40

II. Tính t ỉ số truyền của hệ thống ................................ ................................ .................... 41

III. THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC. ................................ ................................ ................... 42

III.1.Các thông s ố kỹ thuật: ................................ ................................ ......................... 42

III.2. Thi ết kế bộ truyền vít bánh vít: ................................ ................................ ........... 42

III.3. Kiểm nghiệm ứng suất uốn: ................................ ................................ ................ 44

III.4. Định các thông số h ình học củ yếu của bộ truyền theo 2, bảng 4 -3: .................. 44

III.5. Kiểm nghiệm sức bền trục vít v à độ cứng uốn thân trục: ................................ ... 45

IV. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI CHO HỆ THỐNG KÉO ............................. 47

IV.1. Chọn tiết diện đai ................................ ................................ ............................... 47

IV.2. Xác đ ịnh đường kính bánh đai ................................ ................................ ............ 47

IV.2.1. Tính toán đư ờng kính bánh đai cho bộ truyền từ trục chủ động con lăn nối

với động cơ. ................................ ................................ ................................ ............. 47

IV.2.2. Tính toán sơ b ộ khoảng cách trục ................................ ................................ 48

IV.2.3. Xác đ ịnh chiều d ài L và khoảng cách trục A ................................ ............... 49

IV.2.4. Ki ểm nghiệm góc ôm của bánh đai

1

 ................................ ....................... 49

IV.2.5. Xác đ ịnh số đai cần thiết Z ................................ ................................ .......... 50

IV.2.6. Xác đ ịnh kích th ước bánh đai ................................ ................................ ...... 50

IV.2.7. Xác đ ịnh lực tác dụng l ên trục ................................ ................................ ..... 51

V. THIẾT KẾ TRỤC ................................ ................................ ................................ ....... 51

V.1. Các thông số đã biết ................................ ................................ ............................. 51

V.2. Chọn vật liệu chế tạo trục ................................ ................................ .................... 52

V.3. Tính toán sơ b ộ trục ................................ ................................ ............................. 52

V.4. Tính gần đúng trục ................................ ................................ ............................... 52

V.4.1. Chọn sơ bộ ổ ................................ ................................ ................................ . 52

V.4.2. Tính toán trục ................................ ................................ ................................ 53

VI. Tính toán ổ đỡ ................................ ................................ ................................ ............ 62

VI.1 Chọn gối đỡ ................................ ................................ ................................ ......... 62

5

VI.2. Chọn ổ đỡ ................................ ................................ ................................ ........... 62

VI.3. Chọn loại ổ lăn ................................ ................................ ................................ .... 63

VI.3.1. Xác định tải của ổ ................................ ................................ ........................ 63

VI.3.2. Chọn kích thước ổ lăn................................ ................................ .................. 63

V.3.3. Chọn cách bôi tr ơn cho ổ ................................ ................................ .............. 64

VII. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ÉP. ................................ ................................ .................... 64

VII.1. Tính toán thi ết kế hệ thống để tạo ra lực ép dây v ào con lăn ch ủ động ............ 64

VII.1.1 Tính toán l ực nén của con lăn trên ................................ .............................. 65

VII.1.2.Kiểm nghiệm độ bền của vít ................................ ................................ ....... 67

VII.2. Kiểm nghiệm bền của khung giá đỡ. ................................ ............................. 67

VIII. Thiết kế hệ thống cắt ................................ ................................ ........................... 70

VIII.1. Tính toán độ bền của lưỡi cắt................................ ................................ ........... 70

VIII.2. Thiết kế trục lệch tâm ................................ ................................ ...................... 71

VIII.2.1. Xác định biên dạng cam ................................ ................................ ............ 71

VIII.2.2. Tính toán t ốc độ quay của cam ................................ ................................ . 72

VIII. 3. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI CHO HỆ THỐNG CẮT .................. 73

VIII.3.1. Chọn tiết diện đai ................................ ................................ ..................... 73

VIII.3.2. Xác định đường kính bánh đai ................................ ................................ .. 74

1. Tính toán đư ờng kính bánh đai cho bộ truyền từ trục chủ động con lăn nối với

động cơ................................. ................................ ................................ ................ 74

2. Tính toán sơ b ộ khoảng cách trục ................................ ................................ .... 75

3. Xác định chiều d ài L và khoảng cách trục A ................................ ................... 75

4. Kiểm nghiệm góc ôm của bánh đai

1

 ................................ ........................... 76

5. Xác định số đai cần thiết Z ................................ ................................ .............. 76

6. Xác định kích th ước bánh đai ................................ ................................ .......... 77

7. Xác định lực tác dụng l ên trục ................................ ................................ ......... 77

VIII.4. TÍNH TOÁN TR ỤC. ................................ ................................ ....................... 78

VIII.4.1. THIẾT KẾ TRỤC LỆCH TÂM ................................ ................................ 78

1. Các thông s ố đã biết ................................ ................................ ......................... 78

2. Chọn vật liệu chế tạo trục ................................ ................................ ................ 78

3. Tính toán sơ b ộ trục ................................ ................................ ........................ 78

4. Tính gần đúng trục ................................ ................................ ........................... 79

6

VIII.5. Tính lực đẩy của lò xo F

F

................................ ................................ ................ 88

CHƯƠNG V: LẬP QUY TRÌNH CHẾ TẠO CHI TIẾT CHÍNH ................................ ...... 93

I. LẬP QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TI ẾT ĐIỂN HÌNH ................................ ............ 93

I.1. Phân tí ch chi tiết gia công ................................ ................................ ..................... 93

I.2. Chọn phôi và phương pháp ch ế tạo phôi. ................................ .............................. 93

I. 3. CHỌN PHƯƠNG ÁN GIA CÔNG ................................ ................................ ...... 94

I.3.1. Thi ết kế nguyên công: ................................ ................................ .................... 95

II. Xác định lương dư. ................................ ................................ ................................ .... 101

II.1. Xác đ ịnh lượng dư trunggian cho c ổ trục kích th ước Ф40h6 bằng phương pháp

phân tích ................................ ................................ ................................ ..................... 101

II.2. Xác đ ịnh lượng dư cho các kích thư ớc còn lại bằng phương pháp tra b ảng. ..... 105

II.2.1. Xác đ ịnh lượng dư cho kích thư ớc Φ36 ................................ ...................... 105

II.2.2. Xác đ ịnh lượng dư cho kích thư ớc Φ30. ................................ ..................... 105

II.2.3. Xác định lượng dư cho kích thư ớc Φ25h6 ................................ .................. 106

II.2.4. Xác đ ịnh lượng dư cho kích thư ớc Φ20h9. ................................ ................. 106

III. Xác định chế độ cắt theo ph ương pháp phân tích ................................ .................... 106

III.1. Xác đ ịnh chế độ cắt bằng ph ương pháp phân tích bư ớc tiện tinh Φ40h6 ............. 106

III.2. Xác đ ịnh chế độ cắt theo phương pháp tra b ảng ................................ ............... 109

KẾT LUẬN VỀ ĐỂ XUẤT Ý KIẾN ................................ ................................ ................ 117

Tài liệu tham khảo .LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: